This article is from ECHO Asia Note #29

วิธีการแปรรูปกาแฟมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟที่ได้ในขั้นสุดท้ายว่าจะออกมาดีหรือไม่ การเลือกวิธีการที่สามารถเพิ่มคุณภาพ รสชาติและราคาของกาแฟนั้น ทำให้ผู้ผลิตกาแฟได้ทำให้คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในกาแฟนั้นถูกนำออกมาให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น การพัฒนาวิธีการเพื่อแยกเมล็ดกาแฟออกจากผลกาแฟสุกเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุดในการเพิ่มคุณภาพของกาแฟ


อ่านออนไลน์


คู่มือเบื้องต้นในการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟ

Zachary Price, ECHO Asia Senior Technical Advisor

This article is from ECHO Asia Note #29

วิธีการแปรรูปกาแฟมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟที่ได้ในขั้นสุดท้ายว่าจะออกมาดีหรือไม่ การเลือกวิธีการที่สามารถเพิ่มคุณภาพ รสชาติและราคาของกาแฟนั้น ทำให้ผู้ผลิตกาแฟได้ทำให้คุณสมบัติที่ซ่อนอยูใ่ นกาแฟนั้นถูกนำออกมาให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น การพัฒนาวิธีการเพื่อแยกเมล็ดกาแฟออกจากผลกาแฟสุกเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุดในการเพิ่มคุณภาพของกาแฟ


ป้ายระบุ

Coffee coffee processing

ภูมิภาค

Asia