ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2015

บทแนะนาการจัดการน้า “โคก หนอง นา โมเดล”
ย่อจากบทความของวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ เดือนกันยายน 2015โดย บุญส่ง ธารสีทอง ผู้จัดการฝ่ายการเกษตรของเอคโค เอเชีย อิมแพ็ค เซนเตอร์[บก: บทความเกี่ยวกับการจัดการน้าได้นามาพิมพ์ซ้าโดยได้รับอนุญาตจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และเป็นคาแนะนาเบื้องต้นสาหรับการจัดการน้าของเกษตรกรรายย่อย แนวคิดหลายอย่างที่นาเสนอในบทความเหล่านี้สอดคล้องกับหลักการออกแบบเกษตรผสมผสาน(permaculture) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีภูมิต้านทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่ง]


ภูมิภาค

Asia