พืชที่กินรากและหัวมีแป้งจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหลักที่นำมาใช้เป็นอาหาร โดยทั่วไป พืชยืนต้นจะให้โปรตีนบางส่วนในโภชนาการรวมถึงแป้ง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด พืชรากและหัวหลายชนิดมีสารพิษหรือสารต้านโภชนาการ และต้องนำไปทำให้สุกก่อนรับประทาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "พืชกินรากเบื้องต้น" ได้ที่บันทึกทางเทคนิค)


 1. Turnip Brassica rapa var. rapifera

  Turnips are a cruciferous crop (cabbage family) grown for the edible fleshy taproot. The leaves are also a good nutritious green leafy vegetable. There are also varieties that have been developed as a forage crop.
 2. Wild Mung Bean Vigna vexillata

  Wild mung bean is a perennial, vining, nitrogen-fixing plant with edible beans and tubers. This plant is rarely cultivated but rather pods and tubers are collected from wild plants. It has potential for human food, as well as a green manure or cover crop.
 3. Beets Beta vulgaris subsp. vulgaris

  Garden Beets, also called beetroot, are a hardy, cool-season root crop with edible leaves and a fleshy, tap root. The most common beets are deep red throughout but there are varieties that are yellow, white or mixed. The roots are a source of calories and the leaves are a good source of fiber and...
 4. Carrot Daucus carota var. sativus

  แครอท

  Carrots have a swollen taproot that can be up to 25 cm long. This is generally a temperateor high altitude tropical cropand is biennial. But the variety ‘Uberlandia’ does well in the lower tropics and can set seed in the same season. Carrot rootstaste best when harvested in cooler weather.
 5. High Carotene Carrot Daucus carota var. sativus ‘ Beta III’

  Wild carrots (Daucus carota) are native in Western Europe, the Near East, and the Mediterranean region. Wild carrots now are widely distributed in temperate Europe, Asia, and in parts of Africa, Australia, and the Americas. It has become a common weed species in croplands in many portions of its...
 6. Jicama Pachyrhizus erosus

  มันแกว

  Jicama is a perennial, nitrogen-fixing vine, reaching 10 m in length, and grown for the edible tuber. Jicama is also used as fodder, green manure, or cover crop.
 7. Leek Allium ampeloprasum

  Leeks are a close biennial relative of both onion and garlic, but do not form bulbs. Leaves are flat and large, when cooked they are milder in taste than onions, and are mainly used in soups and similar dishes.
 8. Potato Solanum tuberosum

  The Potato originally comes from the Andes of South America. It has been cultivated there for centuries. Potatoes can be grown at most latitudes, but tend to get more diseases in hot and humid climates, such as those at low elevation in the tropics. There are around 5,000 varieties of Potatoes in...
 9. Radish Raphanus sativus

  Radishes are an annual herb with cylindrical roots up to 65 cm long or round roots up to 8 cm in diameter. They are grown for their slightly spicy roots.
 10. Uberlandia Carrot Daucus carota var. sativus

  Most carrot varieties are temperate biennial plants requiring two years to complete the life cycle. Normally, a cold period during the dormant winter season is required for the first year plants to send up flowering stalks that produce flowers and seeds during the second growing season. Dr....
 11. Potato Bean Apios americana

  Apios americanais a climbing, perennial vine and a member of the legume (Fabaceae) family. Common names for this crop include apios, ground nut, wild bean, bog potato, wild potato, Virginia potato, and Indian potato. The plant, native to eastern parts of North America, was widely cultivated by...
 12. Cassava Manihot esculenta

  Cassava can be grown almost anywhere in the tropics, but is very frost-sensitive. Cassava can survive in dry conditions for a very long period of time and still go on to produce a good crop. It can be an extremely heavy yielder.