ความอดุมสมบูรณ์ที่เกิดขึนในฟาร์มหรือพืนที่ มีการเกษตรนัันมีส่วนช่วยทําให้เกิดการเกษตรที่ยังยืนมากขึ้นน มีเศษวัสดุจากผลผลิตและมลูสัตว์เป็นส่วนของการหมุนเวียนสารอาหารและช่วยลดต้นทุน ด้วยการใช้ป๋ยุ หมัก การเลี้ยงไส้เดือน,การทําป๋ยุ  โบกาชิรวมถึงปุ๋ยพืชสด นอกจากนนอาหารที่ ได้จากวัสถุดิบในฟาร์มยังสามารถลดค่าใช้จ่ายถ้าเกษตรกรมีการจดัการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สงูสุดตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ด้วยการวางแผนการเล็มหญ้าของสัตว์ทําอาหารสุกรร จากพืชและผลผลิตที่เหลือใช้(เช่นเวย์หรือหางนม) ปลกูพืชตระกลูถวัลย์ไว้ไปใช้เลี้ยงแพะและปลูก เฟิร์น ลอยนําและพืชชนิดอื่นๆสําหรับเลี้ยงปลาและสัตว์ปีก


ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน