นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Tiếng Việt (vi), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 1. สิงทีสำคัญตอความสำเรจของฟารมขนาดเลกคือฟารมนันมีความสามารถในการเปลียนของเหลือใชในฟารมใหเปนผลผลิตทางเลือกทีมีมูลคาทีเพิมขึน การเลียงหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพือใชในฟารมซึงเปนกิจการผูผลิตขนาดเลกเปนสิงทีจะเปนประโยชนได การนำของเหลือใชทัวไป เชน เศษอาหารและมูลสัตว โดยใชหนอนแมลงวันลายมาเป...

 2. คุณเดฟมาเมืองไทยสองปีกอนซึงพอดีกับโอกาสทีไดรับหนาทีในขณะนี ทีผานมาเกษตรกรชาติพันธุกลุมนอยทีอาศัยตามไหลเขาประสบกับปัญหาผลผลิตทีลดลงแมพวกเขาจะพยายามใชปุยเคมีใหมากขึน

 3. ขณะทีเราเริมมองหาวิธีการทียังยืนและใชพลังงานทางเลือกในการสูบนำมาใชนัน ทีมงานของเราเริม “ทดลองเลนๆ”กับแนวคิดของการใชกังหันนำเพือสูบนำเพือการชลประทานไปยังพืนทีเพาะปลูกทีอยูในระดับความชันไมมากนัก โดยเริมแรกนันเราเริมตนดวยการวิจัยและทดสอบเครืองสูบนำทีเรียกวา สลิงปัม (Sling Pump) แตกเลิกล...

 4. [บรรณาธิการ: ปัจจุบันมีอุปกรณเตาเผาถานไบโอชารอยูหลากหลายรูปแบบ ตามขนาดและวัตถุประสงคของการใชงาน รูปแบบของเตาในบทความนีกลายเปนทีชืนชอบสำหรับเจาหนาทีศูนยการเรียนรู เอคโค เอเชีย เนืองจากมีความสามารถในการผลิตวัสดุทีถูกแยกสลายดวยความรอนและนำสมควันไมไดเปนปริมาณมากในเวลาเดียวกัน รูปแบบอุปกรณนีคิดคนขึ...

 5. โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและผลกระทบทีมีตอการผลิตเนือสุกรทัวโลก ขณะทีความเจริญของโลกมีเพิมขึน ความตองการโปรตีนจากสัตวกเพิมขึนเชนกัน เนือสุกรกลายเปนเนือสัตวบกทีมีการบริโภคมากทีสุดที 37% ของการบริโภคเนือสัตวทังหมดทัวโลก(Beltrán-Alcrudo et al., 2017) อุตสาหกรรมการผลิตเนือสุกรเพิมขึนอย...

 6. ตองทำอยางไรบาง

 7. [หมายเหตุบรรณาธิการ: นีเปนเพียงตัวอยางหนึงของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการเลียงสุกรของเกษตรกรรายยอยในพืนหนึงและอาจนาไปใชเปนตนแบบได แตเปนไปไมไดทีมาตรการเหลานีจะนาไปใชไดจริงหรือเหมาะสมกับบริบทของคุณทุกอยาง ดังนันจึงควรปรับเปลียนใหเขากับความตองการและลาดับความสาคัญของฟารมของคุณ เราขอแนะนาวาแผนที...

 8. พึชตระกูลเฟิรนทีกินไดมีอยูหลายสายพันธุทัวโลก ทังในเขตภูมิอากาศรอนไปจนถึงอากาศอบอุน และสายพันธุทีพบไดมากทีสุดไดแก Pteridium spp. , Matteuccia struthiopteris), และ Stenochlaena spp. แตการศึกษาของเรานีจะมุงไปทีสายพันธุ Diplazium esculentum Reytz. หรือผักกูด ซึงเปนพืชผักอายุยืนเขตรอนทีพบไดทัวไปในพื...

 9. อุปสรรคในการปลูกมะเขือเทศเพือผลผลิตในหนาฝน การเติบโตของมะเขือเทศนันเปนไปไดยากในพืนทีเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงมรสุมในหนาฝนทีอากาศรอนชืน ดินทีมีนำขังบวกกับความเครียดจากโรคพืชทีมีมากขึนและอุณหภูมิทีสูงมักจะทำใหตนมะเขือเทศทีมีอายุนอยทีทำการยายปลูกตายจะมีผลผลิตลดลงอยางเหนไดชัด เนืองจากมะเขือเทศเป...

