This article is from ECHO Asia Note #17

การปนเปื้อนของสารเคมีสังเคราะห์ในน้ำ: ปัญหาที่มักถูกมองข้ามในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติการปนเปื้อนของแหล่งน้าดื่มจากสารอินทรีย์สังเคราะห์ต่างๆ (SOCs) เช่นยากาจัดศัตรูพืช ถือเป็นปัญหาสาคัญทั่วโลก มลภาวะจากยากาจัดศัตรูพืชปรากฏอยู่ถึงสองครั้งในอันดับ 1 ใน 10 ของ รายงานปัญหามลภาวะที่เป็นพิษที่สุดของโลกประจำปี 2011 โดยสถาบัน Blacksmith ประเทศอเมริกา และได้ถูกพูดถึงในรายงานทุกๆปีตั้งแต่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2006 อย่างไรก็ดียังคงมีการขาดแคลนเทคโนโลยีบาบัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อแยกเอาสารอินทรีย์สังเคราะห์ออก ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และย่อหรือขยายส่วนได้ที่สามารถเข้าถึงชุมชนในประเทศกาลังพัฒนาหรือในพื้นที่ห่างไกลในประเทศที่พัฒนาแล้ว
จากบทวิจารณ์หนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ในนิตยสารScience2บอกว่าในแต่ละปีมีการผลิตสารอินทรีย์สังเคราะห์(SOCs) 300 ล้านตัน รวมถึงยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ปริมาณ 5 ล้านตันที่เป็นส่วนสาคัญที่ทำให้น้ำเสื่อม


ภูมิภาค

Asia