1. သစတောလယယာဆိုသညမှာ တစနှစခံကောကပဲသီးနှံများနှင သိုမဟုတ တိရစဆာနများကို သစပငများနှင ပူးပေါငးစိုကပျိုးသော အလေအထဖြစသည။ နှစနှစခံကောကပဲသီးနှံအမြောကအမြားပါဝငသော သစတောလယယာစနစများသည မိုးခေါငရေရှားခြငး၊ မိုးသညးထနခြငးတိုကို ခံနိုငရညရှိသညအပြင တစပိုငတစနိုငစိုကပျိုးရေးသမားများ၏ စိုကပျိုးထုတလုပမှုအပေါ လွှမ...
 2. နှစစဉအစာရေစာရှားပါးချိနတွင အပူပိုငးသစသီးဝလံပငများမှ အစားအစာရရှိနိုငသည။ သစသီးဝလံပငများသည အခြေခိုငသွားသညနှင တစပြိုငနက သဘာဝပတဝနးကျငဆိုးဝါးပြငးထနချိနတွငလညး စိုကခငးအတွက သစသီးလုံလောကစွာ ရရှိစေနိုငသည။ သစသီးဝလံပငများသည အခြေခိုငသွားပြီးနောကတွင တစနှစခံသီးနှံပငများထက လုပသားအငအားလိုအပမှု နညးပါးသည။ သစ...
 3. ဟငးသီးဟငးရွကများသည အပငအစိတအပိုငးများဖြစပြီး လူ၏အစားအစာအဖြစ အသုံးပြုသည။ ၎ငးတိုကို အရွက၊ ပငစည၊ အမြစ၊ အပွင၊ အဖူး၊ အစေနု၊ အခွံမာအစေ သိုမဟုတ ပငပေါကများ (အစေမှ အပငပေါကစအခြေအနေ) အဖြစ သုံးရန စိုကပျိုးသည။ အာဟာရစွမးအားအပေါ မူတညပြီး အရွကဖားဟငးသီးဟငးရွကများနှင ဘူးဖရုံသခွားများကို ဥယျာဉဟငးသီးဟငးရွကများနှင...
 4. ကောကနှံပငများမှ တာရှညသိုလှောငထားနိုငသော စားသုံးကုန အစေခြောကများကို ထုတလုပသည။ မျိုးရငးကောကနှံပငများသည မြကအုပစုဝငများဖြစသည။ အခြားကောကနှံပငများကို ဆူဒိုကောကနှံများဟု ခေါသည။ ကောကနှံစေများတွင ပရိုတငး၊ ကာဗိုဟိုကဒရိတနှင ဗီတာမင - ဘီ ကြွယဝသည။ စိုကပျိုးခြငးသည ရာသီဥတုနှင မိုးလေဝသကိုလိုက၍...
 5. GMCC သည ကြီးမြနသစပငများဖြစပြီး မြေဆီလွှာကို ထိနးသိမးကာကွယပေးသောကြောင မြေဆီထိနးအဖြစသောလညးကောငး၊ မြေဆီလွှာကြွယဝရနသောလညးကောငး စိုကပျိုးသည။ ပဲပငများကို နိုကထရိုဂျငပြုပြငနိုငသည စွမးရညရှိသောကြောင ဦးစားပေးစိုကပျိုးသည။ ၎ငးတိုကို အစေမှစိုကပျိုးနိုငပြီး ပငမမြစကို ဖြတတောကခြငးဖြငလညး စိုကပျိုးနိုငသည။ ECHO တွင...
 6. ပရဆေးပငများသည ဆေးဘကဝငအပငများဖြစပြီး ဟငးခတအမွှေးအကြိုငနှင အိမသုံးဆေးအဖြစ အသုံးပြုသည။ အပူပိုငးဒေသတိုတွင အစေစိုကခြငးနှင ကိုငးဆကစိုကပျိုးခြငးတိုကို ရာသီဥတုအေးသော လများ၌ ပြုလုပနိုငသည။ ပနးများသည အလှအပဖြစစေသညအပြင ဝတမှုနကူးမည အငးဆကများနှင အကျိုးပြုအငးဆကများကို ဖိတခေါသည။ ပနးများကို အငးဆကနှင အဖျက...
 7. စကမှုသီးနှံများ၏ အရွက၊ အစေ၊ အခေါက၊ အမြစတိုမှ ဝငငွေရရှိစေနိုငသော သိုမဟုတ စိုကခငးတွင အသုံးပြုနိုငသည ဆီ၊ အမျှင သိုမဟုတ ဓာတပစစညးများရရှိနိုငသည။ ကျွနုပတိုတွငရှိသော အပငများကို စားဆီ၊ အချိုပစစညး၊ တိရစဆာနအစာ၊ လောငစာဆီများရရှိရန သိုမဟုတ ဖျကပိုးနှိမနှငးရန အသုံးပြုသည။
 8. အရွကများသော ဟငးသီးဟငးရွကများမှ ဖိုငဘာ၊ ဗိုကတာမင (A၊ C နှင B ပေါငးစပ)အပြင သတတုဓာတများ (အထူးသဖြင ကယလဆီယမ၊ သံဓာတ၊ မဂဂနီဆီယမနှင ဖောစဖောရက) တို ကောငးစွာ ရရှိပါသည။ အစိမးရငရောငအရွကများသည အစိမးနုရောငအရွကများနှင အဝါရောင အရွကများထက အာဟာရကြွယဝလေရှိသည။ အချိုအရွကများတွင အာဟာရဓာတပျောကစေသာ အရာများ ဥပမာ - အောက...
 9. အပူပိုငးဒေသများတွင စားကျကမြကခငးများနှင အရိပရပငများအဖြစ စိုကပျိုးနိုငသော အပငများစွာရှိသည။ ၎ငးတိုအနက အချိုမှာ နေရာမရွေးစိုကရလွယခြငး၊ အထွကနှုနးမြငမားနိုငသော အလားအလာရှိခြငး၊ အာဟာရပြညဝခြငးတိုကြောင အလွနအရေးပါသည။ အများစုမှာ မြကများနှင ပဲအမျိုးမျိုးတိုဖြစသည။ ဤနေရာတွင ထညသွငးထားသော မြကအများစုသည အမြဲတမ...
 10. ပဲမျိုးစုံဆိုသညမှာ လူစားသုံးနိုငသော ပဲစေများ ထုတပေးသည ပဲများဖြစသည။ ခြောကမှ ရိတသိမးရပြီး အများအားဖြင ရေကြာကြာစိမပြီး ချကပြုတရနလိုအပသည။ ၎ငးတိုတွင ကာဗိုဟိုကဒရိတ၊ ဗိုကတာမင B နှင ပရိုတငး ကြွယဝသောကြောင အသားအစားထိုးအာဟာရအဖြစ အသုံးပြုနိုငသည။ ဆီပါဝငသော ပဲအမျိုးမျိုးရှိသည။ ပဲအမြောကအမြားတွင အာဟာရဓာတပျောက...
 11. ဤတစနှစခံအပငများသည နွယပင၊ တွယပငများ သိုမဟုတ အရညရွှမးသော ခြုံပငများဖြစသည။ အသီးများကို စားသုံးရန၊ ဆီထုတရန သိုမဟုတ ဘူးသီးခြောကအဖြစ သုံးရန စိုကပျိုးကြသည။ အသီးများကို လတလတဆတဆတစားသုံးရန အစေမရငမီကပင ခူးဆွတကြသည။ ဆီထုတရနအတွကကိုမူ အသီးများရငပြီး အပငခြောကမှသာ ခူးဆွတကြသည။ ဘူးသီးခြောကအဖြစသုံးလိုသော အသီးများကို...
 12. အမြစနှင ဥများတွင အဓိကအာဟာရဖြစစေသော ကောဓာတအမြောကအမြားပါဝငသည။ နှစရှညခံပငများတွငလညး အာဟာရပြညဝသော ပရိုတငးအချိုပါသောလညး အမျိုးအစားလိုက ကွဲပြားပါသည။ အမြစနှင ဥ အများစုတွင အဆိပအတောကဓာတများ၊ အာဟာရဓာတပျောကစေသော အရာများပါဝငသောကြောင မစားသုံးမီ ချကပြုတရပါမည။ (နောကထပအချကအလကများသိလိုပါက “အမြစသီးနှံများမိတဆက” နည...
 13. ပဲသီးအနုများနှင အစေများကို ဟငးသီးဟငးရွကအဖြစ သုံးကြသည။ ပဲသီးစိမးများတွင ဖိုငဘာနှင အာဟာရ အထူးသဖြင ပရိုတငး၊ ဗိုကတာမငများနှင သတတုဓာတအမြောကအမြားပါဝငပြီး ဆီနှင ကာဗိုကဟိုကဒရိတ ပါဝငမှုနညးပါသည။ အစေနုများသည အစေရငများကဲသိုပင အာဟာရပြညဝပြီး ဗိုကတာမင A နှင C ပါဝငကာ အစာကြေလွယစေသည။ ဟငးသီးဟငးရွကအဖြစသုံးသော...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about အမျိုးအစား