ဤတစ်နှစ်ခံအပင်များသည် နွယ်ပင်၊ တွယ်ပင်များ သို့မဟုတ် အရည်ရွှမ်းသော ခြုံပင်များဖြစ်သည်။ အသီးများကို စားသုံးရန်၊ ဆီထုတ်ရန် သို့မဟုတ် ဘူးသီးခြောက်အဖြစ် သုံးရန် စိုက်ပျိုးကြသည်။ အသီးများကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားသုံးရန် အစေ့မရင့်မီကပင် ခူးဆွတ်ကြသည်။ ဆီထုတ်ရန်အတွက်ကိုမူ အသီးများရင့်ပြီး အပင်ခြောက်မှသာ ခူးဆွတ်ကြသည်။ ဘူးသီးခြောက်အဖြစ်သုံးလိုသော အသီးများကို အစေ့များအဆံချောင်ပြီး အတွင်း၌ ခလောက်သံမြည်သည်အထိ အပင်တွင်ထားရသည်။ အချို့အမျိုးအစားများမှ စား၍ရသော အပွင့်နှင့် အရွက်များရရှိသည်။


 1. Bottle Gourd Lagenaria siceraria

  Bottle Gourds are typically grown for non-food use. The gourd is allowed to reach its full size on the plant and turned into a valuable container for grains or liquids. Mature fruits contain an extremely hard and waterproof rind when dried. The growing gourd may be constricted with bands to form...
 2. Wax Gourd Benincasa hispida

  Wax gourds are vining plants that produce large, round wax-covered fruits. Originally from Southeast Asia, the species is grown in many lowland tropical environments up to 1,300 m in elevation. The long vines may be trained along trellises or up buildings where they produce fruit. Fruits are...
 3. Tropical Pumpkin Cucurbita moschata

  The Tropical Pumpkin originated in tropical South or Central America, possibly Peru or Mexico, and is now widely distributed throughout the tropics. Tropicalpumpkins are very well adapted to hot, humid conditions and the ripe fruits can be stored for months or even a year under dry well...
 4. Caigua Cyclanthera pedata

  Caigua isan Andean fruit that grows on a climbing vine similar to cucumbers. The mature fruit is hollow and is often stuffed for cooking. The immature fruits and young shoots are eaten raw and cooked.
 5. Buffalo Gourd Cucurbita foetidissima

  The buffalo gourd is native to Southwestern North America
 6. Summer Squash Cucurbita pepo

  Summer Squashes are distinctive from all other squashes because they are eaten when they are immature. They grow on either vines or bushes with large leaves that are hairy underneath. They have smooth, edible skin, flesh that varies from light to dark green or yellow, and seeds that are soft and...
 7. Seminole Pumpkin Cucurbita moschata

  Seminole pumpkins are a landrace of Cucurbita moschata that developed in Florida. Naturalists record the conspicuous presence of Seminole Pumpkin fruits hanging from tree limbs during their travels to Florida already in the 18th century. Seminole pumpkins are very well adapted to hot, humid...
 8. Tahitian Butternut Cucurbita moschata

  This winter squash has been cultivated in tropical and subtropical areas of the Americas since Pre-Colombian times. Evidence of its use has been found in archeological diggings. It is a very old variety not often available through seed companies.
 9. Smooth Luffa Luffa cylindrica

  Luffas are vining annual plants that produce fruits for food and the luffa sponge. The fruits of Smooth Luffa are preferred for luffa sponges. Angled luffa, C. acutangula, is the preferred species for edible fruit.
 10. Snake Gourd Trichosanthes cucumerina (syn. T. anguina)

  A vining annual vegetable crop. The plant produces a wavy cucumber-like fruit that is harvested immature and cooked like a squash. This crop is well suited to growth in the humid lowland tropics. The delicate vines need a trellis. The mature fruit turns orange or red when ripe and can be used in...
 11. Italian Edible Gourd/Cucuzzi Lagenaria siceraria

  This ItalianEdible Gourd, long cultivated in Italy, is believed to have its origin in India. The parent species, the Bottle Gourd, Lagenaria siceraria, is believed to have its origin in Africa.
 12. Angled Luffa Luffa acutangula

  Luffas are vining annual plants that produce fruits for food and the luffa sponge. The young fruits of Angled Luffa are edible raw or cooked. Although two species produce a fibrous skeleton in the mature fruit, Smooth Luffa (Luffa cylindrica) is the preferred species for the luffa sponge. This...
 13. Gac Momordica cochinchinensis

  Gac is a woody, perennial plant with vining stems reaching 6 m or more in length. Growing from tuberous roots, the vines are often seen climbing on fences or into the tops of trees. Its large (10-15 cm wide), dark green leaves have three to five lobes. Gac is dioecious, meaning that some plants...
 14. Ivy Gourd Coccinia grandis