 10. This article is from ECHO Asia Note # 42 คานาสูการทาอาหารสัตวจากตนกลวยหมัก การทาปศุสัตวแบบผสมผสานในฟารมของเกษตรกรรายยอยมักเปนองคประกอบทีส าคัญตอความยังยืนในระยะยาวของฟารม โดยเฉพาะการใชการหมุนเวียนสารอาหารทีจ าเปน ปศุสัตวมีบทบาทสาคัญอยางยิงในฟารม เพราะชวยเปลียนพืชและวัสดุเหลือใชใหเปนแหลงพลังงานทีส...

 11. This article is from ECHO Asia Note # 41. [หมายเหตุบรรณาธิการ: คุณแอนโทนี หวองเปนผูดูแลโครงการอนุรักษสิงแวดลอมในมาเลเซียและภูมิภาคมาอยางยาวนาน การใชระบบบำบัดนําเสียแบบบอบำบัด ทำใหนําเสียทีโรงแรมของเขากลายเปนนําสะอาดและนำกลับมาใชได ในขณะทีเศษอาหารจำนวนมากถูกนำไปเพิมคุณคาด...

 12. This article is from ECHO Asia Note # 40. สถานะทีดินในเขตลุมแมนำโขง (State of Land in the Mekong Region) ภูมิภาคลุมนำโขงตังอยูทีจุดบรรจบของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันออก และเอเชียใต ระหวางสองยักษใหญในทวีปเอเชียคือ ประเทศจีนและอินเดีย ภูมิภาคนีประกอบดวย 5 ประเทศทีมีพืนทีลุมนำโขงเปนสวนใหญ...

 13. This article is from ECHO Asia Note # 40. สวนยางรถยนตมีประโยชนมากมาย รวมถึงการปลูกพืชไดหลายๆชนิดบนพืนทีๆมีแตคอนกรีตหรือดินคุณภาพไมดี เชนสวนในเมือง สวนในบาน และในทีตังของคายอพยพ สวนกระถางยางรถยนตนีสามารถยกระดับใหสูงขึนเพือใหผักทีปลูกไวพนจากสัตวเลียง นอกจากนีย ังมีการนำไปใชเพือเปนทีใสมูลไส...

 14. ความรูเบืองตนเกียวกับการเพาะเลียงไสเดือน ในโลกนีมีไสเดือนมากกวา 6,000 ชนิด และมีหลายชนิดทีไมไดถูกตังชือหรือศึกษาเลย อยางไรกตาม ไสเดือนที เกษตรกรสนใจมี 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก “กลุมอาศัยในดินชันลาง” และ “กลุมอาศัยบริเวณหนาดิน” กลุมอาศัยในดิน ชันลางไดแกไสเดือนในสวนทัวไปหรือไนทครอวเลอร(Nightcrawler) ที...

 15. ดวยสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมทีจำเปนในการจัดเกบเมลดพันธุในระยะยาว โดยการรักษาความเยนและมีความชืนตำไวตลอดเวลา จึงเปนไปไดมากทีจะเกบเมลดพันธุทีมีอายุการเกบยาวไดเปนเวลาหลายปีในเขตรอน (Harrington, 1972) แตนาเสียดายทีการใชงานและการบำรุงรักษาสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมอาจตองมีคาใชจายทีสูงและ ตัวอย...

 16. ผูอพยพ, ผูลีภัย และผูพลัดถินภายในประเทศ ความรุนแรงหรือการบีบบังคับทีทําใหเกิดการละถินฐานเพือหลบหนีจากอันตรายกําลังเพิมขึนทัวทุกแหงในโลก ใน อัตราเฉลียตอวัน มีผูคนจํานวน 44,000 คนทีพลัดถินฐานและแสวงหาทีลีภัยภายในประเทศของตนเอง ไปยังประเทศ เพือนบาน หรือในตางทวีป แคเพียงในปี 2017 มีผูลีภัย 1.2 ล...

 17. This article is from ECHO Asia Note #37 :บทความนีมาจาก วารสาร เอคโค เอเชีย โนต ฉบับที 37 คำนำ การเกบรักษาเมลดพันธุในพืนทีเขตรอนชืนและกึงรอนชืนเปนเรืองทียากอยูพอสมควร หากไมมีอุปกรณทีออกแบบเพือใหเมลดพันธุอยูในสภาพทีแหงและเยน กจะทำใหคุณภาพของเมลดพันธุเสือมไปอยางรวดเรว อุณหภูมิสูงและความชืนในชวงระหว...

 18. This article is from ECHO Asia Note # 37.บทความนี มาจาก สารเอคโค ฉบับที 37 คํานํา หนึงในโจทยของการทำเกษตรแบบยังยืนคือการมีแหลงวัตถุดิบอินทรีย (ทีมีองคประกอบหลักคือคารบอน) ทีเพียงพอราคาถูก และสามารถใชไดในพืนทีเกษตรทีผลิตอาหารเพือบริโภคและเปนอาหารสัตว การจัดการการใชประโยชนสูงสุดจากปุยหมัก, ปุยคอก,...

 19. คํานํา ในฐานะองคกรทีตังใจเสริมสรางบุคลากร ใหมีความรูและทักษะดานการเกษตรบอยครังทีเดียวทีเราตองกลับมาเริมตน กันทีเมลดพันธุเราตางตระหนักดีถึง คุณคาและความสำคัญของการเกบรักษา เมลดพันธุผสมเปิด (Open-Pollinated Seeds) การใหความรูถึงประโยชนของ พืชทีเติบโตไดดีในทองถินแตมักจะถูก มองขามไป และการวิจัยด...

 20. คํานํา คุณสมบัติดานเคมี กายภาพ และชีวภาพของดินมีตังแตคุณสมบัติทีดีมากทีทําใหพืชเติบโตไดดีไปจนถึง คุณสมบัติทีไมดีและตนไมไมสามารถเจริญเติบโต ปกติแลวในพืนทีเขตร อนชืนมักพบวาดินในสภาพธรรมชาติ นันไมไดมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมอยางยิงสําหรับการเติบโตของพืช แตตราบใดทีดินมีความลึกมาก พอที หรากพืชหย...

 21. This article is from ECHO Asia Note # 35. คำนำ สิงสำคัญอยางหนึงในการทำการเกษตรหรือทำสวนแบบยังยืนใหสมบูรณแบบคือการสรางสมดุลระหวางสวนหรือพืนทีเกษตรกับการเลียงสัตวหนึงหนวยขนาดเลก การผสมผสานการเลียงสัตวเปนพืนฐานขอที 10 ในหนังสือทีผมเขียนชือวา Sustainable Agriculture in the Tropics (ระบบเกษตรกรรมยั...

 22. This article is from ECHO Asia Note # 35. มีเอกสารขอมูลการทดลองจานวนมากทีมีเนือหาอธิบายเกียวกับถานไบโอชารหรือถานชีวภาพและขอดีของถานชนิดนี มีรายงานในดานดีมากมายผลการทดลองไดมาจากการทดสอบภาคสนามในประเทศทีกาลังพัฒนา อยางไรกตาม หากคุณทางานกับเกษตรกรรายยอยทียากจน ขอดีตางๆทีมีในรายงานเกียวกับถานไบโอชาร...

 23. This article is from ECHO Asia Note # 33. บทยอ เหดตางๆ เชนเหดนางรม(Pleurotus ostreatus) มักท าการเพาะในถุงพลาสติกทีบรรจุเตมดวยวัสดุธรรมชาติรวมถึงวัสดุเหลือใช ในฟารม โดยวัสดุเพาะเหดนีต องผานการท าใหปลอดเชือ (ด วยความรอนทีอุณหภูมิสูงกวา 100C) หรือฆาเชือ (ดวยความรอนทีอุณหภูมิ 60C หรือสูงกวา) เพือป...

 24. This article is from ECHO Asia Note # 33. ผมไดอานข อกังวลของคุณเดวิด ไพรซ (David Price) เกียวกับการสงเสริมพืชเลียงสัตวทีเปนพืชรุกรานในบทความเอคโค เอเชีย ฉบับที 25 และใครขอแสดงความคิดเหนจากข อสังเกตและประสบการณของผม ข อคิดเหนของผมมีพืนฐานตามหลักการตอไปนี: 1. การชวยเกษตรกรทียากจนเทาทีจะมีทางท าได...

 25. This article is from ECHO Asia Note # 32. มันฝรัง (Solanum tuberosum) ประกอบไปดวยคุณสมบัติพิเศษของอาหารทีมีคุณภาพสูง มีสวนประกอบทีเปนโปรตีนทีมีคุณภาพดีมากและยังเปนแหลงพลังงานเกณฑการผลิตตอเฮกเตอร (Frusciante et al. 2000) สวนใหญมันฝรังจะเติบโตในพืนทีทีมีอากาศเยน โดยในเขตรอนนันมันฝรั...

 26. This article is from ECHO Asia Note # 32. คานา ในประเทศกาลังพัฒนา ความจาเปนทีตองมีพลังงานในการหุงหาอาหารประจาวันในครัวเรือนถือเปนภาระและสินเปลืองคาใชจาย แตปัจจุบันไดมีวิธีการหุงหาอาหารทีประหยัดและใชเชือเพลิงนอยลงในการเผาไหมทีสะอาดและคุมคาในระดับครัวเรือน วิธีการหนึงคือการใชเตาเผาชีวมวลเพื...

 27. This article is from ECHO Asia Note # 31. คำนำ สัตวเคียวเอืองทีมีกระเพาะหลายหองเปนสัตวทีนาทึงและมีอยูหลายชนิด โดยแตละชนิดมีความตองการดานโภชนาการทีตางกันไป สัตวเคียวเอืองคือสัตวเลียงลูกดวยนม กีบคู, กีบเทาแยก,มีสีขา และสำรอกอาหารทีกินเขาไปออกมาเคียวตอหรือทีเรียกวาการเคียวเอือง อยูในวงศสัตวอันดับยอย...

 28. This article is from ECHO Asia Note # 31. คำนำและทีมา การเกบรักษาเมลดพันธุเปนวิธีหนึงทีชวยประหยัดงบประมาณ เพือจะไดมีเมลดพันธุไวปลูกในอนาคต และยังเปนการชวยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในโลกของเรา ไมวาเราจะปลูกเมลดทีเกบรักษาไวเอง หรือนำเมลดเหลานันไปแจกจายใหกับคนรูจักหรือเพือนบาน หรือการแจกจายผานทางองค...

 29. This article is from ECHO Asia Note #30 คำวาเพอรมาคัลเชอร (Permaculture) ปรากฏใหเหนบอยขึนในการปราศัย ในหนังสือ และบทความในนิตยสารทีเกียวกับ ความยังยืนและความมันคงทางอาหาร ค าวาเพอรมาคัลเชอรคืออะไร? คือกลุมเคลือนไหว? คือหลักปรัชญา? หรือเปนแค วิธีการออกแบบธรรมดาๆ? ในบทความนี ผมจะขอตอบคำถามเหลานีด...

 30. This article is from ECHO Asia Note #30 ภาพรวม: ดินในเขตพืนทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต รายงานนีอธิบายและวิเคราะหการแบงประเภทและลักษณะของดินกลุมใหญๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบไปดวยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม (แผนที 1)

 31. This article is from ECHO Asia Note #29 คำนำ คํากลาวโบราณทีวา ‘คุณจะแก ปัญหาไมไดถา คุณไมรูวาคุณมีปัญหา’ เปนค ากลาวทีสนับสนุน วิทยาศาสตรขันพืนฐานของการวินิจฉัยอาการ ขาดธาตุอาหารในพืชไดเปนอยางดี เปนเวลานานมาแลวทีเกษตรกรและนักวิทยาศาสตร ท างานรวมกันเพือหาอาการทีปรากฏใหเหนดวย ตาเพือใช...

 32. This article is from ECHO Asia Note #29 คำนำ วิธีการแปรรูปกาแฟมีผลอยางมากตอการเปลียนแปลงคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟทีไดใน ขันสุดทายวาจะออกมาดีหรือไม การเลือกวิธีการทีสามารถเพิมคุณภาพ รสชาติและราคาของกาแฟ นัน ทำใหผูผลิตกาแฟไดทำใหคุณสมบัติทีซอนอยูใ นกาแฟนันถูกนำออกมาใหมากทีสุด ขณะเดียวกันก...

 33. This article is from ECHO Asia Note #28 ความอุดมสมบูรณทีเกิดขึนในฟารมทำให เกิดระบบการเกษตรทียังยืนมากขึน เศษวัสดุจากผลผลิตและมูลสัตวเปนสวนของ วงจรธาตุอาหารสำหรับพืชและชวยลดตนทุนดวยการใช ปุยหมัก, การเลียงไสเดือน, การทำปุยโบกาชิ และ/รวมถึง ปุยพืชสด นอกจากนันอาหารทีไดจากวัตถุดิบในฟารม ยังสามารถลดค...

 34. This article is from ECHO Asia Note #28: บทความนีมาจาก สารเอคโค ฉบับที 28 การเกบรักษาเมลดพันธุเปนเรืองทียากมากสำหรับเกษตรกรและนักศึกษาวิจัยทีอยูในเขตรอน ในจังหวัดมณฑลคีรีนอยมากทีเกษตรกรจะสามารถเกบรักษาเมลดพันธุไวใหอยูนานเกิน 6 เดือน คือชวงระหวางเกบเกียวเสรจถึงฤดู เพาะปลูกใหม เมลดทีเกบไวนานเกินกว...

 35. This article is from ECHO Asia Note #27 ทีมา ตังแตเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน ปี 2557 และอีกครังในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม ปี 2558 เอคโค เอเชียไดผลิตและทดสอบนำยากำจัดวัชพืชโดยใชสวนผสมทีมีอยูตามทองถิน โดยจัดทำขึนทีธนาคารเมลดพันธุเอคโค เอเชียทีอำเภอแมอาย (ดูสารเอคโค เอเชีย ฉบับที 26: “...

 36. This article is from ECHO Asia Note #27 เมือวางแผนการสราง “หองเยน” หรือ “หองเกบเมลดพันธุ” เพือจุดประสงคคือการเกบรักษาเมลดพันธุใหมีชีวิต สิงแรกทีตองคำนึงถึงคือหลักการของหองเกบทีเหมาะสมทีสุด ในสาร เอคโค เอเชีย 14 (ก.ค 2012) เราไดพูดถึงผลจากการเปรียบเทียบการผนึกสูญญากาศและการแชเยน และไดเน...

 37. 01-09-2015 ฉบับที 26 เดือนธันวาคม 2015 ชวงตนปีทีผานมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแลงหนักทีสุดในรอบ 20 ปี และยอนกลับไปเมือ 4 ปีทีแลว เรากเผชิญกับมหาอุทกภัยครังใหญทีสุดอีกครังหนึง ภัยธรรมชาติทีเกิดขึนนับวันยิงทวีความรุนแรงมากยิงขึน การจะตังรับกับภัยพิบัติเหลานีจึงเปนสิงจาเปน ซึงการออกแบบพืนทีตามหลักโคก หนอง นา...

 38. This article is from ECHO Asia Note #26 ครังแรกทีเจาหนาทีศูนยเอคโค เอเชีย อิมแพค ไดยินเกียวกับนายากาจัดวัชพืชแบบทางเลือกของสูตรทีใชมะละกอและสับปะรดหมักของคุณครูประทุมผูอยูในวัยเกษียณแลว เนืองจากการกาจัดวัชพืชเปนเรืองใหญสาหรับชีวิตเกษตรกรทุกคน เจาหนาทีทีธนาคารเมลดพันธุจึงตองการจะทดสอบน...

 39. “ปีนีนาในเขือนปาสักฯแหงจนเหนซากของวัด ตนไม สิงปลูกสราง มันเหนหมด นามันแหง วิกฤติจริงๆ แตถาเกิดวาอีกสักครึงเดือนฝนไมตก เราจะวิกฤติหนักกวานีอีก เพราะนาดิบไมมี ทาประปาไมได ทานาดืมไมได นาเปนสิงสาคัญ ทังนากิน นาใช เอามาบริโภค เรารณรงค 9 วันเรืองเดียวคือเรืองนา เพราะบางทีไมมีนาอาบ ไมมีนาหุงตมกันเลย...

 40. 15-12-2015 ฉบับที 26 เดือนธันวาคม 2015 บทแนะนาการจัดการนา “โคก หนอง นา โมเดล” ยอจากบทความของวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ เดือนกันยายน 2015โดย บุญสง ธารสีทอง ผูจัดการฝายการเกษตรของเอคโค เอเชีย อิมแพค เซนเตอร[บก: บทความเกียวกับการจัดการนาไดนามาพิมพซาโดยไดรับอนุญาตจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และเปนคาแนะนาเบืองต...

 41. 01-08-2015 ความอดุมสมบูรณทีเกิดขึนในฟารมหรือพืนทีมีการเกษตรนัันมีสวนชวยทําใหเกิดการเกษตรทียังยืนมากขึนน มีเศษวัสดุจากผลผลิตและมลูสัตวเปนสวนของการหมุนเวียนสารอาหารและชวยลดตนทุนดวยการใชปยุ หมัก การเลียงไสเดือน,การทําปยุ โบกาชิรวมถึงปุยพืชสด นอกจากนนอาหารที ไดจากวัสถุดิบในฟารมยังสามารถลดคาใชจายถ...

 42. 01-08-2015 This article is from ECHO Asia Note #25 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 43. 15-06-2015 “ปีนีนาในเขือนปาสักฯแหงจนเหนซากของวัด ตนไม สิงปลูกสราง มันเหนหมด นามันแหง วิกฤติจริงๆ แตถาเกิดวาอีกสักครึงเดือนฝนไมตก เราจะวิกฤติหนักกวานีอีก เพราะนาดิบไมมี ทาประปาไมได ทานาดืมไมได นาเปนสิงสาคัญ ทังนากิน นาใช เอามาบริโภค เรารณรงค 9 วันเรืองเดียวคือเรืองนา เพราะบางทีไมมีนาอาบ ไมมีนาหุงตมกันเลย...

