คํานํา 
คุณสมบัติด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพของดินมีตั้งแต่คุณสมบัติที่ดีมากที่ทําให้พืชเติบโตได้ดีไปจนถึง
คุณสมบัติที่ไม่ดีและต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโต ปกติแล้วในพื้นที่เขตร ้อนชื้นมักพบว่าดินในสภาพธรรมชาติ นั้นไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการเติบโตของพืช แต่ตราบใดที่ดินมีความลึกมาก พอที่ ห้รากพืชหย่ังลงและระบายนํ้าได้ดี เมื่อทําการปรับปรุงคุณภาพและจัดการดินอย่างเหมาะสมก็จะทําให้ ดินเกือบทุกประเภทกลายเป็ นดินที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชได้ แม้กระท่ังดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ในธรรมชาติหรือดินที่ไม่ค่อยอุ้มนํ้ายังสามารถให้ผลผลิตการเกษตรที่ ูงอย่างไม่น่าเชื่อหากมีการจัดการดิน และเสริมปัจจัยในการบํารังดินที่เหมาะสม  


ป้ายระบุ

Soil Health

ภูมิภาค

Asia