พืชอำหำรสัตว์คืออะไร?

คำจำกัดความที่ง่ำยที่สุดสำหรับพืชอำหำรสัตว์คือพืชชนิดใดก็ได้ที่ใช้เลี ้ยงปศุสัตว์ แต่ถ้ำเป็ นคำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจง ลงไปอีกที่มีการนำเสนอไว้ในบทความนี้ ก็จะเน้นไปที่พืชประเภทหญ้าและพืชตระกูลถั่ว ที่ปลูกไว้เพื่อเป็ นอาหารที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อปศุสัตว์ เนื่องจาก 1) มีปริมาณโปรตีนสูง 2) ไม่ต้องใช้แรงงานมากและ 3) เป็ นระบบการเกษตรที่ช่วย เสริมกับที่มีอยู่แล้ว หรือมีประโยชน์ทำงสังคม


ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน