ผักใบเขียวเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยอาหาร วิตามิน (เอ ซี และบีรวม) และแร่ธาตุ (โดยเฉพาะแคลเซียม เหล็ก แม็กนีเซียม และฟอสฟอรัส) โดยทั่วไป ใบสีเขียวแก่จะมีสารอาหารมากกว่าใบสีเขียวอ่อนหรือเหลือง ผักใบเขียวบางชนิดมีสารต้านโภชนาการ เช่น กรดออกซาลิก ไนเตรต กลีโคไซด์ของกรดไฮโดรไซยานิก และอัลคาลอยด์ จึงต้องต้มเพื่อกำจัดหรือลดสารดังกล่าว หลายชนิดเป็นพืชยืนต้นที่ผลิตอาหารโดยใช้การลงทุนในแรงงานน้อย


 1. Ornamental Amaranth Amaranthus caudatus

  Ornamental amaranth is a fast-growing annual, up to 2.5 m in height. The stems end in a large, sometimes drooping inflorescence that may be red, purple or green. The leaves may be used as a leafy vegetable. Mainly used as an ornamental, but leaves and seeds are also edible.
 2. Baobab Adansonia digitata

  Baobab trees are large, robust trees that originate from Africa and are found in arid to semi-arid areas. The trees typically grow up to 20-30 meters (m) tall with a diameter of 2-10 m. The tree is used for food, fodder, shelter, and shade. Baobab trees typically grow as solitary individuals and...
 3. Cauliflower Brassica oleracea var. botrytis

  Cauliflower is a cruciferous crop (cabbage family) grown for its compact white immature flower head. Cauliflower is generally suited to temperate climates or higher altitudes in the tropics, preferring cool, moist soil and air. The heads are cut and eaten while the buds are still closed. In order...
 4. Chaya Cnidoscolus acontifolius

  ชายา, คะน้าเม็กซโกึ

  Chaya is a fast-growing, drought-tolerant, perennial shrub, typically reaching 3 m in height. As one of its common names (spinach tree) implies, it is grown for its dark-green leaves, which it produces in abundance. Chaya's young leaves and thick succulent stems make a tasty, nutritious,...
 5. Lagos Spinach/Quailgrass Celosia argentea

  Lagos Spinach is a member of the Amaranth family and shares many features with members of the genus Amaranthus such as broad edible leaves with high protein content and flowers and seeds produced in dense spikes. Some members of the genus Celosia are well-known ornamentals called "Cockscombs.”...
 6. Vegetable Amaranth Amaranthus tricolor, A. viridis

  ผักโขมผัก

  Amaranthus spp. is an annual, erect herb (up to 1 m tall) grown for its edible leaves Leaves grow up to 8 cm in length and are present in an alternate arrangement along the stem. Small flowers are borne on slender spikes within inflorescences up to 12 cm long. Fruit are small, compressed,...
 7. Kohlrabi Brassica oleracea var. gongylodes

  Kohlrabi is a short (45cm), biennial cruciferous crop (cabbage family) that is cultivated as an annual vegetable. The stems of each plant swell at the base to form a 5 - 10 cm in diameter edible, starchy globe. The broad edible leavesspiral in whorls around the globe-like swollen stem and are...
 8. Moringa Moringa oleifera

  มะรุม

  Moringa is a very popular tropical fast growing tree up to 15 m in height. The young pods can be eaten and the leaves are an excellent source of calcium, vitamins, minerals and protein. The tree has a loose crown and can also be used for a hedge, living fence or windbreak. It coppices well to...
 9. Broccoli Brassica oleracea var. italica

  Broccoli is a cruciferous crop (cabbage family) grown for the head that is made of a cluster of many, dark green buds formed at the end of an edible stalk. It is a temperate crop that can be grown in the tropics at higher elevations. Broccoli has become a common, favorite vegetable around the...
 10. African Nightshade Solanum scabrum

  มะแว้งนก

  Edible nightshade is an erect short-lived perennial usually grown as an annual for the fresh leaves. The leaves contain protein, iron, vitamin A, and other minerals in much higher levels than European leafy vegetables such as cabbage.
 11. Ethiopian Kale Brassica carinata

  คะน้า

  Brassica carinata originated in the East African plain, particularly Ethiopia. The young, tender leaves and stem tips may be eaten raw in salads. Older leaves and stouter stem portions are cooked and eaten as a dark green leafy vegetable. The flowering stalks may also be cooked and eaten....
 12. Cabbage Brassica oleracea var. capitata

  Cabbage is a hardy, leafy cruciferous vegetable that forms a compact, round head. It is native to southern Europe but can be grown in tropical or semi-tropical areas in cooler highlands where the winters are mild and there is a good supply of moisture. Some varieties in stock at ECHO are fairly...
 13. Turnip Brassica rapa var. rapifera

  Turnips are a cruciferous crop (cabbage family) grown for the edible fleshy taproot. The leaves are also a good nutritious green leafy vegetable. There are also varieties that have been developed as a forage crop.
 14. Tropical/Indian Lettuce Lactuca indica

  ผักกาดหอมบ้าน

  Tropical lettuce is a fast-growing, self-seeding, upright, semi-perennial that will reach 2m in height and is very productive. Young leaves can be eaten raw, but can be bitter. Older leaves are usually steamed or boiled and served with vinegar. Tropical lettuce tolerates a variety of climates,...
 15. Malabar Spinach Basella alba, Basella rubra

  ผักปลัง

  There are two species of Malabar Spinach, Basella alba, which is green and B. rubra, which has purple stems. The thick mucilaginous leaves are an excellent dark green leafy vegetable for hot and humid climates. Malabar Spinach grows as a spreading vine along the ground or climbing on a trellis; a...
 16. Jute Corchorus olitorius

  Jute is an erect annual crop used primarily for fiber; however the leaves and shoot tips can be eaten and contain high levels of protein and vitamin C. Jute can be planted at the beginning of the rainy season and will withstand hot, humid months. It can also tolerate some drought conditions and...
 17. Winged Bean Psophocarpus tetragonolobus

  ถั่วพู

  The Winged Bean is a climbing, nitrogen-fixing, short-lived perennial vine, usually grown as an annual. The pods, beans, leaves, tubers, and flowers of this plant are all edible. It thrives in hot, humid areas where other beans are more likely to succumb to plant diseases.
 18. Mustard Greens Brassica juncea

  ผักกาดเขียว

  Mustard greens are a cruciferous crop (cabbage family) grown for the leafy greens that have a slightly bitter, peppery or mustardy taste. Mustard’s dark green color makes it a very nutritious leafy vegetable that can be grown year round in many parts of the world.
 19. Katuk Sauropus androgynus

  ใบหวาน, ผักหวานบ้าน

  Katuk is a perennial plant usually grown as an edible hedge and is popular for its leaves and young shoots as well as for its ability to survive under hot and humid conditions even occasional flooding. The leaves and young stem tips make a good edible green with a flavor reminiscent of fresh peas...
 20. Beets Beta vulgaris subsp. vulgaris

  Garden Beets, also called beetroot, are a hardy, cool-season root crop with edible leaves and a fleshy, tap root. The most common beets are deep red throughout but there are varieties that are yellow, white or mixed. The roots are a source of calories and the leaves are a good source of fiber and...
 21. African Moringa Tree Moringa stenopetala

  African Moringa is a fast growing tree up to 15 m in height. It grows at higher and drier locations than M. oleifera. In comparison to M. oleifera, M. stenopetala has larger leaves with a milder taste when eaten raw, provides more shade, has a stockier and more bushy growth habit, can be more...
 22. Cranberry Hibiscus Hibiscus acetosella

  ชบาเมเป้ิล

  Cranberry hibiscus is a medium sized, semi-perennial bush that produces edible purple-red leaves. The tangy, deep maroon leaves can be eaten raw or cooked and the flowers blended in teas or lemonade.
 23. Lettuce Lactuca sativa

  ผักสลัด

  Lettuce is a fast-growing, semi-perennial, herbaceous plant grown for edible leaves that are usually eaten raw. Lettuce is adapted to cool, moist conditions in temperate areas and above 1,000 m in the tropics.
 24. Chinese Kale Brassica oleracea var. alboglabra

  ผักคะน้า

  Chinese Kale, also called Kailaan or Chinese Broccoli, has glossy, blue-green leaves with crisp and thick stems. This vegetable adapts well to cold and hot climates and is grown all year round in mild climates. After the first cutting of the main stem, the plant will grow many branches for...
 25. Kale Brassica oleracea var. viridis

  Kale is a cruciferous crop (cabbage family) grown for the leaves. Kale will withstand more heat than other Brassicas and is also tolerant of light frost, which can actually improve flavor. There are many varieties of leaf shape, color and height from a low mat of curled shoots to 2 m high. The...
 26. Pak Choi, Bok Choy Brassica rapa var. chinensis

  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

  Pak Choi is a cruciferous crop (cabbage family) grown for the rosette of flattened white stems topped by green leaves. This nutritious and fast growing green leafy vegetable is popular in Asian stir-fries and in other dishes calling for cooked or fresh greens.
 27. New Zealand Spinach Tetragonia tetragonoides

  New Zealand Spinach is a vining herbaceous plant grown for the young, succulent leaves and stem tips are an excellent hot weather leafy green. Its growth habit is low and sprawling, reaching 30-40 cm in height and 100-125 cm in circumference.
 28. Roselle Hibiscus sabdariffa

  กระเจี๊ยบแดง

  Roselle is an annual plant with a tangy-flavored calyx used in drinks, sauces, or eaten fresh. The calyx is the fleshy structure left after the flower has faded. The leaves are edible and eaten raw or cooked. Fresh leaves contain 2-3% protein and traces of calcium, phosphorus, and iron. Roselle...
 29. Garland Chrysanthemum Glebionis coronaria

  เบจมาศกินได้

  Garland chrysanthemum is a leafy, annual herb that reaches a height of 90-120 cm by flowering time. The leaves add flavor to stir-fries, soups and salads and have a pleasing spicy, sweet, aromatic taste.
 30. Collards Brassica oleracea var. viridis

  Collards are a cruciferous crop (cabbage family) grown for the leaves. The wide, smooth, blue-green leaves of collards have a spinach-like flavor and are the highest in nutrients of the dark green, leafy vegetables.
 31. Jewels of Opar Talinum paniculatum

  Native to tropical America, this plant can now be found throughout much of the tropics. Jewels of Opar is an erect, herbaceous, perennial ground cover or low shrub that can reach a height of 1 m. The leaves are alternate, simple, and succulent. The self-pollinated flowers are small with 5 pink or...
 32. Kale Brassica oleracea var. acephala

  Kale is a cruciferous crop (cabbage family) grown for the leaves. Kale will withstand more heat than other Brassicas and is also tolerant of light frost, which can actually improve flavor. There are many varieties of leaf shape, color and height from a low mat of curled shoots to 2 m high. The...
 33. Grain Amaranth Amaranthus cruentus, A. hypochondriacus

  ผักโขมเม็ด

  Grain amaranths are annual plants and include several species of Amaranthus grown specifically for the seeds which are usually lighter colored than vegetable amaranth varieties. The cultivation of grain amaranths as food plants is traceable to ancient Aztec civilizations of Mexico. The grain...