1. កសិរុកខកមម គឺជាវិធីនៃការគរបគរងរួមគនាលើដំណាំ និង/ឬសតវជាមួយនឹងដើមឈើ។ បរពនធកសិរុកខកមមរួមមានយាងទូលំទូលាយចរើននូវដំណាំកសិផលដែលរសបានចរើនឆនាំ ផដលនូវភាពធននឹងការបះទងគិច ឬភាពមិនទរុឌទរោមដែលចាំបាចតរូវដោះសរាយបញហាបរិយាកាស ឬអាកាសធាតុធំៗដែលមានបរភេទដូចជា បញហារាំងសងួត និងធលាកភលៀងហូរហៀរខលាំង ដោយសរបនឹងកតតាសេដឋកិចចសង...
 2. ដើមឈើយកផលែតំបនតរូពិក ផដលនូវបរភពសបៀងអាហារដែលសងឃឹមលើបាន ជារឿយៗកនុងឆនាំដែលខសតអាហារ។ នៅពេលមានការដាំដុះហើយ ដើមឈើអាចមានផលែ និងសូមបីតែលកខខណឌបរិសថានដែលផលាសបដូរឡើងចុះខលាំង និងរួមចំណែកដលភាពធននឹងការបះទងគិច ឬភាពមិនទរុឌទរោមនៃកសិដឋាន។ នៅពេលដែលបានដាំហើយ ដើមឈើយកផលែ ពុំសូវពិបាកចំណាយកមលាំងចរើនដើមបីថែទាំដូចជាដំណាំប...
 3. ភូតគាម គឺជារុកខជាតិ ឬផនែកនៃរុកខជាតដែលគេបរើសមរាបឲយមនុសសបរិភោគ។ រុកខជាតិទាំងនេះអាចមានការដាំដុះដើមបីយកសលឹក តរួយ ឫស ផកា បណដូលផកា គរាបខចីៗ សរោមគរាប ឬផលែ (ទមរងរុកខជាតិដែលមានគរាប)។ យើងបានចុះឈមោះភូតគាមមានសលឹក និងអំបូរឃលោកដាចដោយឡែកពីភូតគាមកនុងសួនបនលែ ដោយសារតែគុណភាពអាហារូបតថមភផសេងៗគនារបសវា។ ភូតគាម (បនលែ)...
 4. ដំណាំយកគរាប បងកើតនូវគរាបដែលអាចបរិភោគបាន, គរាបសងួតដែលគេអាចរកសាទុករយៈពេលយូរបាន។ គរាបធញញជាតិពិតបរាកដនានាគឺជាសណដាននៃអំបូរសមៅ។ ដំណាំយកដូចជាគរាបផសេងៗទៀត តរូវបានគេហៅថា៖ «ធញញជាតិជាគរាប (pseudo-cereals)»។ ធញញជាតិភាគចរើន គឺជាបរភពលអៗនៃបរូតេអីន កាបូអីដរេត និងវីតាមីន B។ រុកខជាតិបងកាតពូជពិសេសៗ (Cultivars)...
 5. ដំណាំយកធវើជីធមមជាតិពីលាមកសតវ និងធវើគមរបដី (GMCC) គឺជាដំណាំដែលដុះលឿនខលាំងដែលគរប និងការពារដី និងមានការបនសលនូវកំទេចកំទីការពារកុំឲយដីហួតបានយាងចរើន និងធវើឲយដីធូរ និងសំបូរជីជាតិ។ រុកខជាតិបនលែអនលក តរូវបានគេកំណតអាទិភាពចំពោះលទធភាពទបបមរែបមរួលនីតរូហសែនរបសវា។ គេអាចដាំរុកខជាតិបនលែអនលកទាំងនេះបានដោយការបរើគរាប...
 6. រុកខជាតិយកធវើគរឿងទេស និងបងកើនរសជាតិចំណីអាហារ និងបរើជាថនាំកែរោគនានានៅផទះ។ ការបណដុះគរាប ឬការផសាំតិណជាតិនៅកនុងបណដាខែចុះតរជាកកនុងតំបនតរូពិក មានលកខណៈលអបរសើរបំផុត។ ផការុកខជាតិកដូចជាគរឿងតុបតែងទាកទាញភនែក បមរើឲយការនាំមកពពួកសតវដែលធវើឲយរុកខជាតិមានការផកា និងគរាប ហើយនិងពពួកសតវលអិតដែលមានគុណបរយោជនជាចរើន។...
 7. ដំណាំឧសសាហកមម ផតលនូវបរេង, វតថុធាតុដើមសរសៃៗ, ឬសារធាតុគីមីចេញពីសលឹក, គរាប, សមបក, ឬឫសសមរាបការទទួលបានបរាកចំណូល ឬការបរើនៅកសិដឋាន។ ឈមោះរុកខជាតិនានាដែលកំពុងសថិតកនុងការបរមូលទិនននយរបសយើង តរូវបានគេបរើសមរាបជាបរេងដែលអាចបរិភោគបាន, បងអែមដំណាប, ចំណីសតវ, វតថុធាតុដើមសរសៃៗ, បរេងឥនធនៈ, ឬជាថនាំសមលាបសតវលអិត។
 8. បនលែសមរាបបរិភោគសលឹកលអបរសើរសមរាបបរភពផដលរបបអាហារហវៃបឺរ ឬអាហារដែលមានរូបធាតុសរសៃដែលមិនអាចរំលាយ វីតាមីននានា (វីតាមីន A, C, និងវីតាមីន B ចមរុះ) និងសារធាតុរែ (ជាពិសេសជាតិកាលសយូម, ដែក, មាញេសយូម, និងផូសវរ)។ ជាទូទៅ សលឹកពណបៃតងចាសមានអាហារូបតថមភចរើនជាងសលឹកពណបៃតងខចី ឬសលឹកពណលឿង។ បនលែសមរាបបរិភោគសលឹកមួយចំនួនមានផ...
 9. គេអាចបរើបរាសរុកខជាតិចរើនបរភេទជាដំណាំតិណភូមិ (វាលសមៅសមរាបសតវសី) និងចំណីសតវនៅតាមតំបនតរូពិក។ ចំពោះរុកខជាតិទាំងនេះ មានតែពីរបីបរភេទបុណណោះដែលមានសារៈសំខានជាពិសេសដោយសារតែភាពអាចបរែបរួលទៅតាមបរិសថានចរើនរបសវា ភាពងាយសរួលនៃដំណុះ សកតានុពលទិននផលខពស និងគុណតមលៃអាហារូបតថមភខពស។ ភាគចរើននៃរុកខជាតិទាំងនេះ គឺបរភេទសមៅ...
 10. អំបូរបនលែផលែមានគួរនិងគរាប (Pulses) គឺជាបនលែអនលកដែលបងកើតគរាបសមរាបឲយមនុសសបរិភោគបាន។ គេបរមូលផលពីរុកខជាតិបរភេទអសទាំងនេះនៅពេលដែលវាសងួត រួចហើយគេសងោរវាដែលតាមធមមតាវាចាំបាចតរូវមានការតរាំទឹក/វតថុរាវសមរាបចមអិន។ បរភេទរុកខជាតិទាំងនេះមានកមរិតជាតិកាបូនអីដរាត វីតាមីន B និងបរូតេអីនខពស--ជារឿយៗអាចបមរើជាសាច...
 11. ដំណាំបនលែបរចាំឆនាំទាំងនេះ គឺជារុកខជាតិដុះពទធ និងវារឡើងដែលមានទឹកដម និងមានគុមពចរើន។ ផលលានុផល (ផលែរុកខជាតិ) មានដំណុះឡើងសមរាបការបរិភោគ ការកែចនៃធវើជាបរេង ឬបរដាបផទុក។ គេបេះផលែរុកខជាតិមុនពេលមានដំណើរទុំនៃគរាបសមរាបការបរិភោគសរសៗ។ មានអំបូររុកខជាតិជាចរើនបរភេទដែលគេបរើសមរាបធវើជាបរេងតរូវបានគេបរមូលផលនៅពេលផ...
 12. ដំណាំយកឫស និងមើមមានផទុកសារធាតុអាហារដែលរកឃើញកនុងគរាបធញញជាតិកនុងបរិមាណចរើនដែលជាលបាយដសំខានរបសវានៅកនុងរបបអាហារ។ ជាទូទៅ បរភេទរុកខជាតិរសបានយូរឆនាំរួមចំណែកដលការបងកើនជាតិបរូតេអីនមួយចំនួនកនុងរបបអាហារ កដូចជាសារធាតុអាហារដែលរកឃើញកនុងគរាបធញញជាតិ បើទោះជាចំណែកនេះមានកមរិតខុសៗគនាកនុងចំណោមបរភេទរុកខជាតិនានាកដី។ ឫស...
 13. សរោមបនលែរុកខជាតិខចីៗ និងគរាបពណបៃតងៗតរូវបានគេបរើជាបនលែ។ សរោមផលែពណបៃតងមានផទុកនូវសរសៃអាហារកនុងបរិមាណគរបគរាន ឬអាហារូបតថមភ/សារធាតុចិញចឹមចរើនបំផុត ជាពិសេសជាតិបរូតេអីន វីតាមីននិងសារធាតុរែនានា តែពុំសូវមានជាតិបរេង និងកាបូនអីដរាតទេ។ គរាបខចីៗមានផទុកអាហារូបតថមភ/សារធាតុចិញចឹមសរដៀងៗគនាទៅនឹងគរាបទុំ តែមានកម...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about ជាប្រភេទ