ในธรรมชาตินั้น มีเชื้อราประเภทต่างๆไม่น้อยทีเดียวที่เป็นอันตรายและสามารถทาให้ต้นพืชตายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา Fusarium spp ซึ่งเป็นตัวการทาให้เกิดโรคเหี่ยว (Fusarium wilt) และเชื้อรา Phakospora pachyrhizi ที่เป็นตัวการของโรคราสนิม (ภาพที่ 1) ปกติแล้วเชื้อราไม่สามารถผลิตสารอาหารได้ด้วยตัวของมันเอง ดังนั้นมันจึงต้องการแหล่งอาหารจากที่อื่น บางครั้งแหล่งอาหารนั้นอาจเป็นขนมปังที่หมดอายุ เปลือกส้ม ท่อนไม้ที่เน่าเปื่อยผุพัง หรือเนื้อเยื่อลาเลียงในต้นพืช เชื้อราก่อโรคเหล่านี้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่อากาศถ่ายเทไม่ดี ในที่ๆการระบายน้าเป็นไปอย่างช้าๆ มีน้าเอ่อท่วมหรือมีฝนตกมากเกินไป โดยสภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการเว้นระยะห่างของต้นพืชให้เหมาะสม จัดเวลาการปล่อยน้าให้ตรงเวลา และกาจัดเศษวัสดุเหลือใช้ที่อาจก่อให้เกิดเชื้อราได้เช่นเศษต้นไม้หรือวัชพืชเก่าๆ แต่ไม่ว่าเราจะทาอย่างไรก็ยังมีโอกาสเสมอที่ต้นไม้ของเราจะได้รับผลกระทบจากเชื้อราก่อโรค


ป้ายระบุ

Fungi

ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน