This article is from ECHO Asia Note #21

Các Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) là một phương pháp canh tác lúa đầy hứa hẹn có thể vừa giảm chi phí sản xuất – của hạt giống, phân bón, hóa chất, và nước – vừa tăng năng suất bằng cách giúp cho mỗi cây lúa phát huy hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, phương pháp SRI có bao gồm cấy cây con, một việc mất nhiều sức lao động mà nông dân thường kháng lại không sửa đổi.Bài viết này sẽ giới thiệu các công cụ SRI thích hợp mà tiết kiệm cả thời gian và công sức, giúp phương pháp này dễ tiếp cận hơn với nông dân (Thái Lan).


Đọc Trực Tuyến


Tăng Năng suất và Tiết kiệm Tiền với Công cụ Sáng Tạo cho SRI

Nanthanit Anusassananan

This article is from ECHO Asia Note #21

Các Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) là một phương pháp canh tác lúa đầy hứa hẹn có thể vừa giảm chi phí sản xuất – của hạt giống, phân bón, hóa chất, và nước – vừa tăng năng suất bằng cách giúp cho mỗi cây lúa phát huy hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, phương pháp SRI có bao gồm cấy cây con, một việc mất nhiều sức lao động mà nông dân thường kháng lại không sửa đổi.Bài viết này sẽ giới thiệu các công cụ SRI thích hợp mà tiết kiệm cả thời gian và công sức, giúp phương pháp này dễ tiếp cận hơn với nông dân (Thái Lan).


Thẻ

SRI

Vùng

Asia