កសិរុក្ខកម្ម គឺជាវិធីនៃការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាលើដំណាំ និង/ឬសត្វជាមួយនឹងដើមឈើ។ ប្រព័ន្ធកសិរុក្ខកម្មរួមមានយ៉ាងទូលំទូលាយច្រើននូវដំណាំកសិផលដែលរស់បានច្រើនឆ្នាំ ផ្ដល់នូវភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិច ឬភាពមិនទ្រុឌទ្រោមដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបរិយាកាស ឬអាកាសធាតុធំៗដែលមានប្រភេទដូចជា បញ្ហារាំងស្ងួត និងធ្លាក់ភ្លៀងហូរហៀរខ្លាំង ដោយស្របនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលលើផលិតកម្មកសិកម្មរបស់កសិករតូចតាច។ ដើមឈើដែលគេប្រើសម្រាប់កសិរុក្ខកម្ម ផ្ដល់នូវស្បៀងអាហារ, ចំណីសត្វ, វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម, ឈើអារ, ឥន្ធនៈ, និងកំទេចកំទីការពារកុំឲ្យដីហួត ខណៈពេលនៃការបង្កើតភាពចម្រុះមុខនៃរបបអាហារ និងប្រាក់ចំណូល។ កំណត់ហេតុបច្ចេកទេសរបស់ ECHO ដែលមានចំណងជើងថា៖ "មូលសាស្ត្រនៃកសិរុក្ខកម្ម" មាននូវព័ត៌មានច្រើនអំពីការប្រើប្រាស់ដើមឈើចម្រុះបំណង។ 


 1. Tree Lucerne Chamaecytisus proliferus

  Tree lucerne is a fast-growing, nitrogen fixing, shrub or small tree. It produces high yields of palatable, nutritious fodder as well as shade for livestock. It can also be used for fuelwood, bee forage, and erosion control.
 2. Acacia mangium Acacia mangium

  Acacia mangium can grow to be a tall tree up to 30 m. It is a fast-growing tree that can tolerate acidic and degraded soils. This tree grows best with moderate rainfall and full sunlight. It is one of the major leguminous species used in plantation forestry programs throughout Asia and the...
 3. Fever Tree Acacia xanthophloea

  Acacia xanthophloea is afast-growing semi-deciduous tree that gets up to 25 m that grows along rivers and lakes. This tree has greenish-yellow bark andthe branches have whitestraight spines that are 6-7 cm long.The main uses are for for timber, polewood, firewood, erosion control, and as a...
 4. Fish Bean Tephrosia vogelii

  Fish bean is a short-lived perennial, semi-woodynitrogen-fixing plant that growsup to 3 m in height. Itis used for green manure, erosion control, and mulch. It is known to contain rotenoids and can be used as an insecticide and fish poison. Fish bean should NOT be used as fodder for animals.
 5. Prairie Acacia Acacia angustissima

  Acacia angustissima grows as a thornless shrub or small tree to an average of 2-7 meters tall with a single short trunk. It is a legume, capable of fixing nitrogen in nodules on its roots if the appropriate strain of Rhizobium bacteria is present in the soil. It is often found in tropical...
 6. Northern Black Wattle Acacia auriculiformis

  Acacia auriculiformis is a low to medium-sized 8-20 m tall, fast-growing tree with yellow flowers. It is adaptable to harsh soils (pH 3-9) and used primarily as a nitrogen-fixing tree for fuelwood, charcoal, crop shade, and wind breaks.
 7. Edible Australian Acacias Acacia colei, A. elachantha, A. torulosa, A. tumida

  Most Edible Acacia seed species are from northern semi-arid regions of Australia and range from medium-sized trees to large, multi-stemmed bushes. Several Edible Acacia species have been successfully introduced into African semi-arid regions like Niger and Senegal.
 8. Coral Tree Erythrina poeppigiana

  Coral Tree is a large, nitrogen-fixing tree up to 35 m in height and used for living fences, shade, mulch, ruminant forage, and alley cropping. The leaves provide very good leaf litter for soil improvement and the tree has been used for shade in cacao plantations.
 9. Agati Sesbania grandiflora

  Sesbania grandiflora is a small, fast-growing, nitrogen-fixing tree, that can grow to 10 m height in 3-4 years. This plant is grown mainly as a green manure or cover crop but can also be used as forage for livestock.
 10. African Moringa Tree Moringa stenopetala

  African Moringa is a fast growing tree up to 15 m in height. It grows at higher and drier locations than M. oleifera. In comparison to M. oleifera, M. stenopetala has larger leaves with a milder taste when eaten raw, provides more shade, has a stockier and more bushy growth habit, can be more...
 11. African Mahogany Khaya nyasica

  Khaya nyasica is a large evergreen or semi-deciduous forest tree up to 60 m in height. It has a rounded crown that provides dense shade. This tree is an important timber species and the wood is also used for furniture, firewood, tools, carving and for canoes.
 12. Pod Mahogany Afzelia quanzensis

  Afzelia quanzensis is a tall tree, up to 35m, used for timber and agroforestry. This tree is grown primarily for its durable, reddish-brown wood used for furniture, floors, doors, stairs and windows, as well as for firewood. The wood is durable and fairly resistant to termites. The tree fixes...
 13. Apple Ring Acacia Faidherbia albida

  Apple ring acacias are tall, drought tolerant, deciduous, nitrogen-fixing trees up to 30 m in height. They are commonly used for inter-cropping with staple crops in dry areas as leaves help mulch and shade crops below. Faidherbia albida is an ideal multipurpose agroforestry tree that is widely...
 14. Black Locust/False Acacia Robinia pseudoacacia

  Black Locust is a fast-growing, deciduous, nitrogen-fixing tree, growing up to 25 m in height. It is suited for temperate areas and high altitudes in the tropics. It is useful as a windbreak, erosion control, and shade. Black Locust provides excellent forage for livestock and bees. The hard wood...
 15. Cassia Senna spectabilis

  Cassia is a fast-growing, deciduous, nitrogen-fixing tree, growing to 10 m in height that has showy yellow flowers. It is useful for shade, as a landscape plant, for fuelwood, green manure, bee forage and light construction.
 16. Calliandra Calliandra calothyrsus

  Calliandra is a vigorous, nitrogen-fixing, bushy tree that can be fast-growing on poor soils. The tree responds well to coppicing, is a good fuelwood source and the leaves provide excellent fodder. Calliandra is used to enrich soil and provide stability on steep slopes.
 17. Buffalo Thorn Ziziphus abyssinica

  Buffalo thorn is a thorny, bushy shrub or small tree of semi-arid climates, growing to 12 m in height. It is used for its edible fruit and livestock browsing. The tree is good bee forage, and makes good firewood, charcoal, fence posts and furniture. Because of its thorns and tangled branches, the...
 18. Cassod Tree Senna siamea

  Senna siamea is a fast-growing, medium sized, evergreen tree, growing up to 18 m in height. Although it is in the legume family it does not fix nitrogen. Senna is a very useful landscape and timber tree that also provides shade and fodder for ruminants.
 19. Gliricidia Gliricidia sepium

  Gliricidia is a fast-growingnitrogen-fixing tree that grows up to 15m in height. It is used for living fences, green manure, fodder, honey production, wind breaks, and fuelwood. This tree tolerates dry, acid, alkaline, and salty soils and was traditionally grown to shade cocoa trees.
 20. Flemingia Flemingia macrophylla

  Flemingia macrophylla is a perennial, deep-rooted, woody, nitrogen-fixing shrub up to 2.5 m in height. It is useful for shade, and for soil conservation and improvement as an alley crop, green manure, or cover crop.
 21. Gumbo Limbo Bursera simaruba

  Gumbo Limbo is a very hardy, fast growing tree native to the West Indies and Central America. At maturity it reaches 30 m (100 ft). It is tolerant to long periods of drought and is easily propagated.
 22. Jatropha Jatropha curcas

  Jatropha is a small, drought-tolerant, perennial tree growing up to 6 m in height. Oil from the seeds is used for candles, soap, and fuel which can be used as a substitute for diesel oil.
 23. Leucaena Leucaena diversifolia, L. leucocephala, L. pallida X L. leucocephala

  The genus Leucaena includes several multipurpose tree species and interspecific hybrids that can withstand almost any type or frequency of pruning or coppicing. They are native to Mexico and Central America, and now abundant in the Philippines, West Africa, Nepal, Australia and Hawaii. Spanish...
 24. Kenya Shade Tree Acrocarpus fraxinifolius

  Acrocarpus fraxinifolius is a fast-growing, deciduous tree, which can grow to heights of 30-60 m and a diameter of over 200 cm. The timber resembles ash and walnut and is used in construction and furniture. It is also used for fodder, erosion control, reforestation, and as a shade tree. A....
 25. Neem Azadirachta indica

  Neem trees are medium to large sized, drought resistant, multipurpose trees, that can be up to 30 m tall. All parts of the plant produce azadirachtin, a powerful antibiotic and antimicrobial. Seeds and leaves often have the highest concentrations and may be used to make insecticides and...
 26. Prickly Sesban Sesbania bispinosa

  Prickly sesban is a fast-growing, annual, nitrogen-fixing shrub, growing up to 2 m in one season. It is valuable for soil improvement, erosion control, firewood, forage, fiber, and as a green manure/cover crop.
 27. Red Gum Eucalyptus Eucalyptus camaldulensis

  Red Gum is a very large, spreading tree that can grow to 40 meters. The tree is tolerant to many harsh conditions including drought, salt, heat, alkaline soil, and water-logging. Red Gum Eucalyptus is the most widely planted eucalyptus and is grown on plantations in many countries. It is used for...
 28. Monkey Thorn Senegalia galpinii

  Monkey Thorn is very tall, deciduous, nitrogen-fixing tree, growing to 30 m in height. It is adapted to hot dry climates and has bottle-brush cream flowers. This tree is primarily used as a fast-growing timber species for shade and animal fodder.
 29. Monkey Bread Piliostigma thonningii

  The Monkey Bread tree is a fairly short, nitrogen-fixing tree, to 15 m in height. It is one of the main species used for Farmer Managed Natural Regeneration in West Africa and is a good for fuelwood, household utensils, farm implements and light construction. It is known as a “famine food”...
 30. Silver terminalia is a small tree or shrub, valued for its strong wood, and growing to 23 m in height. This tree provides good fuelwood and is valuable for land reclamation and erosion control.
 31. Silk Tree Albizia lucida

  Albizia lucida is a nitrogen-fixing reforestation tree that grows quickly and tolerates poor soil and waterlogging. Timber from this tree is used for furniture, construction, and pulp. It can also be used as high protein fodder and a shade tree.
 32. Silk Oak Grevillea robusta

  Silk Oak is medium-sized to large tree up to 40 m tall, with dense branches projecting upwards. It is an excellent timber tree and has been used for shade in coffee plantations.
 33. Sesbania sesban Sesbania sesban

  Sesbania is a fast-growing, nitrogen-fixing perennial, growing to 7 m in height. It is typically found in wet locations and can withstand water logging and flooded conditions. Sesbania is used as a cover crop or green manure, coppices readily, provides light fuelwood, and good forage for...
 34. Tara Caesalpinia spinosa

  Tara was first grown in the southwest portion of the island of Madagascar. It is now found on the continents of Asia, Africa, North and South America. It is a leguminous, spiny, slow-growing shrub which can grow into a tree that can produce seed pods for up to 65 years.
 35. Tamarind Tamarindus indica

  Tamarind is an attractive, evergreen, nitrogen fixing tree, growing to 30 m in height, and best adapted to semi-arid conditions. The sweet-tart pulp from the pod is eaten fresh, used as an ingredient in cooking, or made into a refreshing drink. Tamarind wood is used for lumber, firewood, and high...
 36. Toon Tree Toona ciliata

  The first recorded Toon Trees were found in Zimbabwe in 1903 and now can be found in other African countries and Australia. The Toon Tree is a large deciduous tree, reaching 20 m - 30 m (70 ft-100 ft) high and 1.8 m - 3 m (6 ft-10 ft) in girth with a large spreading crown and shallow roots. The...
 37. Woman's Tongue Tree Albizia lebbeck

  Albizia lebbeck is a fast-growing, drought resistant, nitrogen-fixing tree used for reforestation, shade, fodder and fuel-wood. The trees can reach 30 m in height. The wood is known to be termite resistant and is suitable for building furniture.
 38. Guazuma Guazuma ulmifolia

  Guazuma is a small to medium-sized tree that grows up to 30 m tall. Its leaves form a compact, rounded canopy, remaining green throughout the year except in areas with a long dry season. It is used as a source of fuelwood, shade, and fodder for livestock.
 39. Sandalwood Adenanthera pavonina

  Adenanthera pavonina is a fast-growing, medium-to-large sized deciduous tree, reaching heights of 6-15 m. Its spreading canopy is filled with feather-like foliage. Creamy yellow, fragrant flowers are borne in 12-15 cm long, narrow inflorescences at the end of each branch. Dark brown pods (15-22...
 40. Baobab Adansonia digitata

  Adansonia digitatagrows and is native to parts of sub-Saharan Africa. It prefers to grow in drier, well-drained, rocky soils ranging between 0-1000m. For centuries it has been used for food, fodder, shelter, and shade. Trees mature slowly and should be protected from any cold temperatures.The...
 41. Markhamia lutea Markhamia lutea

  Markhamia lutea is an upright, evergreen tree, growing to 15 m in height. It is valued for timber, shade, bee forage, fuelwood and landscaping use.
 42. Moringa Moringa oleifera

  Moringa is a very popular tropical fast growing tree up to 15 m in height. The young pods can be eaten and the leaves are an excellent source of calcium, vitamins, minerals and protein. The tree has a loose crown and can also be used for a hedge, living fence or windbreak. It coppices well to...
 43. Mesquite Prosopis chilensis

  Mesquite is a small, drought resistant, nitrogen-fixing tree, growing to 15 m. It is a good species for restoring degraded soils and establishing trees in overgrazed semiarid areas. The wood is hard, makes very good charcoal and is used for tools and furniture.
 44. Sesbania Sesbania rostrata

  Sesbania rostrata is an annual—or short-lived perennial—legume used as a green manure cover crop and fodder species for livestock. Growing to heights of 3 m, S. rostrata is one of the few legumes that produces nodulated stem tissues for further colonization by nitrogen-fixing bacteria. Leaves of...