1. ปุยพืชสดและพืชคลุมดิน (GMCC) เปนการปลูกพืชทีโตเรวเพือคลุมและปกปองหนาดิน แลวปลอยไวเปนวัสดุคลุมดินหรือไถกลบหนาดินเพือบำรุงดิน พืชฝักตระกูลถัวมีคุณสมบัติชวยตรึงไนโตรเจน ซึงงอกไดจากเมลด แตบางชนิดงอกไดดวยรากตรงขอหรือใชวิธีการตัดชำ วิธีแบบ ECHO ไมไดทำใหเกิดปุยจากพืชตระกูลถัว ศึกษาขอมูลได...
  2. Green manure crops are crops that aregrown to be turned under to increase soil fertility. Leguminous green manure crops ( i.e., those which can make nitrogen fertilizers from atmospheric nitrogen) can offer small-scale farmers a tremendous number of advantages. In general GMCCs: provide large...
  3. Proceedings from theApril 26-29, 2000 workshop inTegucigalpa, Hondurasbegin with a general overview of Mucuna and its food and feed uses. After that, the papers themselves appear according to the six workshop sessions: A View from the Field, Anti-Nutritional Factors in Mucuna, Mucuna as a Food,...
  4. Most farmers know very well that in a forest many plants grow all the time, but the soil never wears out. The soil in a forest also never gets so hard that someone has to plow it. Even more amazing, the plants in a forest do not suffer from droughts. In other words, forest soils stay productive,...
  5. 19-11-2019 Session :Green manure/cover crops are the only feasible way for smallholder farmers to significantly increase the organic matter content of their basic grain fields (that is, anything over 0.5 ha) at a reasonable cost. We can now say that we know of good species and systems that will work in...