စက်မှုသီးနှံများ၏ အရွက်၊ အစေ့၊ အခေါက်၊ အမြစ်တို့မှ ဝင်ငွေရရှိစေနိုင်သော သို့မဟုတ် စိုက်ခင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆီ၊ အမျှင် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော အပင်များကို စားဆီ၊ အချိုပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ လောင်စာဆီများရရှိရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ပိုးနှိမ်နှင်းရန် အသုံးပြုသည်။


 1. Fish Bean Tephrosia vogelii

  Fish bean is a short-lived perennial, semi-woodynitrogen-fixing plant that growsup to 3 m in height. Itis used for green manure, erosion control, and mulch. It is known to contain rotenoids and can be used as an insecticide and fish poison. Fish bean should NOT be used as fodder for animals.
 2. Jatropha Jatropha curcas

  Jatropha is a small, drought-tolerant, perennial tree growing up to 6 m in height. Oil from the seeds is used for candles, soap, and fuel which can be used as a substitute for diesel oil.
 3. Kenaf Hibiscus cannabinus

  Kenaf is an upright, herbaceous, annual plant that can reach 5 m in height. It is used for fodder, fiber, and the young leaves as a vegetable.
 4. Sesame Sesamum indicum

  Sesame is an erect, herbaceous, annual, broad-leaved plant, growing to 2.5 m in height. It is one of the oldest cultivated crops and mainly grown as a field crop for the seeds and especially oil extracted from the seeds.
 5. Sunflower Helianthus annuus

  Sunflowers are tall showy, usually yellow flowers grown for their seeds. The flower head is composed of the showy perimeter ray flowers and the inner disc florets which produce the seeds. As well as being an ornamental plant that attracts pollinators, sunflower seeds are pressed for oil or used...
 6. Vernonia Vernonia galamensis

  This oilseed plant originated from eastern Africa. Vernonia is grown in tropical locations that are within 20º of the equator because better seed is produced from flowers under short day conditions.
 7. Sweet Sorghum Sorghum bicolor

  Sweet sorghum is an annual plant in the grass family up to 5 m in height. This variety of sorghum is distinguished by the sweet juice contained in the soft pith of the stalk and is mainly grown for syrup and sugar. It may also be planted for forage or silage.
 8. Maize Zea mays

  Maize is an annualwarm-climate crop in the grass family, thriving in open sunny environments with daytime temperatures of 20-24C. Maize is used fresh, frozen, canned, rolled and roasted for corn flakes, pressed for oil, or processed for ethanol as fuel. Maize is also an important feed source for...