1. This article is from ECHO Asia Note #12 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรวๆนีคะ

 2. This article is from ECHO Asia Note #4 Working together with Thai Care, the children's ministry of the Rain Tree Foundation, Meribah Ram Pump is engaged in various community development projects in northern Thailand. A major focus is to make simple, sustainable technology, such as ram pumps and...
 3. This article is from ECHO Asia Note #18 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

 4. This article is from ECHO Asia Note #12

 5. Asia Note # 20 สำหรับบอเลียงปลานิลทังทีเปนแบบใหปลาสามารถวายได อยางอิสระหรืออยูในตาขาย อาหารทีควรพิจารณาอยาง แรกให ปลาคือสาหราย บอเลียงปลาทีสามารถบรรจุปลาได 3 กิโลกรัมตอตารางเมตรจะได ประโยชนอยางมากจาก การเพิมปุยทีจะท าให สาหรายขยายพันธุเพมิ ขนึ และยังชว ยลดคา ใชจายในการใหอาหารปลา...
68 เพิ่ม ECHO Asia Note Articles

General Technical Documents

 1. (ขออภัยบทความในภาษาไทยยังไมพรอมใหบริการ) In every region of the world it is necessary to find or develop appropriate techniques for agriculture. A large part of the surface of the world is arid, characterized as too dry for conventional rain fed agriculture. Yet, millions of people live in such...

 2. ( สามารถดาวนโหลด บทความนีเปนภาษาไทยไดตรงปุมดาวนโหลดสีเขียว) With support from USAID’s Horticulture Collaborative Research Support Program (Hort CRSP), Educational Concerns for Hunger Organization’s Asia Impact Center (ECHO Asia), Maejo University, Thailand, and the Pennsylvania State University...

 3. 05-10-2019 การผสมผสานการเลียงสัตว และ วิธีการใหอาหารสัตว สำหรับเกษตรรายยอยในพืนทีเขตรอน วิธีและขันตอนเพือสงเสริมความยังยืนและการเพิมผลกำไร Copyright 2019 Keith Mikkelson – ECHO Asia Impact Center การทำอาหารสัตวจากวัตถุดิบในฟารมไมใชเรืองยาก ระบบการเลียงสัตวแบบผสมผสานมีประโยชนหลายดานหากมีการวางแผนอย...
 1. So you want to help people in the tropics. Beautiful! The tropics are waiting for you. No matter what your abilities, you can make life better for others in the tropics. Your concern for the physical and spiritual well-being of people can be translated into fruitful service. Your first asset is...
 1. 15-08-2017 Featured in this AN: Inexpensive Mass Propagation Techniques for Introducing Improved Potato Varieties in the Tropics Comparing Locally Available Waste By-Products as Feedstocks forGasifier Cook-Stoves Book Review:Sustainable Agro-Watershed Management ECHO Asia "Improving Lives" Agriculture &...

การนำเสนอ


 1. 2020มูลนิธิเอคโคเอเซียบทนำสูปฐพีศาสตร การอบรมนีเปนการอบรมเกียวกับบทนำและความรูเบืองตนในภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดิน เชนองคประกอบของดิน(ของแขง,ของเหลว,กาซ),เนือดิน,ความหนาแนน,โครงสราง,การตอบสนองความเปนกรด-ดาง,ความสัมพันธของพืชและนำ,อินทรียวัตถุและธาตุอาหารตางๆ หลังจากการเรียนรูในห...

 2. 2020มูลนิธิเอคโคเอเซียบทนำสูปฐพีศาสตร การอบรมนีเปนการอบรมเกียวกับบทนำและความรูเบืองตนในภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดิน เชนองคประกอบของดิน(ของแขง,ของเหลว,กาซ),เนือดิน,ความหนาแนน,โครงสราง,การตอบสนองความเปนกรด-ดาง,ความสัมพันธของพืชและนำ,อินทรียวัตถุและธาตุอาหารตางๆ หลังจากการเรียนรูในห...

 3. 2020 มูลนิธิเอคโค เอเซีย บทนำสู ปฐพีศาสตร การอบรมนีเปนการอบรมเกียวกับบทนำและความรูเบืองตนในภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดินเชนองคประกอบของดิน (ของแขง,ของเหลว,กาซ), เนือดิน, ความหนาแนน,โครงสราง, การตอบสนองความเปนกรด-ดาง,ความสัมพันธของพืชและนำ,อินทรียวัตถุและธาตุอาหารตางๆ หลังจากการเรียนรู...
3 การนำเสนอเพิ่มเติม

 1. ในสวนแรกของการอบรมในครังนีนัน จะกลาวถึงบทเริมตนและภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดิน เชน สวนประกอบของดิน ( ของแขง,ของเหลว,กาซ) เนือดิน ความหนาแนนของดิน โครงสรางดิน ปฏิกิริยาการตอบสนองคาความเปนกรดดางของดิน ความสัมพันธของพืชและนำ อินทรียวัตถุ และ ธาตุอาหาร หลังจากการเรียนรูในหองเรียน เราได...

 2. The Fall Armyworm is an insect that can damage your maize plants or even cause you to lose your whole maize crop. The best way to protect your maize crop is to scout early and treat early. In this animation, we will explain how to scout for the fall armyworm, so you can take action to protect...

 3. Malaria is a disease caused by a parasite that is transmitted to people through the bite of the female Anopheles mosquito. Symptoms of malaria are: high fever, chills, abdominal pain, headaches, tiredness and fatigue. If anyone experiences these symptoms, it is important to go to the nearest...