ပရဆေးပင်များသည် ဆေးဘက်ဝင်အပင်များဖြစ်ပြီး ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နှင့် အိမ်သုံးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ အပူပိုင်းဒေသတို့တွင် အစေ့စိုက်ခြင်းနှင့် ကိုင်းဆက်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို ရာသီဥတုအေးသော လများ၌ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပန်းများသည် အလှအပဖြစ်စေသည့်အပြင် ဝတ်မှုန်ကူးမည့် အင်းဆက်များနှင့် အကျိုးပြုအင်းဆက်များကို ဖိတ်ခေါ်သည်။ ပန်းများကို အင်းဆက်နှင့် အဖျက်ပိုးမွှားများ နှိမ်နှင်းရန်နှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရန် မိတ်ဆွေအပင်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုသည်။ 


 1. Dill Anethum graveolens

  Dill is a freely-branching, blue-green, feathery-leafed, annual herb, with yellow flowers in an umbrella-like cluster, growing to 1 m tall. Dill has been cultivated for centuries from the Mediterranean to southern Russia for both the seeds and leaves. It is now naturalized and grows wild on...
 2. Oregano Origanum vulgare

  Oregano is a tangled, bushy, perennial, aromatic herb, with stems up to 1 m long, and used as a culinary herb and for essential oil. Oregano has good heat and drought tolerance.
 3. Coriander/Cilantro Coriandrum sativum

  Coriander/Cilantro is a cool-climate, annual crop, up to 1.5 m in height, with small white flowers, valued for its seeds (coriander) and leaves (cilantro). Leaves are used in soups, stews, salads, and stir-fry dishes. Seeds are used whole or ground in bread, cheeses, curry, sausages, and soups.
 4. Basil Ocimum basilicum

  Basil is an upright, aromatic, annual plant, up to 75 cm in height, and used as a culinary herb and for essential oil. The leaves of basil are often used as a seasoning in tomato sauces and the basis for making pesto. There are many varieties of basil with different colored leaves and unique...
 5. Parsley Petroselinum crispum

  Parsley is an upright, herbaceous plant, growing to 70 cm in height. In temperate regions, parsley is a biennial, putting on vegetative growth the first season, over-wintering, then flowering the following season. In tropical regions it will not flower or produce seeds. It is commonly used as a...
 6. Culantro Eryngium foetidum

  Culantro is a biennial or short-lived perennial native to tropical America. It is grown mainly for its leaves which are used as a culinary herb in the Caribbean, Latin America, and Southeast Asia. Plants grow 8 to 40 cm tall with leaves arranged in a spiral pattern around a central stem. Leaves...
 7. Tithonia Tithonia diversifolia

  Mexican Sunflower is a woody, perennial, plant with showy yellow flowers growing to 3 m in height. It can be used as an ornamental, hedge, compost ingredient, fodder, green manure, and soil erosion control. Mexican sunflower is known to be efficient in extracting phosphorus from the soil. Green...
 8. African Marigold Tagetes erecta

  African marigold is aupright growing, aromatic, annual plant, up to 1.25 m in height, with showy, fragrant flowers up to 10 cm in diameter. This plant is noted for repelling nematodes.
 9. French Marigold Tagetes patula

  French marigold is an upright growing, aromatic, compact, annual plant, up to 40 cm in height, with showy, fragrant flowers up to 5 cm in diameter. This plant is noted for repelling nematodes.