1. วนเกษตร คือการผสมผสานการจัดการพืชลมลุกและ/หรือสัตวเขากับตนไม ระบบวนเกษตรสวนใหญประกอบดวยพืชยืนตน ซึงใหความยืดหยุนทีจำเปนในการแกไขปัญหาสภาพภูมิอากาศทีรุนแรง เชน ภัยแลงและฝนตกหนัก ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจทีมีผลตอการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรายยอย ตนไมทีใชสำหรับวนเกษตรใหผลผลิตประเภทอาหาร...
 2. ไมผลเขตรอนเปนแหลงอาหารทีพึงพิงไดบอยครังในชวงเวลาทีอาหารขาดแคลนของปี เมือหยังรากมันคง ตนไมจะใหผลไดแมวาสภาพแวดลอมจะมีความผันผวนอยางมาก จึงทำใหเกิดความยืดหยุนตอพืนทีเพาะปลูก ไมผลทีหยังรากมันคงแลวจะไมจำเปนตองดูแลมากเทาพืชลมลุก เมลดของไมผลสวนใหญสามารถใชเพาะปลูกไดเพียงชวงเวลาสัน ๆ ดังนันจึงไมสามารถเก...
 3. ผักคือพืชหรือสวนตาง ๆ ของพืชทีใชเพือการบริโภคของมนุษย พืชพันธุเหลานีอาจปลูกเพือใชประโยชนจากสวนใบ ลำตน ราก ดอก ดอกตูม เมลดออน ฝัก หรือผล (สวนประกอบทีมีเมลดของพืช) เราไดจัดทำรายการผักทานใบและแตงกวาแยกออกจากผักสวนครัว เพราะมีคุณคาทางโภชนาการทีโดดเดน ผักเปนแหลงสำคัญของวิตามินและแรธาตุในอาหาร
 4. การปลูกธัญพืชใหเมลดพืชแหงทีบริโภคได ซึงเกบไวไดนาน เมลดธัญพืชแทอยูในตระกูลหญา สวนการปลูกพืชอืน ๆ ทีคลายธัญพืชเรียกวาธัญพืชเทียม ธัญพืชสวนใหญเปนแหลงโปรตีน คารโบไฮเดรต และวิตามินบีชันดี พันธุสำหรับเพาะปลูกมีหลากหลายชนิดตามฤดูกาลและสภาพอากาศ โดยปกติแลวการปลูกธัญพืชมักเริมตนเมือเขาฤดูฝน และเติบโตเตมที...
 5. ปุยพืชสดและพืชคลุมดิน (GMCC) เปนการปลูกพืชทีโตเรวเพือคลุมและปกปองหนาดิน แลวปลอยไวเปนวัสดุคลุมดินหรือไถกลบหนาดินเพือบำรุงดิน พืชฝักตระกูลถัวมีคุณสมบัติชวยตรึงไนโตรเจน ซึงงอกไดจากเมลด แตบางชนิดงอกไดดวยรากตรงขอหรือใชวิธีการตัดชำ วิธีแบบ ECHO ไมไดทำใหเกิดปุยจากพืชตระกูลถัว ศึกษาขอมูลได...
 6. สมุนไพรเปนไมลมลุกทีใชปรุงรสอาหารและใชเปนยาพืนบาน ชวงเดือนหนาวในเขตรอนจะเหมาะทีสุดสำหรับการเพาะเมลดหรือเพาะกลาสมุนไพร สวนพืชดอก ตลอดจนไมประดับสวยงามจะชวยดึงดูดแมลงผสมเกสรและแมลงทีเปนประโยชนอืน ๆ นอกจากนี พืชดอกยังใชเปนพืชประกอบเพือขับไลแมลงศัตรูพืชและหนอนตัวกลม รวมทังใชเพือปรับปรุงดิน
 7. พืชอุตสาหกรรมใหผลผลิตประเภทนำมัน เสนใย หรือสารเคมี ซึงไดมาจากใบ เมลด เปลือกไม หรือราก เพือสรางรายไดหรือใชในเกษตรกรรม พืชในรายการสะสมของเราใชสำหรับผลิตนำมันทีบริโภคได ขนม อาหารสัตว เสนใย นำมันเชือเพลิง หรือใชเปนยาฆาแมลง
 8. ผักใบเขียวเปนแหลงทีดีของเสนใยอาหาร วิตามิน (เอ ซี และบีรวม) และแรธาตุ (โดยเฉพาะแคลเซียม เหลก แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส) โดยทัวไป ใบสีเขียวแกจะมีสารอาหารมากกวาใบสีเขียวออนหรือเหลือง ผักใบเขียวบางชนิดมีสารตานโภชนาการ เชน กรดออกซาลิก ไนเตรต กลีโคไซดของกรดไฮโดรไซยานิก และอัลคาลอยด จึงตองตมเพื...
 9. ในเขตรอนมีพืชหลากหลายชนิดทีปลูกในทุงหญาเลียงสัตวและเปนพืชอาหารสัตวได แตในจำนวนนี มีเพียงไมกีชนิดทีมีความสำคัญเปนพิเศษ เนืองจากเปนพืชทีปรับตัวไดดี โตงาย มีโอกาสใหผลผลิตสูง และมีคุณคาทางอาหารสูง ซึงสวนใหญจะเปนหญาหรือพืชตระกูลถัว หญาตาง ๆ สวนใหญในทีนีเหมาะอยางมากกับการปลูกในทุงหญาถาวร แมวาโดยทั...
 10. ธัญพืชเปนพืชตระกูลถัวทีมนุษยนำเมลดมาบริโภค จะเกบเกียวเมือเมลดแหง แลวนำมาทำใหสุก โดยปกติจะตองแชในนำสำหรับทำอาหารเปนเวลานาน ธัญพืชมีคารโบไฮเดรต วิตามินบี และโปรตีนสูง บอยครังสามารถนำมารับประทานแทนเนือสัตว สวนประกอบทีเปนไขมันในธัญพืชมีความหลากหลายมาก ธัญพืชหลายชนิดมีสารตานโภชนาการหรือสารทีเปนพิษ...
 11. พืชปีเดียวเหลานีเปนไมเถาทีขึนเลือยไปตามทีตาง ๆ หรือเปนพวงอวบนำ ผลนำไปรับประทาน แปรรูปเปนนำมัน หรือทำภาชนะตาง ๆ ได สำหรับการบริโภคสด ๆ จะเกบเกียวผลขณะทีเมลดยังไมแก พันธุทีใชทำนำมันจะเกบเกียวเมือผลโตเตมทีและรากเถาแหง นำเตาทีใชทำภาชนะตองรอใหผลแหงคาเถา จนเมลดคลอนและมีเสียงกระทบกันภายใน บางพันธุ...
 12. พืชทีกินรากและหัวมีแปงจำนวนมาก ซึงเปนสวนหลักทีนำมาใชเปนอาหาร โดยทัวไป พืชยืนตนจะใหโปรตีนบางสวนในโภชนาการรวมถึงแปง ซึงจะแตกตางกันไปตามแตละชนิด พืชรากและหัวหลายชนิดมีสารพิษหรือสารตานโภชนาการ และตองนำไปทำใหสุกกอนรับประทาน (ดูขอมูลเพิมเติมเกียวกับ "พืชกินรากเบืองตน" ไดทีบันทึกทางเทคนิค)
 13. มีการนำฝักออนของพืชตระกูลถัวและเมลดออนมารับประทานเปนผัก ฝักออนอุดมไปดวยเสนใยและใหสารอาหารสวนใหญ โดยเฉพาะโปรตีน วิตามิน และเกลือแร แตใหไขมันและคาโบไฮเดรตนอย เมลดออนมีสารอาหารทีคลายกับเมลดแก แตมีวิตามินเอและซีสูงกวาและยอยงายกวา มีผักตระกูลถัวไมกีชนิดทีมีสารพิษ แตทุกชนิดควรทำใหสุกกอนการบริโภค ซึ...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about หมวดหมู่


More Related Resources

หนังสือ

Find books about หมวดหมู่