ပဲမျိုးစုံဆိုသည်မှာ လူစားသုံးနိုင်သော ပဲစေ့များ ထုတ်ပေးသည့် ပဲများဖြစ်သည်။ ခြောက်မှ ရိတ်သိမ်းရပြီး အများအားဖြင့် ရေကြာကြာစိမ်ပြီး ချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ဗိုက်တာမင် B နှင့် ပရိုတင်း ကြွယ်ဝသောကြောင့် အသားအစားထိုးအာဟာရအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆီပါဝင်သော ပဲအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပဲအမြောက်အမြားတွင် အာဟာရဓာတ်ပျောက်စေသော အရာများ သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက်များ ပါဝင်သောကြောင့် မစားသုံးမီ ကောင်းစွာ ချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သာမန်အခြေအနေတွင် ၎င်းတို့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သိုလှောင်ထားနိုင်သောကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုအတွက် အသုံးဝင်သည်။ အပူပိုင်းပဲအများစုမှာ တစ်နှစ်ခံပင်များဖြစ်သည်။


 1. Cowpea Vigna unguiculata subsp. unguiculata

  Vigna unguiculata is a grain legume that originates in Africa. Attributes such as vine shape (climbing, prostrate, or semi-erect), seed color (shades of white, pink, brown, and black), and seed maturation time (60 to 240 days) vary with variety. Pods appear in V-shaped pairs.It is an important...
 2. Lablab Lablab purpureus

  Lablab purpureus is bean capable of growing in a wide range of climatic conditions and soil types,depending upon the variety chosen. It is widely cultivated throughout the tropics and subtropics and occurs wild in tropical Africa (including Madagascar) and India. The palatability of lablab...
 3. Rice Bean Vigna umbellata

  Vigna umbellata is a nitrogen-fixing perennial legumeoften grown as an annual. Depending on the variety, V. umbellata presents as vining, bush, or semi-erect forms, reaching heights of 30-200 cm. Produces 7.5-12.5 cm long pods. V. umbellata seeds vary in color from green-yellow to red to black. A...
 4. Mung Bean Vigna radiata

  Vigna radiata is an annual, erect or semi-erect legume, reaching heights up to 1.25 m. V. radiata produces 4-30 yellow or green flowers per cluster that become pubescent pods. Leaves are alternate and trifoliate.
 5. Common Bean Phaseolus vulgaris

  Phaseolus vulgaris is a vining (indeterminate) or bush-type (pseudo-determinate) herbaceous annual. Vining types are perennial and reach 2-5 m in length. Bush-types are annuals and reach heights of 20-60 cm. Pubescent leaves are trifoliate, present alternately on the stem, and range from green to...
 6. Horse Gram Macrotyloma uniflorum

  Horse gram is a dense, low-growing, nitrogen-fixing, annual crop grown for forage and human consumption. It is usually sown as an intercrop but can also be used as a green manure or cover crop. It will tolerate drought conditions, poor soil, and some salinity.
 7. Pigeon Pea Cajanus cajan

  Pigeon pea is a nitrogen-fixing, perennial shrub, growing to 4 m in height, that produces green or dry seed in seasonally dry climates. Pigeon peas are adaptable to many soil types and are used as a dry pea, green vegetable, fodder, fuelwood, green manure or cover crop.
 8. Adzuki Bean Vigna angularis

  Adzuki bean is a bushingor vining, nitrogen-fixingannual plant that is moderately drought tolerant. This bean grows best in temperate climates or higher altitudes in the tropics. The young pods, fresh seeds, and dry beans are used for human consumption.
 9. Black Gram Bean Vigna mungo

  Black gram is an erect, 1 m tall, nitrogen-fixing, drought-tolerantannual plant grown for the dry beans. The bean seed is used whole, split, husked, fermented, sprouted or ground into flour, which when combined with rice flour is especially valued for baking. Black gram is also used as a green...
 10. Fava Bean Vicia faba

  Vicia faba is an annual herbaceous plant in the legume family, usually considered to contain three subspecies: V. faba subsp. major (broad bean), V. faba subsp.equina (horse bean), and V. faba subsp. minor (tick bean or pigeon bean). Plants are upright, reaching heights of 1.5-2 m. Leaves of V....
 11. Lima Bean Phaseolus lunatus

  Phaseolus lunatus is a vining (indeterminate) or bush-type (pseudo-determinate) legume from Central and South America. Vining types are vigorous, perennial, and reach 2-6 m in length. Bush-type cultivars are annuals and reach heights of 0.25-1 m. Leaves are trifoliate, present alternately on the...
 12. Marama Bean Tylosema esculentum

  The Marama Bean is a wild plant prized by people living in and around the Kalahari in southern Africa
 13. Moth Bean Vigna aconitifolia

  Moth bean is a low-growing, nitrogen-fixing, annual plant that forms a mat on the ground. It is drought tolerant, nutritious and can be eaten fresh or as a dried bean. Moth bean can also be used as a cover crop to suppress weeds and improve soil.
 14. Runner Bean Phaseolus coccineus

  Phaseolus coccineus is a perennialvining legume from the highlands of Central America. Due to its showy red flowers, P. coccineus is often grown as an ornamental, though nearly all parts of the plant are ediblegiven the appropriate preparations. A climbing vine, P. coccineus reaches heights of...
 15. Tepary Bean Phaseolus acutifolius

  Phaseolus acutifolius is a vining or bushy herbaceous annual reaching lengths of 4 m. Leaves are trifoliate, alternate, and usually pubescent. Flowers are borne in groups of 2-5, butterfly-shaped, and can range in color from white to lilac. Pods are 5-9 cm in length and contain 2-9 seeds each....
 16. True Red Cranberry Bean Phaseolus vulgaris

  The True RedCranberry Bean is deep red in color like a cranberry but the pod is ivory with red flecks. It is a pole bean that blossoms and sets pods over the course of a growing season. Beans from this species serve as a major protein source for humans. Cranberry Bean was first grown in South...
 17. Vegetable Soybean Glycine max

  Vegetable Soybean cultivation probably originated in northeastern China, a region where wild soybeans exist. These high protein beans are best known as pulses and oilseeds.
 18. Wild Mung Bean Vigna vexillata

  Wild mung bean is a perennial, vining, nitrogen-fixing plant with edible beans and tubers. This plant is rarely cultivated but rather pods and tubers are collected from wild plants. It has potential for human food, as well as a green manure or cover crop.
 19. Winged Bean Psophocarpus tetragonolobus

  Winged bean is a climbing, nitrogen-fixing,short-lived perennial vineusually grown as an annual. The pods, beans, leaves, tubers, and flowers of this plant are all edible. It thrives in hot, humid areas where other beans are more likely to succumb to plant diseases.
 20. Seven Year Lima Phaseolus lunatus

  A lima bean variety that originated in Central Americabut has been bred in parts of East Africa and South Africa and is commonly used as a cover crop. If grown along the ground, it produces a 60 cm high mat of foliage that smothers weeds. It can also be trellised for easier seed harvest. The...
 21. Peanut Arachis hypogaea

  Arachis hypogaea is a globally important legume crop originating in South America. A low-growing, annual plant, depending on variety A. hypogaea can reach lengths of 70 cm. Leaves are opposite, pinnately compound, and leaflets are borne in opposing pairs (4 leaflets per leaf). A. hypogaea leaves...
 22. Nuñas Phaseolus vulgaris

  From findings discovered in a cave in Peru, experts say that nuñas may have been available 11,000 years ago. This discovery indicates Nuñas were around well before the Incas, and perhaps before the common bean ('frijol', Spanish). Because of their age, Nuñas have been called "a kind of witness of...
 23. Lentil Lens culinaris

  Lentils are a low-growing, nitrogen-fixing herbaceous annual and are among the oldest of cultivated crops. Lentils are well adapted to semi-arid growing conditions in the cool season of warm temperate regions. They also tolerate subtropical climates and high elevation tropical environments.
 24. Chickpea Cicer arietinum

  Chickpea is a very drought-tolerant, nitrogen-fixing, cool season crop that tolerates heat during fruiting and ripening. It is grown as a cool season annual in a broad belt through the Mediterranean region to the subtropical and tropical regions of Asia, Europe, Central, and South America. The...
 25. Edible Australian Acacias Acacia colei, A. elachantha, A. torulosa, A. tumida

  Most Edible Acacia seed species are from northern semi-arid regions of Australia and range from medium-sized trees to large, multi-stemmed bushes. Several Edible Acacia species have been successfully introduced into African semi-arid regions like Niger and Senegal.
 26. Hopi Red Lima Phaseolus lunatus

  The Hopi Red Lima is believed to have originated in Mexico and south-western areas of the United States and was stewarded by the Hopi Native Americans. The vines produce small pods that contain red lima bean seeds.
 27. Grain Soybean Glycine max

  Soybean is an annual, nitrogen-fixing, nutritious, bean crop grown mainly as a pulse and for oil used for human consumption and many industrial uses. It is a very day length sensitive crop with varieties developed for many different latitudes. Soybeans are also used a fresh vegetable. Soy sauce,...