[កំណត់ត្រាអនកនិពនធៈ ដនេះត្រាន់តតជាឧទាហរណ៍ម្ួយននតែនការជីវ-្ុវតថិភាព ្ត្រាប់ការត្របតិបតតិ ការចិញ្ចឹម្ត្រជូកខ្ននតតូចដៅកនុងតំបន់ម្ួយ ដហើយអាចត្រតូវបានដត្របើជាគ្ត្រម្ូ។ វាម្ិនទ្យំនងថា វិធានការទាំងអ្់នឹងអាចដ្ំដណើរការ ឬ្ម្ស្្ប្ត្រាប់បរិបទ្យរប្់អនកដឡើយ ដ្ូដចនេះគ្ួរតតត្រតូវបានបន្ុំាម្តត្រម្ូវការ និងអតថិភាពននក្ិោានរប្់អនក។ វាត្រតូវបានែតល់អនុសា្ន៍ថា ការបន្ុំននតែនការក្ិោានតបបដនេះ គ្ឺជាលទ្យធែលននការពិភាក្ទ្យូទាំងក្ិោានជាម្ួយត្រកុម្រប្់អនក ដដ្ើម្បីពត្រងីកទ្យទ្យួលបានការទ្យិញ ការយល់ដ្ឹង និងការអនុវតតជាក់ត្តង។]

[Editor’s Note: This is only one example of a biosecurity plan for small-scale pig operations in one region and may be used as a template. It is unlikely that all measures will be practical or appropriate for your context and should therefore be adapted according to the needs and priorities of your farm. It is recommended that that the adoption of any such farm plan be the result of farm-wide discussions  with your team for maximum buy-in, understanding, and practicality.]

AN46 example1AN46 exaample2AN46 example3AN46 example4AN46 example5AN46 example6AN46 example7

Notes:

  • Remember that sunlight and dry conditions kill the virus, while shaded and moist conditions allow it to thrive.
  • All disinfectants require time to kill ASFV because it is so densely encapsulated (like an onion). The virus is inactivated by high pH and low pH (<4 and >11).  Several of the disinfectants are good—they require contact time.
    • Various disinfectants are effective: chlorine, iodine, formalin, and caustic soda (lye; NaOH) are all effective. See Disinfectants for Use Against ASFV resource for more information.
  • Foot baths are difficult to keep clean and need to be changed daily to remain effective. 
    • It is recommended (because of cost) that footbaths be filled with a concentrated bleach solution (8 oz per gallon of water) and then have a dry pan of lime to step into with wet boots; both are relatively cheap and will work if kept clean and fresh.
  • Vehicle and bicycle tires do not stay in the tire baths long enough to do the trick —and easily become contaminated. If possible, wash tires and then have vehicles drive through dry lime.  The lime area needs to be long enough for the whole circumference of the tire to be exposed to the lime.

តំបន់

Asia