ដំណាំយកគ្រាប់ បង្កើតនូវគ្រាប់ដែលអាចបរិភោគបាន, គ្រាប់ស្ងួតដែលគេអាចរក្សាទុករយៈពេលយូរបាន។ គ្រាប់ធញ្ញជាតិពិតប្រាកដនានាគឺជាសណ្ដាននៃអំបូរស្មៅ។ ដំណាំយកដូចជាគ្រាប់ផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានគេហៅថា៖ «ធញ្ញជាតិជាគ្រាប់ (pseudo-cereals)»។ ធញ្ញជាតិភាគច្រើន គឺជាប្រភពល្អៗនៃប្រូតេអ៊ីន កាបូអ៊ីដ្រេត និងវីតាមីន B។ រុក្ខជាតិបង្កាត់ពូជពិសេសៗ (Cultivars) មានបម្រែបម្រួលច្រើនខ្លាំងនៅក្នុងការប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាល និងបរិយាកាស។ ដំណាំយកគ្រាប់ តាមធម្មតាគេដាំនៅដើមរដូវមានសំណើមខ្លាំង (ភ្លៀង) និងចាប់ផ្ដើមទុំនៅរដូវប្រាំង។


 1. Finger Millet Eleusine coracana

  Finger millet is a short, annual grass to 1 m in height, grown for its small grains that are usually ground into flour for porridge. More drought tolerant than maize or sorghum, finger millet is also higher in protein, fat and minerals than those crops.
 2. Foxtail Millet Setaria italica

  Foxtail millet is an annual grass crop, up to 1.5 m in height, and one of the most water efficient (250-300 mm per crop), short term (60-70 days), warm weather crops which can be used as a “catch” crop, planted after another crop has failed. The grain can be cooked whole or ground into flour....
 3. Pearl Millet Pennisetum glaucum

  Pearl millet is an annual, tillering grass, growing to 4 m in height, and more drought tolerant than maize. The seed head is compact, cylindrical and up to 30 cm long. The grains are ground into flour for preparation of porridge, flat breads and fermented products. Pearl millet is widely grown...
 4. Proso Millet Panicum miliaceum

  Proso millet is an erect, tillering, annual grass, growing to 1 m in height, that is grown for the small seeds used for human consumption and livestock food. Proso millet was one of the earliest cultivated grains in the world. It is fairly drought tolerant and has a short growing season.
 5. Grain Amaranth Amaranthus cruentus, A. hypochondriacus

  Grain amaranths are annual plants and include several species of Amaranthus grown specifically for the seeds which are usually lighter colored than vegetable amaranth varieties. The cultivation of grain amaranths as food plants is traceable to ancient Aztec civilizations of Mexico. The grain...
 6. Grain Sorghum Sorghum bicolor

  Sorghum is an annual plant in the grass family that grows up to 5 m in height. Grain sorghum is a staple crop in many hotdry areas and ranks 5th worldwide among cereal grains. Depending on the variety, sorghum is grown for grain, forage, fuel, fiber, syrup, and sugar. Cleaned grain can be cooked...
 7. Maize Zea mays

  Maize is an annualwarm-climate crop in the grass family, thriving in open sunny environments with daytime temperatures of 20-24C. Maize is used fresh, frozen, canned, rolled and roasted for corn flakes, pressed for oil, or processed for ethanol as fuel. Maize is also an important feed source for...
 8. Naked Oat Avena nuda

  Naked oats are an annual grass crop for cool weather with moist, well drained soil. In the tropics they do best in highland areas as a cover crop or forage. The grain is edible when cooked.
 9. Quinoa Chenopodium quinoa

  Quinoa is a broad-leaved annual crop for cool seasons and higher altitudes in the tropics. The grain is a nutritious pseudo-cereal which is eaten boiled, toasted or ground into flour, and the leaves are eaten fresh or cooked.
 10. Sesame Sesamum indicum

  Sesame is an erect, herbaceous, annual, broad-leaved plant, growing to 2.5 m in height. It is one of the oldest cultivated crops and mainly grown as a field crop for the seeds and especially oil extracted from the seeds.
 11. Teff Eragrostis tef

  Teff is an annual tufted grass, growing to 1 m in height, with very small grains that may be ground into flour or eaten as a porridge. Teff is grown as a cereal crop primarily in Ethiopia. The grain is ground into flour, fermented and made into Injera, a sourdough-type flat bread.
 12. Sweet Sorghum Sorghum bicolor

  Sweet sorghum is an annual plant in the grass family up to 5 m in height. This variety of sorghum is distinguished by the sweet juice contained in the soft pith of the stalk and is mainly grown for syrup and sugar. It may also be planted for forage or silage.
 13. Job's Tears Coix lacryma-jobi

  Job's tears is a tropical, 1 to 2 m tall annual grass. It is commonly found growing in many tropical areas of the world in ditches and low areas. Plants are commonly used for fodder and seeds are both consumed and used for bead craft.
 14. Buckwheat Fagopyrum esculentum

  Buckwheat is a temperate, or high altitude tropical, annual, upright plant growing to 1 m in height. It is grown for the seeds which are used for human consumption and livestock feed. Buckwheat is also useful as a green manure or cover crop.
 15. Ornamental Amaranth Amaranthus caudatus

  Ornamental amaranth is a fast-growing annual, up to 2.5 m in height. The stems end in a large, sometimes drooping inflorescence that may be red, purple or green. The leaves may be used as a leafy vegetable. Mainly used as an ornamental, but leaves and seeds are also edible.