“ปีนี้น้าในเขื่อนป่าสักฯแห้งจนเห็นซากของวัด ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง มันเห็นหมด น้ามันแห้ง วิกฤติจริงๆ แต่ถ้าเกิดว่าอีกสักครึ่งเดือนฝนไม่ตก เราจะวิกฤติหนักกว่านี้อีก เพราะน้าดิบไม่มี ทาประปาไม่ได้ ทาน้าดื่มไม่ได้ น้าเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งน้ากิน น้าใช้ เอามาบริโภค เรารณรงค์ 9 วันเรื่องเดียวคือเรื่องน้า เพราะบางที่ไม่มีน้าอาบ ไม่มีน้าหุงต้มกันเลย มันวิกฤติจริงๆ จะไปขอน้าจากที่อื่นมา ที่อื่นก็ไม่มีเหมือนกัน มันเกิดวิกฤติขั้นนั้นจริงๆ” นี่คือคาบอกเล่าของคนในพื้นที่สุมน้าป่าสัก ถึงสภาพวิกฤติน้าแล้งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เราสามารถจัดการพื้นที่ของเราให้รอดพ้นจากภาวะภัยแล้งนี้ได้ ด้วยหลัก โคก หนอง นา โมเดล ดังตัวอย่างพื้นที่ที่ลงมือทาจริง ที่ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
“พื้นที่ตอนนี้เราคานวณแล้ว เราเก็บน้าได้ 300% หนึ่งน้าฝน สองจากน้าชลประทานที่ปล่อยมาให้ และสามน้ำจากคนที่เขาไม่เก็บกัน เขาไม่มีหนองเก็บ เราก็ดึงน้าปล่อยน้าเข้าสวนเราทั้งหมด” คุณบุญล้อม เต้าแก้ว
 


ภูมิภาค

Asia