 44. 15-06-2015 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 45. 15-02-2015 พืชอำหำรสัตวคืออะไร? คำจำกัดความทีงำยทีสุดสำหรับพืชอำหำรสัตวคือพืชชนิดใดกไดทีใชเลี ยงปศุสัตว แตถำเป นคำจำกัดความทีเฉพาะเจาะจง ลงไปอีกทีมีการนำเสนอไวในบทความนี กจะเนนไปทีพืชประเภทหญาและพืชตระกูลถัว ทีปลูกไวเพือเป นอาหารทีมีคุณภาพ และมีประโยชนตอปศุสัตว เนืองจาก 1) มีปริมาณโปรตีนสูง 2) ไมตองใช...

 46. 15-02-2015 ในประเทศมาเลเซีย ผูทีทำการเกษตรนันมีหลากหลาย ตังแตงเกษตรกรทีทำการเกษตรเพือยังชีพไปจนถึง ผูประกอบการทีมีประสบการณสูงและหวังผลกำไรในเชิงธุรกิจ ซึงกลุมหลังนี คอนขางจะเชียวชาญในการประเมิน เทคโนโลยีและทางเลือกทีมีความทันสมัยและมีการสรางชองทางการตลาดไวเรียบรอยแลว สิงทีทาทายสำหรับนัก พืชศาสตร...

 47. 15-10-2014 คุณ สกอต เบรเดนอาศัยอยูทางภาคเหนือของประเทศไทยมา 8 ปีแลว และมีประสบการณมากมายในพันธกิจขามวัฒนธรรม, การจัดการโครงการ และการพัฒนาในเขตออสตราเลเชียและอัฟริกา โดยในชวง 6 ปีทีผานมาไดมีโอกาสทดลองทาสวนครัวหลังบานและอะควาโพนิคในจังหวัดเชียงใหมทีบานทีอาศัยอยูกับภรรยาและลูกชาย

 48. 15-10-2014 อะควำโพนิคคืออะไร? ในระบบอะควาโพนิค จะมีทังการเลียงปลาและการปลูกพืชไปดวยกัน โดยทัวไป ปลาจะอยููในบอเลียงปลาสวนพืชจะอยูในสวนทีแยกออกมาจากปลาทีอาจเปนบอปลูกหรือแปลงปลูก โดยปลาในระบบจะชวยใหเกิดสารอาหารทีพืชนำไปใช ขณะทีพืชในระบบจะเปนตัวกรองของเสียคือขีนปลาในนำทีอาจสะสมจนถึงขันเปนพิษได

 49. This article is from ECHO Asia Note #21 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 50. 14-06-2014 ขณะนันเปนบายวันหนึงในปีค.ศ. 2002 เมือขาพเจาไดอานบทความเกียวกับการปลูกขาวแบบ SRI หรือขาวประณีต เปนครังแรก ในฐานะทีเปนเจาหนาทีภาคสนามอยูทีสานักงานพัฒนาเกษตรอาเภอ (District Agriculture Development Office หรือ DADO) ขาพเจาจึงไดเริมทาการสงเสริมการปลูกขาวแบบ SRI ในปีถัดมา ทีอาเภอ Morang ประเทศ Nepal...

 51. 14-06-2014 This article is from ECHO Asia Note #21 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 52. 14-06-2014 This article is from ECHO Asia Note #21 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 53. 14-06-2014 This article is from ECHO Asia Note #21 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 54. ในธรรมชาตินัน มีเชือราประเภทตางๆไมนอยทีเดียวทีเปนอันตรายและสามารถทาใหตนพืชตายในเวลาอันรวดเรว ไมวาจะเปนเชือรา Fusarium spp ซึงเปนตัวการทาใหเกิดโรคเหียว (Fusarium wilt) และเชือรา Phakospora pachyrhizi ทีเปนตัวการของโรคราสนิม (ภาพที 1) ปกติแลวเชือราไมสามารถผลิตสารอาหารไดดวยตัวของมันเอง ดังนันมันจึงต...

 55. Asia Note # 20 สำหรับบอเลียงปลานิลทังทีเปนแบบใหปลาสามารถวายได อยางอิสระหรืออยูในตาขาย อาหารทีควรพิจารณาอยาง แรกให ปลาคือสาหราย บอเลียงปลาทีสามารถบรรจุปลาได 3 กิโลกรัมตอตารางเมตรจะได ประโยชนอยางมากจาก การเพิมปุยทีจะท าให สาหรายขยายพันธุเพมิ ขนึ และยังชว ยลดคา ใชจายในการใหอาหารปลา...

 56. This article is from ECHO Asia Note #19 ในสภาพอากาศรอนชืนนัน การเพาะเมลดพันธุอาจไมงายนัก ปัญหาอยางหนึงทีเปนปัจจัยหลักสาหรับการเพาะเมลดพันธุคือสภาพนำขัง (Zhu, 2007) (Zhu, 2007)(Zhu, 2007)(Zhu, 2007)(Zhu, 2007)(Zhu, 2007)(Zhu, 2007) ในชวงฤดูฝนดินทีอุมนำเกินไปอาจทาใหระบบรากของตนกล...

