ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2015

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 20 ปี และย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เราก็เผชิญกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การจะตั้งรับกับภัยพิบัติเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งการออกแบบพื้นที่ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล หรือการสร้างหลุมขนมครกตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดาริไว้ เป็นแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติเรื่องน้า ไม่ว่าจะเป็นน้าท่วม หรือน้าแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน