ដំណាំយកធ្វើជីធម្មជាតិពីលាមកសត្វ និងធ្វើគម្របដី (GMCC) គឺជាដំណាំដែលដុះលឿនខ្លាំងដែលគ្រប និងការពារដី និងមានការបន្សល់នូវកំទេចកំទីការពារកុំឲ្យដីហួតបានយ៉ាងច្រើន និងធ្វើឲ្យដីធូរ និងសំបូរជីជាតិ។ រុក្ខជាតិបន្លែអន្លក់ ត្រូវបានគេកំណត់អាទិភាពចំពោះលទ្ធភាពទប់បម្រែបម្រួលនីត្រូហ្សែនរបស់វា។ គេអាចដាំរុក្ខជាតិបន្លែអន្លក់ទាំងនេះបានដោយការប្រើគ្រាប់របស់វាដែលលើសពីនេះ គេអាចប្រើឫសនៅជាប់នឹងពក/ថ្នាំងវាបាន និងការកាត់ដើមមកដាំជាកង់ៗក៏បានដែរ។ ECHO មិនផ្ដល់សម្ភារប្រើសម្រាប់ចាក់ចម្លងសម្រាប់ការដាំរុក្ខជាតិបន្លែអន្លក់ទេ។ កំណត់ហេតុបច្ចេកទេសរបស់ ECHO ស្ដីពីដំណាំយកធ្វើជីធម្មជាតិពីលាមកសត្វ និងធ្វើគម្របដី (GMCC) អាចរកមើលបាន។


 1. Desmanthus Desmanthus virgatus

  Desmanthus is a nitrogen-fixing, prostrate, perennial, tropical shrub that can be used as a green manure/cover crop and as fodder for livestock. This shrub is adaptable to a range of environments and is tolerant of drought.
 2. Flemingia Flemingia macrophylla

  Flemingia is a woody, leguminous, deep-rooted shrub native to Asia but now found in Sub-Saharan Africa and Malaysia.
 3. Rice Bean Vigna umbellata

  Rice bean is a slender, bush or vining, nitrogen-fixing, short-lived perennial plant that is grown as an annual, and often intercropped with rice. The green pods and seeds, as well as the dry beans are used for human consumption. The plant is also useful as livestock fodder, green manure, or...
 4. Sesbania sesban Sesbania sesban

  Sesbania is a fast-growing, nitrogen-fixing perennial, growing to 7 m in height. It is typically found in wet locations and can withstand water logging and flooded conditions. Sesbania is used as a cover crop or green manure, coppices readily, provides light fuelwood, and good forage for...
 5. Hairy Vetch Vicia villosa

  Hairy vetch is a temperate, annual, nitrogen-fixing, vining plant that can be up to 70 cm in height. It is used for pasture, hay, silage, green manure or cover crop, and is tolerant of acid soil.
 6. Cowpea Vigna unguiculata subsp. unguiculata

  Cowpea can be erect, climbing, vining, or prostrate, is a nitrogen-fixing annual, and is one of the most common legumes globally. The young pods, mature green seeds and dry seeds are eaten, and for livestock it is consumed as hay, pasture, or dried vines and pods. Cowpea is also an excellent...
 7. Sunn Hemp Crotalaria juncea

  Sunn Hemp has been cultivated in India since ancient times. This species is widely distributed throughout the tropics, being most numerous in eastern and southern Tropical Africa.
 8. Sword Bean Canavalia gladiata

  Sword bean is a perennial, nitrogen-fixing, slightly woody, vining and climbing, plant highly valued for use as a green manure or cover crop. Preferred environmental conditions for sword bean are found in the humid lowland tropics, but these beans may be grown with success in tropical elevations...
 9. Butterfly Pea Clitoria ternatea

  Butterfly pea most likely originated in tropical Asia, although its true origin probably is obscured by its extensive cultivation and naturalization around the globe.
 10. Sunn Hemp/Slender Leaf Rattlebox Crotalaria ochroleuca

  Sunn Hemp originated in tropical Africa.
 11. Fish Bean Tephrosia vogelii

  Fish Bean is native to West Africa, but is now found in India, Asia, and other tropical regions.
 12. Pigeon Pea Cajanus cajan

  Pigeon pea is a nitrogen-fixing, perennial shrub, growing to 4 m in height, that produces green or dry seed in seasonally dry climates. Pigeon peas are adaptable to many soil types and are used as a dry pea, green vegetable, fodder, fuelwood, green manure or cover crop.
 13. Forage Peanut Arachis pintoi

  Forage Peanut is a prostate, nitrogen-fixing, perennial plant, used mostly as a cover crop for erosion, weed, and fire control. It is favored for these purposes in tree plantations, as it will tolerate some shade. It also makes for good cattle and poultry grazing if a 30-day rest period is...
 14. Jack Bean Canavalia ensiformis

  Jack bean is an annual or short-lived perennial, nitrogen-fixing, vining, very drought-tolerant plant highly valued for use as a green manure or cover crop. It is a useful species for tropical soil reclamation efforts because of its deeply penetrating root system, contribution of nitrogen, and...
 15. Beach Bean Canavalia maritima syn. rosea

  Beach Bean is a leguminous, drought and salt tolerant vine adapted to growing under very dry and hot conditions. History says that it was an important food crop for Captain James Cook and his crew on their voyage around the world from 1768-1771. Vines are widely distributed on beaches and dunes...
 16. Hairy Indigo Indigofera hirsuta

  Hairy Indigo, a leguminous plant, is native to tropical Africa, southern Asia and northern Australia. Hairy Indigo is an erect-growing, reseeding, summer annual legume that may grow 1-2 m (4-7 ft) tall if not grazed. It produces heavy foliage on fine stems that become course in latter stages of...
 17. Lablab Lablab purpureus

  Lablab is a vigorous, vining, nitrogen-fixing, short-lived perennial that produces edible seeds which can eaten fresh or as a dry bean. It is an excellent choice for forage, green manure, and cover crops. Flowers and young pods are also eaten as a vegetable.
 18. White Lupine Lupinus albus

  It is believed that lupines have been cultivated for 2,000 years, beginning in Egypt. Until recently, nearly all of the 300 lupinus species were considered bitter (high-alkaloid).
 19. Siratro Macroptilium atropurpureum

  The exact origin of this crop is not known but it is commonly grown from southern Texas south to Peru. It was named “Siratro” and first hybridized in the early 1960’s.
 20. Tarwi Lupinus mutabilis

  This legume crop grows best in cool highlands and plateaus. Tarwiseeds have been found in tombs of the pre-Incan era of the central Andean region of South America. A mass of foliage is produced with brilliant purplish blue blossoms; the plant grows to a height of 1 meter.
 21. Horse Gram Macrotyloma uniflorum

  Horse gram is a dense, low-growing, nitrogen-fixing, annual crop grown for forage and human consumption. It is usually sown as an intercrop but can also be used as a green manure or cover crop. It will tolerate drought conditions, poor soil, and some salinity.
 22. Glycine Neonotonia wightii

  Glycine is a perennial, vining, nitrogen-fixing, green manure or cover crop that may be grown to suppress weed growth, improve the soil nitrogen supply, and slow soil erosion. It is also a forage crop that can be grown in pure stands for hay or in a mixed pasture system.
 23. Vining Velvet Bean Mucuna pruriens

  Vining forms of velvet bean grow rapidly, with climbing or trailing vines 6-8 m long. The leaves are large and trifoliate with lateral leaflets 7–15 cm long, 5–12 cm wide. Flowers are light purple or white, resulting in pods 4-13 cm in length. Wild forms have pods with hairs that, due to a...
 24. Tropical Kudzu Pueraria phaseoloides

  Tropical Kudzu is native to Malaysia, although it is widely distributed throughout the world in the wet tropics.
 25. Prickly Sesban Sesbania bispinosa

  Prickly sesban is a fast-growing, annual, nitrogen-fixing shrub, growing up to 2 m in one season. It is valuable for soil improvement, erosion control, firewood, forage, fiber, and as a green manure/cover crop.
 26. Agati Sesbania grandiflora

  Sesbania grandiflora is a small, fast-growing, nitrogen-fixing tree, that can grow to 10 m height in 3-4 years. This plant is grown mainly as a green manure or cover crop but can also be used as forage for livestock.
 27. Adzuki Bean Vigna angularis

  Adzuki bean is a bushy or vining, nitrogen-fixing, annual plant that is moderately drought tolerant. This bean grows best in temperate climates or higher altitudes in the tropics. The young pods, fresh seeds and dry beans are used for human consumption.
 28. Faba Bean Vicia faba

  Faba bean is a cool season, nitrogen-fixing, annual grain legume, now widely distributed in temperate environments around the globe. It is important to note that Faba beans can cause a severe reaction, termed “favism” in people that lack the G6PD enzyme. The large-seeded, mild-flavored, sweet...
 29. Mung Bean Vigna radiata

  Mung bean is a bush or vining, nitrogen-fixing, annual plant grown for the dry seeds. It is eaten fresh, or as a dry bean, and is also a good bean for sprouting. Mung bean can also be used as a green manure or cover crop.
 30. Calliandra Calliandra calothyrsus

  Calliandra is a vigorous, nitrogen-fixing, bushy tree that can be fast-growing on poor soils. The tree responds well to coppicing, is a good fuelwood source and the leaves provide excellent fodder. Calliandra is used to enrich soil and provide stability on steep slopes.
 31. American Joint Vetch Aeschynomene americana

  American jointvetch is an erect, annual, or short-lived perennial shrub that grows well in moist locations. It a good forage legume for low, wet areas and drainage ditches, and can also be used as a green manure and cover crop.
 32. Sesbania Sesbania rostrata

  Sesbania rostrata a fast-growing, nitrogen-fixing, annual or short-lived perennial shrub, that can grow to 3 m height. It is adapted to saline, alkaline and wet soils and is usually used for a green manure or cover crop, most commonly with flooded rice. It is also suitable fodder for livestock.
 33. Runner Bean Phaseolus coccineus

  Scarlet runner bean is a vigorous, climbing, nitrogen-fixing plant, adapted to areas with cool temperatures. The fresh pods, dry beans, and tubers may all be harvested for food but the tubers must be thoroughly cooked to eliminate toxins. It can also be used as a living mulch and an ornamental...
 34. Bush Velvet Bean Mucuna pruriens

  Bush forms of velvet bean grow rapidly, but have a more compact growth habit than vining types. The leaves are large and trifoliate with lateral leaflets 7–15 cm long, 5–12 cm wide. Flowers are light purple or white, resulting in pods 4-13 cm in length. Wild forms of velvet bean have pods with...
 35. Tithonia Tithonia diversifolia

  Tithonia is a perennial shrub native to Mexico and Central America and found in humid and sub-humid parts of Africa, Asia, and South America. Its hollow stems reach 3 m in height and become woody with age. Leaves are large (12-22 cm wide) with five lobes. Another distinguishing attribute is its...