 57. This article is from ECHO Asia Note #19 ชุมชนชนบทหางไกลหลายแหงทีมีเจาหนาทีของสถาบัน LIRE อาศัยอยูนันเปนพืนทีทีหางไกลความสะดวกสบาย เชนพืนทีทีไมมีไฟฟาใช และงานพัฒนาชุมชนงานแรกทีผมไดรับมอบหมายกอยูในชุมชนแบบนัน คือทีโรงพยาบาลหางไกลแหงหนึงทางตอนเหนือของกรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...

 58. “วิธีการเพือใหเกิดการมีสวนรวม” ในการพัฒนาชุมชนนันเกิดขึนครังแรกในชวงปี 1970 เปนตนมา และมีผูใหความสนใจและใชวิธีการนีมาอยางตอเนือง โดยเฉพาะในชวงไมกีปีทีผานมา1 นักพัฒนาหลายคนเหนวาการยอมรับทีเติบโตขึนเรือยๆนีเปนสิงทีดี เพราะทาใหเราใหความสนใจในวิธีการทีเรามีสวนรวมกับชุมชนทีเราตองการจะชวยเหลือ อยางไรก...

 59. This article is from ECHO Asia Note #18 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 60. This article is from ECHO Asia Note #17 แนวคิดสาหรับปุยโบกาฉิ ในปัจจุบันนี เกษตรกรและชาวสวนทุกแหงทัวโลกกาลังนาวิธีการปรับปรุงดินและการใชปุยทีเรียกวาโบกาฉิมาใช โบกาฉิเปนคาศัพทภาษาญีปุนทีอาจแปลตรงตัวเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไมไดความหมายครบถวน ตามความเหนของคุณยูกิโกะ โอวานากิ เจาหนาที...

 61. This article is from ECHO Asia Note #17 การปนเปือนของสารเคมีสังเคราะหในนำ: ปัญหาทีมักถูกมองขามในการพัฒนาชุมชนอยางยังยืนในระดับนานาชาติการปนเปือนของแหลงนาดืมจากสารอินทรียสังเคราะหตางๆ (SOCs) เชนยากาจัดศัตรูพืช ถือเปนปัญหาสาคัญทัวโลก มลภาวะจากยากาจัดศัตรูพืชปรากฏอยูถึงสองครังในอันดับ 1 ใน 10 ของ...

 62. 20-03-2013 Since 2011, ECHO Asia has developed and facilitated seed exchange events during meetings with local partners. Through conversations with farmers and NGO staff, we have gained better insight about locally-important plant varieties, seed saving practices, attitudes towards saving seeds, and...

 63. This article is from ECHO Asia Note #16 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 64. 01-10-2012 This article is from ECHO Asia Note #15 Editor: Between 1997 and 2009, Kirby Rogers worked as part of a team to establish an agriculture-based business called Natural Products (NPI) in Bokeo, Laos. Much of this effort involved promoting soybean as a local cash crop as well as developing related...

 65. 01-10-2012 Soil quality, also known as soil health, is the capacity of the soil to function – how well it fills the roles we need it to, whether in a natural or managed ecosystem. There are a variety of measures used to gauge soil health and although we can use these characteristics as indicators of soil...

 66. 01-07-2012 This article is from ECHO Asia Note #14 Editor: Dr. Dick Tinsley is an Emeritus Professor with Colorado State University. With decades of experience as an advisor to smallholder agriculture development projects, he was worked in numerous locations across Asia and Africa. In this article, Dr....

 67. 01-07-2012 Introduction Storing seeds in the tropics can often be difficult; with high temperatures and humid conditions, seeds lose their ability to germinate quickly. Many techniques for seed storage exist, from the high-tech standards of gene banks to simple methods used by villagers for saving their own...

 68. 01-04-2012 Introduction In many parts of tropical Asia, especially on rainfed farms, there has been an explosion of acreage planted in maize. The increase in commercial maize production is driven by growing livestock feed demand, and is displacing many traditional crops, including the staple upland rice....

 69. 01-04-2012 The cool, dry season offers the best window for vegetable production in the tropics, assuming an adequate water supply. Pest and disease pressures are relatively low and temperatures are moderate. By contrast, the rainy season brings a combination of high temperatures and humidity that encourages...

 70. This article is from ECHO Asia Note #12
 71. This article is from ECHO Asia Note #12 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรวๆนีคะ

 72. Editor: Abram serves as the Coordinator of SustainabilityResearch and as an Instructor with the InternationalSustainable Development Studies Institute in Chiang Mai. He also assists the ECHO Asia Impact Center as a technicaladvisor. Introduction and Background Saving your own seeds is a...

 73. 01-07-2011 Introduction During the late rainy season, the permanent hill fields that surround a cluster of hilltribe villages in the Chiang Dao district of northern Thailand radiate various hues of green. These verdant fields, belonging to ethnic Lisu, Lahu, Akha, Palaung and Karen farmers, are covered in a...

 74. 01-04-2011 Rick Burnette wrote an article for Issue 6 (July 2010) of ECHO Asia Notes, titled "Charcoal Production in 200-Liter Horizontal Drum Kilns." My article takes the charring process a step further by exploring the rapidly re-emerging world of biochar. Biochar is a form of charcoal, produced through...
 75. This article is from ECHO Asia Note #9 ภาษาไทยอยูระหวางการแปล จะดำเนินการอัพโหลดเรวๆ นีคะ

 76. 01-01-2011 Introduction The genus Zanthoxylum (familyRutaceae) contains a fascinatinggroup of plants found around theworld from the tropics to temperatezones. With over 200 species,ranging from small shrubs to largetrees, Zanthoxylum spp. arecharacterized by sharp thorns oneither the stem or leaves. Various...
 77. This article is from ECHO Asia Note #8 ภาษาไทยอยูระหวางการแปล จะดำเนินการอัพโหลดเรวๆ นีคะ

 78. This article is from ECHO Asia Note #7 ภาษาไทยอยูระหวางการแปล จะดำเนินการอัพโหลดเรวๆ นีคะ

 79. This article is from ECHO Asia Note #7 Editor: Due to the length of this article, only a portion isincluded in ECHO Asia Notes. The full article, includingillustrated steps related to the assembly of 200- liter drumkilns as well as charcoal and wood vinegar production, canbe accessed via the web...

 80. This article is from ECHO Asia Note #6 One of the easiest and most effective ways to improve and build soilfertility in any gardening situation is to use a method known as sheetmulching. Thick layers of mulch are placed directly on the soil,simulating the thick leaf litter and humus found in...

 81. 01-07-2010 The arrival of a new crop No one seems to know whymembers of the Lisuhilltribe in northernThailand refer to a certain field crop with brilliantyellow flowers as Japanesesesame. The seeds of thiscrop yield quality cooking oil, but the plant looksnothing like true sesame(Sesamum indicum)....

 82. This article is from ECHO Asia Note #5 Communicating technical information among different language groups is challenging. For example, despite being familiar with the scientific, English and Tagalog common names for eggplant, how might an Asian development worker know what the Indonesians call...

 83. 01-04-2010 Across Asia, small institutions such as children's homes play an essentialrole in caring for orphans and other young people at risk. Likewise, hostels (i.e., boarding facilities) provide disadvantaged students with safe places tostay in order to further their studies. And small, faith-based...

 84. This article is from ECHO Asia Note #4 Working together with Thai Care, the children's ministry of the Rain Tree Foundation, Meribah Ram Pump is engaged in various community development projects in northern Thailand. A major focus is to make simple, sustainable technology, such as ram pumps and...

 85. 01-01-2010 Does rice straw have any value? Looking at the practices of most farmers, it seems not! The burning of rice straw is a common sight during the harvest period in many parts of Asia. Yet a number of farmers think otherwise. One of them is Isidro Prado from Alba in the municipality of Tago, Surigao...

 86. This article is from ECHO Asia Note #3 Crotalaria juncea, or sunn hemp, is a member of the pea family (Fabaceae) grown in many countries as a green manure or forage crop. Originating in South Asia, but with a common cultivar developed in Hawaii, it is a fastgrowing, drought-tolerant and...

 87. This article is from ECHO Asia Note #3 Rugged northeastern Myanmar is home to the Lahu, Shan, Akha, Palaung and various other ethnic groups. With few paved roads and only a small percentage of the Shan State's population connected to the electrical grid, infrastructure serving the locals is still...

 88. 01-07-2009 In a 2001 ECHO Development Notes article, “SRI, the System of Rice Intensification: Less can be more,” ECHO first reported on SRI’s radical rice production steps including: Transplanting rice seedlings when the first two leaves have emerged, usually sometime between 8-15 days old. Transplanting...

 89. This article is from ECHO Asia Note #2 With regard to SRI, the previously mentioned "SRI Homepage/System of Rice Intensification", a joint collaboration of Association Tefy Saina and CIIFAD, offers a wealth of SRI-related material, particularly on its "SRI Practical and AV Material" page . The...