This article is from ECHO Asia Note #17

แนวคิดสาหรับปุ๋ยโบกาฉิ
ในปัจจุบันนี้ เกษตรกรและชาวสวนทุกแห่งทั่วโลกกาลังนาวิธีการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยที่เรียกว่าโบกาฉิมาใช้ โบกาฉิเป็นคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่อาจแปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไม่ได้ความหมายครบถ้วน ตามความเห็นของคุณยูกิโกะ โอวานากิ เจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาชนบทแห่งเอเชีย (Asian Rural Institute หรือ ARI) ในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามโบกาฉิทุกชนิดล้วนผลิตมาจากขบวนการหมัก
มีโบกาฉิอย่างน้อยสองประเภทที่นักการเกษตร ชาวนาและชาวสวนทาการส่งเสริมและใช้กันอยู่ ประเภทแรกเราจะเรียกว่าเป็นปุ๋ยหมักโบกาฉิ และอีกประเภทหนึ่งเป็นโบกาฉิเศษอาหาร ซึ่งทั้งสองประเภทจะมีการอธิบายไว้ในบทความนี้

ปุ๋ยหมักโบกาฉิ
ปุ๋ยหมักโบกาฉิที่ได้รับการส่งเสริมและนาไปใช้โดยสถาบัน ARI และองค์การอื่นๆในเอเชียนั้นประกอบไปด้วยมูลสัตว์แห้งและดินจากป่าเป็นส่วนใหญ่ ตามคาอธิบายของคุณยูกิโกะ มูลสัตว์จะมีธาตุอาหารและสารอินทรีย์ ส่วนดินจะเป็นตัวช่วยรักษาธาตุอาหารไม่ให้เสีย ช่วยดูดซับกลิ่นเหม็นและเป็นที่อาศัยอย่างดีสาหรับจุลินทรีย์ ถ้ามีการเติมถ่าน (เช่นแกลบดาหรือผงถ่านจากไม้) เข้าไปจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพการทางานในดินให้ดียิ่งขึ้น ต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบต่างๆของโบกาฉิที่สถาบัน ARI แนะนำไว้:
        มูลสัตว์แห้ง ควรมีสัดส่วนร้อยละ 50-60 ของส่วนประกอบทั้งหมดของปริมาณโบกาฉิที่ทา ซึ่งอาจเป็นมูลสัตว์จาก วัว หมู แพะ ไก่ เป็ด ควาย รวมถึงมูลของค้างคาว
        ดินจากป่า ควรมีสัดส่วนร้อยละ 20-30 ของส่วนประกอบทั้งหมด
        ราข้าว เป็นแหล่งโปรตีนของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ควรมีสัดส่วนร้อยละ 10-20
        แกลบดา ควรมีสัดส่วนร้อยละ 5-10
        ถ้าเป็นได้ อาจใส่จุลินทรีย์ท้องถิ่น(IMO)ที่มีประโยชน์ในปริมาณเล็กน้อย โดยเก็บจากป่าหรือพื้นที่เพาะปลูก และอาจใส่น้าหมักชีวภาพ (FPJ) หรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EM) ที่จะช่วยในขบวนการหมัก โดยการใส่นั้นควรผสมกับน้ำ


ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน