ดาวน์โหลด

ean-32-thai-potato.pdf

ให้คะแนนเว็บนี้


Ean 32 thai potato  0

This article is from ECHO Asia Note # 32.

แนวคิดสาคัญ: 

  • มันฝรั่งสามารถให้ผลผลิตเป็นโปรตีนปริมาณสูง รวมถึงสารอาหารที่จาเป็นอื่นๆด้วย

  • มันฝรั่งเติบโตยากในเขตร้อนที่มีสภาพอากาศที่ร้อน

  • มีมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ที่ปลูกได้ในเขตร้อน

  • ยังมีความต้องการด้านเทคนิคการขยายพันธุ์ที่ใช้ต้นทุนต่าและมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตต้นพันธุ์

  • ปัจจุบันกาลังมีการทดสอบวิธีการขยายพันธุ์แบบใหม่ๆอยู่


Read Online


Inexpensive Mass Propagation Techniques for Introducing Improved Potato Varieties in the Tropics

Dr. Tapani Haapala

This article is from ECHO Asia Note # 32.

Potatoes (Solanum tuberosum) contain high-quality food properties and are very good protein and energy sources on a daily per hectare basis of production (Frusciante et al. 2000). Potatoes are grown mostly in cool climate areas. In the tropics, they easily suffer from several different kinds of stress related to hot climate, which sometimes ends up causing problems such as attacks of fungal diseases. New potato varieties that are better adapted to hot climates could enable development of potato production in the tropics and could potentially provide livelihood opportunities for small-scale farmers. However, providing enough stock material to meet the potential need could be challenging.


ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน