This article is from ECHO Asia Note #26

ครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เอคโค เอเชีย อิมแพ็ค ได้ยินเกี่ยวกับน้ายากาจัดวัชพืชแบบทางเลือกของสูตรที่ใช้มะละกอและสับปะรดหมักของคุณครูประทุมผู้อยู่ในวัยเกษียณแล้ว เนื่องจากการกาจัดวัชพืชเป็นเรื่องใหญ่สาหรับชีวิตเกษตรกรทุกคน เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์จึงต้องการจะทดสอบน้ายากาจัดวัชพืชที่มีความเสี่ยงน้อยนี้ว่าจะใช้ได้ผลแค่ไหน นอกจากนี้เพื่อให้แน่ใจด้วยว่าน้ายากาจัดวัชพืชนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อค่า pH ในดิน, ต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดิน, โครงสร้างของดิน รวมถึงการดูดซึมของพืชและการเติบโตของพืช ข้อมูลงานวิจัยของเอคโคฉบับนี้อธิบายถึงขั้นตอนที่ใช้เพื่อการผลิตน้ายากาจัดวัชพืชชนิดนี้ พร้อมกับวิธีการทดสอบเพื่อให้รู้ถึงประสิทธิของน้ายาที่มีผลต่อวัชพืช ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทดสอบผลกระทบต่อสภาพดินและสิ่งมีชีวิตในดินนั้นท่านสามารถติดตามได้ในอนาคต


ภูมิภาค

Asia