คํานํา 
ในฐานะองค์กรที่ตั้งใจเสริมสร ้างบุคลา ให้มีความรู ้และทักษะด้านการเกษตร บ่อยครั้งทีเดียวที่เราต้องกลับมาเริ่มต้น กันที่เมล็ดพันธุ ์ เราต่างตระหนักดีถึง คุณค่าและความส าคัญของการเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์ผสมเปิด (Open-Pollinated Seeds) การให้ความรู ้ถึงประโยชน์ของ พืชที่เติบโตได้ดีในท้องถิ่นแต่มักจะถูก มองข้ามไป และการวิจัยด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ซึ่งใช ้ ต้นทุนต ่า กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ท าให้เอค โคสามารถช่วยเหลือและเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่คนท่ัวโลกที่พยายามพัฒนา ปรับปรุงระบบอาหารและการเกษตร 


ป้ายระบุ

Seed Bank

ภูมิภาค

Asia