This article is from ECHO Asia Note # 32.

คานา
ในประเทศกาลังพัฒนา ความจาเป็นที่ต้องมีพลังงานในการหุงหาอาหารประจาวันในครัวเรือนถือเป็นภาระและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบันได้มีวิธีการหุงหาอาหารที่ประหยัดและใช้เชื้อเพลิงน้อยลงในการเผาไหม้ที่สะอาดและคุ้มค่าในระดับครัวเรือน วิธีการหนึ่งคือการใช้เตาเผาชีวมวลเพื่อประกอบอาหาร ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนชีวมวลแข็งที่มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นถ่าน (ส่วนมากมาจากวัสดุเหลือทิ้งหรือวัสดุราคาถูก) นามาเผาไหม้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในการหุงหาอาหาร (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทางานของเตาเผาชีวมวล how gasifier stoves work ของดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี (2013))

เตาเผาชีวมวลให้ประโยชน์หลายอย่างที่ช่วยในการประกอบอาหารที่ต้องมีการใช้ไม้หรือวัสดุอย่างอื่นในแบบวิถีดั้งเดิม การเผาไหม้แก๊สขั้นที่สอง (ไพโรไลซิส) ในเตาเผาชีวมวลจะให้การเผาไหม้ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดควันที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพของผู้ใช้ (Berkelaar 2004) เนื่องจากเตาถูกออกแบบมาให้ใช้วัสดุชีวมวลที่มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นถ่านในปริมาณน้อยจึงเป็นการช่วยลดความต้องการเชื้อเพลิงที่ใช้ประกอบอาหาร ผลที่ได้คือเป็นการลดเวลาและพลังงานในการออกไปหาไม้ที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงและลดปริมาณต้นไม้ที่ต้องตัดเพื่อนำมาทำเป็นฟืน โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้เชื้อเพลิงที่คุณภาพต่ำหรือเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่นำมาใช้แทนไม้ ในบางกรณี เตาแบบนี้ยังช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้แทนที่จะปล่อยออกไปในบรรยากาศ ตัวอย่างเช่น เมื่อเชื้อเพลิงที่ใช้ไป (วัสดุเหลือใช้ที่มีคาร์บอนคุณภาพสูงที่เกิดจากเตาเผาชีวมวลในสภาพออกซิเจน์ต่ำ) ถูกนำไปใช้เป็นถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงสภาพดิน (Hugill 2013)

ขณะนี้มีการออกแบบเตาเผาชีวมวลอยู่มากมายหลายแบบ โดยเตาเผาชีวมวลชนิด TLUD (Top-Lit Up-Draft หรือ เผาจากด้านบน-อากาศไหลขึ้น)  ยังคงเป็นที่นิยนกัน เพราะเตาแบบนี้ง่ายต่อการจุดไฟและติดไฟรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ของเอคโค เอเชียใช้พัดลมแบบธรรมดาสำหรับเตาเผาชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น (Updraft Gasifier Stove) (ภาพที่ 1 & 2) โดยออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้และการใช้งานได้จริงในการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีองค์ประกอบคาร์บอนที่หาได้ในพื้นที่ เราได้ทดลองใช้แกลบ, กะลากาแฟ, ขี้เลื่อย และซังข้าวโพด ซึ่งทั้งหมดเป็นวัสดุเหลือจากการเกษตรที่มีอยู่แล้วและหาได้ง่ายทางภาคเหนือ และส่วนมากไม่ต้องซื้อ สิ่งที่เราต้องการหาคือประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal Efficiencies)  รวมถึงอุณหภูมิที่จุดเผาไหม้ และเวลาในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆที่กล่าวมา


ป้ายระบุ

Cookstove

ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน