This article is from ECHO Asia Note #29

វ ិធីសាស្រ្តននការកែនចៃកាហ្វវអាចផ្លល ្់បូតរយ៉ា ងខ្ល ាំងនូវគុណភាព និងរ្ជាតិននផលិតផលចុងហ្រកាយ ហ្ៅជាលអ ឬអារែែ់ជាងហ្នេះ។ ហ្ោយការហ្រជី្ហ្រ ី្វ ិធីសាស្រ្តមួយកដលជេះឥទធិពលជាវ ិជជមានហ្ៅហ្លីគុណភាព រ្ជាតិ និងតនមល អ្ៃែផលិតកាហ្វវមាៃ ែ់អាចបហ្ងកីន្កាត នុពលកាហ្វវែុៃងហ្ពលដាំណាលគ្នៃ នឹងការបហ្ងកីនរាែ់ ចាំណូ លរប្់ែ្ិែរពីកាហ្វវកដលមានគុណភាពខ្ព្់។ ការហ្របីវ ិធីកែលមអហ្ដីមបីយែរគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម) ហ្ចញពីកផលកាហ្វវ គឺជាមហ្ធោាយមួយកដលមានរប្ិទធភាពបាំផុតែុៃងការបហ្ងកីនគុណភាព។ 


តំបន់

Asia