ไม้ผลเขตร้อนเป็นแหล่งอาหารที่พึ่งพิงได้บ่อยครั้งในช่วงเวลาที่อาหารขาดแคลนของปี เมื่อหยั่งรากมั่นคง ต้นไม้จะให้ผลได้แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีความผันผวนอย่างมาก จึงทำให้เกิดความยืดหยุ่นต่อพื้นที่เพาะปลูก ไม้ผลที่หยั่งรากมั่นคงแล้วจะไม่จำเป็นต้องดูแลมากเท่าพืชล้มลุก เมล็ดของไม้ผลส่วนใหญ่สามารถใช้เพาะปลูกได้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บไว้ได้ตลอด


 1. Noni Morinda citrifolia

  Noni is an evergreen shrub or small tree growing to 10 m in height. It is mainly used for medicinal purposes although the unpleasant smelling fruit is sometimes eaten.Noni is tolerant of a wide range of soil conditions and does well in shaded areas.
 2. Biriba Rollinia mucosa

  Biriba is a semi-deciduous tree, up to 10m in height, that thrives in hot, humid weather, and is related to the Annonas (Soursop, Custard Apple, Atemoya). The fruit, up to 15 cm in diameter, is sweet and creamy, and typically eaten fresh.
 3. Custard Apple Annona reticulata

  น้อยโหน่ง

  Custard apple is a medium sized, semi-deciduous tree, up to 10 m in height, with large yellow-brown custard textured fruit. The fruit can be up to 15 cm in diameter, has a sweet flavor, and is usually consumed fresh.
 4. Barbados Cherry Malpighia punicifolia

  Barbados Cherry is a large bushy shrub or small tree native to the Lesser Antilles Islands and neighboring northern
 5. Baobab Adansonia digitata

  Adansonia digitatagrows and is native to parts of sub-Saharan Africa. It prefers to grow in drier, well-drained, rocky soils ranging between 0-1000m. For centuries it has been used for food, fodder, shelter, and shade. Trees mature slowly and should be protected from any cold temperatures.The...
 6. Atemoya Annona squamosa x Annona cherimola

  Atemoya is a fast-growing tree up to 9 m tall. It is a hybrid of the cherimoya (Annona cherimola) and the sugar apple (Annona squamosa). Atemoyas produce delicious-tasting fruits that resemble the cherimoya in flavor. The fragrant, snow white flesh is both sweet and subacid at the same time. The...
 7. Black Sapote Diospyros digyna

  Black sapote is a tall, attractiveevergreen tree growing to 25 m in height. It bears round green fruit up to 12cm in diameter. The fruit is picked green when the calyx lifts away from the fruit and then it is allowed to ripen until it is brown and mushy. At this stage, it containscustard-like,...
 8. Canistel Pouteria campechiana

  Canistel is an evergreen tree typically growing to 8 m but can grow to 30 m. The sweet fruit is yellow and soft when ripe and gets up to 28 cm long and 7 cm wide. The tree and fruit contain a sticky latex and the fruit must be allowed to ripen fully before eating.
 9. Buffalo Thorn Ziziphus abyssinica

  Buffalo thorn is a thorny, bushy shrub or small tree of semi-arid climates, growing to 12 m in height. It is used for its edible fruit and livestock browsing. The tree is good bee forage, and makes good firewood, charcoal, fence posts and furniture. Because of its thorns and tangled branches, the...
 10. Chinese Jujube Ziziphus jujuba

  Chinese jujube is a large shrub or small, somewhat thorny tree to 15 m in height. The fruit is oval, up to 3 cm in diameter and usually consumed fresh. Chinese jujube is adapted to more temperate climates than the Indian jujube (Z. mauritiana).
 11. Cherimoya Annona cherimola

  The cherimoya species is thought to have originated from the inter-Andean valleys of Ecuador, Colombia, and Bolivia.
 12. Cattley Guava Psidium cattleianum

  Cattley guava is a small evergreen tree growing up to 10 m in height with smooth, thinflaking bark. The small fruit is red or yellow and up to 4 cm in diameter. The fruits are eaten fresh orused for jam, and the plant is sometimes used as an ornamental.This species can become invasive if not...
 13. Guava Psidium guajava

  ฝรั่ง

  Guava is a small evergreen tree growing up to 10m in height with smooth, thinflaking bark. The fruit is round, generally yellow when ripe, and up to 10cm in diameter. The fruit is eaten fresh or made into juice, jam, or a thick guava paste.Guava seeds do not come true to type and a hybrid will...
 14. Naranjilla Solanum quitoense

  มะอึก, มะเขือขน

  Naranjilla is a thorny perennial plantthat can reach up to 2.5 m in height. Itproducesyellowish-orange hairy fruit with green seedy flesh that has a subacid flavor and isused to make juices, jams, jellies, and flavoring for ice cream or sherbet. The skin of the fruitis not usually eaten and can...
 15. Papaya Carica papaya

  มะละกอ

  Papaya is not actually a tree, but a large herbaceous perennial that can grow to 10 m in height. The fruits are born in clusters just below the point where the leaves emerge from the upper part of the stem. The fruits can be up to 50 cm long and 20 cm wide and have a thick, yellow to orange flesh...
 16. Jaboticaba Myrciaria cauliflora

  Native to Brazil, Jaboticabas grow at elevations from sea-level to 3,000 ft and are generally sensitive to frost according to varieties.
 17. Jackfruit Artocarpus heterophyllus

  ขนุน

  Jackfruit is famous for producing the world's largest tree-borne fruit. Fruits typically weigh between 4.5 to 20 kgs, but have been reported up to 50 kilograms. The trees can grow to 21 m in height. A large portion of the fruit is edible with high nutritional value, fruits can be eaten green as a...
 18. Indian Jujube Ziziphus mauritiana

  Indian jujube can be a bushy shrub or a tree, drought tolerant, with or without thorns, up to 12 m in height. The ripe fruits are typically 1 cm in diameter; selected varieties may have fruits up to 6 cm long and 4 cm wide, and are usually consumed raw.
 19. Loquat Eriobotrya japonica

  Loquat is a subtropical or tropical high altitude fruit tree growing to 9 m in height. Loquats are most often grown for their fruitbut can be used for timber. The ripe yellow-orange fruits are most often eaten fresh from the tree, cooked into deserts, or made into jam.
 20. Purple Passionfruit Passiflora edulis var. edulis

  Purple passion fruitis a woody, perennial vine that climbs. Its fruit is grown for the seedy pulp that is both sweet and tart in flavor. It is eaten fresh, used in smoothies or juices, or for making desserts. Generally sweeter and smaller fruit than yellow passionfruit.A subtropical fruit that...
 21. Sapodilla Manilkara zapota

  The Sapodilla is a fairly slow-growing, upright tree to 18 m (60 ft) or more in height. It is strong and wind-resistant, rich in white, gummy latex. Its leaves are alternate and evergreen, arranging themselves at the tops of each branch. The fruit may be nearly round, oval, or conical in shape....
 22. Sugar Apple Annona squamosa

  Sugar apple is a drought-tolerant tree, growing to 6 m in height, and is the most widely grown of the Annonas. The sweet fruit is eaten fresh and can be used in beverages, ice cream and milkshakes.
 23. Strawberry Tree Muntingia calabura

  ลูกตะขบ

  The Strawberry tree is a fast growing evergreen tree to 13 m in height. The trees bear abundant small red berries that are eaten fresh. Strawberry trees are also used for landscaping and firewood.
 24. Starfruit Averrhoa carambola

  มะเฟือง

  Starfruit is a medium to large sized tree, growing to 9 m in height, which produces abundant 5-8 ridged fruit from all parts of the plant. The fruits are yellow to yellow-orange, angled longitudinally, and can be up to 15 cm long and 9 cm wide. When cut in cross section the pieces are star shaped...
 25. Soursop Annona muricata

  ทุเรียนเทศ

  Soursop is a tropical, low branching and shrubby tree to 10 m in height. Soursop fruits are basically oval shaped, up to 30 cm long and 15 cm wide, weighing up to 7 kg. The least acidic varieties are sometimes consumed fresh or as part of a desert. More typically soursop fruit is processed into...
 26. Tamarind Tamarindus indica

  Tamarind is an attractive, evergreen, nitrogen fixing tree, growing to 30 m in height, and best adapted to semi-arid conditions. The sweet-tart pulp from the pod is eaten fresh, used as an ingredient in cooking, or made into a refreshing drink. Tamarind wood is used for lumber, firewood, and high...
 27. Surinam Cherry Eugenia uniflora

  มะยมแดง

  Surinam cherry is a small to mid-sized shrub or small tree, up to 7.5 m in height, that produces small red fruit. This attractive plant makes a good hedge and the ripe fruits can be eaten straight from the bush. The fruit has a thin skin, the flesh is orange-red, very juicy and has a somewhat...
 28. Tree Tomato Cyphomandra betacea

  Tree tomatoes are small, half-woody, fast growing, solanaceous trees reaching 3 to 5.5 m in height that are native to South American highlands. Tree tomatoes are edible and can be consumed either as a fruit or vegetable. In the tropics, tree tomatoes do best at elevations between 1500 and 2800...
 29. Yellow Passionfruit Passiflora edulis var. flavicarpa

  เสาวรส

  Yellow passionfruit is a perennial climbing vine, up to 15 m in length, bearing fruits up to 7 cm in diameter. The pulp and seeds may be eaten fresh or the seeds may be removed to eat or use in beverages. Yellow passionfruit is adapted to a more tropical and lowland climate than the purple...
 30. Baobab Leaves Adansonia digitata L.

  Adansonia digitata, commonly known as the African Baobab, is a highly adaptable and drought-resistant fruit tree found in the arid and semi-arid regions of Sub-Saharan Africa. It is the sole species of the Adansonia genus in tropical Africa, distinguishing it from the other eight species found in...