ในประเทศมาเลเซีย ผู้ที่ทำการเกษตรนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่งเกษตรกรที่ทำการเกษตรเพื่อยังชีพไปจนถึง ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงและหวังผลกำไรในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลุ่มหลังนี้ ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในการประเมิน เทคโนโลยีและทางเลือกที่มีความทันสมัยและมีการสร้างช่องทางการตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ท้าทายสำหรับนัก พืชศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างข้าพเจ้าคือการพิจารณาถึงวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากผล งานด้านวิทยาศาสตร์และวิธีดำเนินการให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรเพื่อการยังชีพที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้


ภูมิภาค

Asia