“วิธีการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม” ในการพัฒนาชุมชนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1970 เป็นต้นมา และมีผู้ให้ความสนใจและใช้วิธีการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา1 นักพัฒนาหลายคนเห็นว่าการยอมรับที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะทาให้เราให้ความสนใจในวิธีการที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนที่เราต้องการจะช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามผมขอเชิญชวนท่านให้มองนอกเหนือจากวิธีการไปยังสิ่งที่ผมจะเรียกว่า “แนวทางเพื่อเข้าสู่การมีส่วนร่วม” ซึ่งมีหลักการ เป้าหมายและผลสรุปที่จะช่วยให้เราทางานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับชุมชนได้


ภูมิภาค

Asia