This article is from ECHO Asia Note #22

Sự Khởi Đầu
Khoảng năm năm trước, sau khi nghiên cứu trên mạng về aquaponics, một người bạn muốn thử nghiệm một hệ thống quy mô nhỏ trong sân sau của anh ta (trên một mảnh đất thuê) trong thành phố Chiang Mai. Tôi đã có một số kinh nghiệm làm việc trên một hệ thống lớn hơn và muốn thử nghiệm một hệ thống quy mô nhỏ, chi phí thấp mà có thể di chuyển được và có thể được sử dụng làm mô hình giới thiệu/hướng dẫn. Khác với hiện nay là có rất nhiều thông tin có thể được tìm
thấy trên mạng (đặc biệt dưới hình thức các video trên YouTube), có rất ít thông tin miễn phí về việc thiết kế, thiết lập và duy trì các hệ thống quy mô nhỏ. Vì vậy, mọi thứ chúng tôi đã làm trong lần xây lắp đầu tiên đó là thử nghiệm.


Vùng

Asia