พืชปีเดียวเหล่านี้เป็นไม้เถาที่ขึ้นเลื้อยไปตามที่ต่าง ๆ หรือเป็นพวงอวบน้ำ ผลนำไปรับประทาน แปรรูปเป็นน้ำมัน หรือทำภาชนะต่าง ๆ ได้ สำหรับการบริโภคสด ๆ จะเก็บเกี่ยวผลขณะที่เมล็ดยังไม่แก่ พันธุ์ที่ใช้ทำน้ำมันจะเก็บเกี่ยวเมื่อผลโตเต็มที่และรากเถาแห้ง น้ำเต้าที่ใช้ทำภาชนะต้องรอให้ผลแห้งคาเถา จนเมล็ดคลอนและมีเสียงกระทบกันภายใน บางพันธุ์มีดอกและใบอ่อนที่รับประทานได้


 1. Gac Momordica cochinchinensis

  ฟักข้าว

  Gac is a woody, perennial plant with vining stems reaching 6 m or more in length. Growing from tuberous roots, the vines are often seen climbing on fences or into the tops of trees. Its large (10-15 cm wide), dark green leaves have three to five lobes. Gac is dioecious, meaning that some plants...
 2. Buffalo Gourd Cucurbita foetidissima

  The buffalo gourd is native to Southwestern North America
 3. Cushaw Pumpkin Cucurbita argyrosperma

  Cushaw pumpkins are a herbaceous, vining, winter squash grown for the edible flesh and seeds. Flowers and tender shoots are also edible. The seeds are high in oil and protein and can be eaten roasted or ground up for an ingredient in sauces. The flesh is eaten as a vegetable and can be used in...
 4. Summer Squash Cucurbita pepo

  Summer Squashes are distinctive from all other squashes because they are eaten when they are immature. They grow on either vines or bushes with large leaves that are hairy underneath. They have smooth, edible skin, flesh that varies from light to dark green or yellow, and seeds that are soft and...
 5. Italian Edible Gourd/Cucuzzi Lagenaria siceraria

  This ItalianEdible Gourd, long cultivated in Italy, is believed to have its origin in India. The parent species, the Bottle Gourd, Lagenaria siceraria, is believed to have its origin in Africa.
 6. Tahitian Butternut Cucurbita moschata

  This winter squash has been cultivated in tropical and subtropical areas of the Americas since Pre-Colombian times. Evidence of its use has been found in archeological diggings. It is a very old variety not often available through seed companies.
 7. Smooth Luffa Luffa cylindrica

  บวบหอม

  Luffas are vining annual plants that produce fruits for food and the luffa sponge. The fruits of Smooth Luffa are preferred for luffa sponges. Angled luffa, C. acutangula, is the preferred species for edible fruit.
 8. Angled Luffa Luffa acutangula

  บวบเหลี่ยม

  Luffas are vining annual plants that produce fruits for food and the luffa sponge. The young fruits of Angled Luffa are edible raw or cooked. Although two species produce a fibrous skeleton in the mature fruit, Smooth Luffa (Luffa cylindrica) is the preferred species for the luffa sponge. This...
 9. Ivy Gourd Coccinia grandis

  ตำลึง

 10. Snake Gourd Trichosanthes cucumerina (syn. T. anguina)

  บวบงู

  A vining annual vegetable crop. The plant produces a wavy cucumber-like fruit that is harvested immature and cooked like a squash. This crop is well suited to growth in the humid lowland tropics. The delicate vines need a trellis. The mature fruit turns orange or red when ripe and can be used in...
 11. Wax Gourd Benincasa hispida

  ฟักเขียว

  Wax gourds are vining plants that produce large, round wax-covered fruits. Originally from Southeast Asia, the species is grown in many lowland tropical environments up to 1,300 m in elevation. The long vines may be trained along trellises or up buildings where they produce fruit. Fruits are...
 12. Bottle Gourd Lagenaria siceraria

  น้ำเต้า

  Bottle Gourds are typically grown for non-food use. The gourd is allowed to reach its full size on the plant and turned into a valuable container for grains or liquids. Mature fruits contain an extremely hard and waterproof rind when dried. The growing gourd may be constricted with bands to form...
 13. Caigua Cyclanthera pedata

  Caigua isan Andean fruit that grows on a climbing vine similar to cucumbers. The mature fruit is hollow and is often stuffed for cooking. The immature fruits and young shoots are eaten raw and cooked.
 14. Tropical Pumpkin Cucurbita moschata

  The Tropical Pumpkin originated in tropical South or Central America, possibly Peru or Mexico, and is now widely distributed throughout the tropics. Tropicalpumpkins are very well adapted to hot, humid conditions and the ripe fruits can be stored for months or even a year under dry well...
 15. Seminole Pumpkin Cucurbita moschata

  Seminole pumpkins are a landrace of Cucurbita moschata that developed in Florida. Naturalists record the conspicuous presence of Seminole Pumpkin fruits hanging from tree limbs during their travels to Florida already in the 18th century. Seminole pumpkins are very well adapted to hot, humid...