การปลูกธัญพืชให้เมล็ดพืชแห้งที่บริโภคได้ ซึ่งเก็บไว้ได้นาน เมล็ดธัญพืชแท้อยู่ในตระกูลหญ้า ส่วนการปลูกพืชอื่น ๆ ที่คล้ายธัญพืชเรียกว่าธัญพืชเทียม ธัญพืชส่วนใหญ่เป็นแหล่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และวิตามินบีชั้นดี พันธุ์สำหรับเพาะปลูกมีหลากหลายชนิดตามฤดูกาลและสภาพอากาศ โดยปกติแล้วการปลูกธัญพืชมักเริ่มต้นเมื่อเข้าฤดูฝน และเติบโตเต็มที่ช่วงฤดูแล้ง


 1. Grain Amaranth Amaranthus cruentus, A. hypochondriacus

  ผักโขมเม็ด

  Grain amaranths are annual plants and include several species of Amaranthus grown specifically for the seeds which are usually lighter colored than vegetable amaranth varieties. The cultivation of grain amaranths as food plants is traceable to ancient Aztec civilizations of Mexico. The grain...
 2. Naked Oat Avena nuda

  Naked oats are an annual grass crop for cool weather with moist, well drained soil. In the tropics they do best in highland areas as a cover crop or forage. The grain is edible when cooked.
 3. Sesame Sesamum indicum

  งา, งาขาว

  Sesame is an erect, herbaceous, annual, broad-leaved plant, growing to 2.5 m in height. It is one of the oldest cultivated crops and mainly grown as a field crop for the seeds and especially oil extracted from the seeds.
 4. Finger Millet Eleusine coracana

  Finger millet is a short, annual grass to 1 m in height, grown for its small grains that are usually ground into flour for porridge. More drought tolerant than maize or sorghum, finger millet is also higher in protein, fat and minerals than those crops.
 5. Teff Eragrostis tef

  Teff is an annual tufted grass, growing to 1 m in height, with very small grains that may be ground into flour or eaten as a porridge. Teff is grown as a cereal crop primarily in Ethiopia. The grain is ground into flour, fermented and made into Injera, a sourdough-type flat bread.
 6. Buckwheat Fagopyrum esculentum

  บัควีด

  Buckwheat is a temperate, or high altitude tropical, annual, upright plant growing to 1 m in height. It is grown for the seeds which are used for human consumption and livestock feed. Buckwheat is also useful as a green manure or cover crop.
 7. Proso Millet Panicum miliaceum

  Proso millet is an erect, tillering, annual grass, growing to 1 m in height, that is grown for the small seeds used for human consumption and livestock food. Proso millet was one of the earliest cultivated grains in the world. It is fairly drought tolerant and has a short growing season.
 8. Pearl Millet Pennisetum glaucum

  หญ้าไข่มุก

  Pearl millet is an annual, tillering grass, growing to 4 m in height, and more drought tolerant than maize. The seed head is compact, cylindrical and up to 30 cm long. The grains are ground into flour for preparation of porridge, flat breads and fermented products. Pearl millet is widely grown...
 9. Grain Sorghum Sorghum bicolor

  ข้ําวฟ่ําง

  Sorghum is an annual plant in the grass family up to 5 m in height. Grain sorghum is a staple in many hot, dry areas and ranks 5th worldwide among cereal grains. Depending on the variety, sorghum is grown for grain, forage, fuel, fiber, syrup and sugar. Cleaned grain can be cooked like rice or...
 10. Sweet Sorghum Sorghum bicolor

  ข้าวฟ่าง

  Sweet sorghum is an annual plant in the grass family up to 5 m in height. This variety of sorghum is distinguished by the sweet juice contained in the soft pith of the stalk and is mainly grown for syrup and sugar. It may also be planted for forage or silage.
 11. Frank Kutka in Montana, USA (who is helping the developer to promote the corn) brought this seed to ECHO’s attention. Frank wrote, "Corn breeder Dave Christensen has developed a corn that will grow quite far north in the USA (Montana). We wondered if some of the traits bred into 'Painted...
 12. Maize Zea mays

  ข้าวโพดคั่ว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวโพดหวาน

  Maize is an annual, warm-climate crop in the grass family, thriving in open sunny environments with daytime temperatures of 20-24C. Maize is used fresh, frozen, canned, rolled and roasted for corn flakes, pressed for oil, or processed for ethanol as fuel. Maize is also an important feed source...
 13. Quinoa Chenopodium quinoa

  Quinoa is a broad-leaved annual crop for cool seasons and higher altitudes in the tropics. The grain is a nutritious pseudo-cereal which is eaten boiled, toasted or ground into flour, and the leaves are eaten fresh or cooked.
 14. Foxtail Millet Setaria italica

  ข้าวฟ่างหางกระรอก

  Foxtail millet is an annual grass crop, up to 1.5 m in height, and one of the most water efficient (250-300 mm per crop), short term (60-70 days), warm weather crops which can be used as a “catch” crop, planted after another crop has failed. The grain can be cooked whole or ground into flour....
 15. Job's Tears Coix lacryma-jobi

  ลูกเดือย

  Job's tears is a tropical, 1 to 2 m tall annual grass. It is commonly found growing in many tropical areas of the world in ditches and low areas. Plants are commonly used for fodder and seeds are both consumed and used for bead craft.
 16. Ornamental Amaranth Amaranthus caudatus

  Amaranthus caudatus is a cultivated herbaceous crop originating from South America. Reaching 1.5-2.5 m in height, its simple leaves occur in spiral arrangement along the stem. Inflourescences are large (as long as 1.5 m) and showy, with small, red or green flowers. Small, oval-shaped seeds...