အမြစ်နှင့် ဥများတွင် အဓိကအာဟာရဖြစ်စေသော ကော်ဓာတ်အမြောက်အမြားပါဝင်သည်။ နှစ်ရှည်ခံပင်များတွင်လည်း အာဟာရပြည့်ဝသော ပရိုတင်းအချို့ပါသော်လည်း အမျိုးအစားလိုက် ကွဲပြားပါသည်။ အမြစ်နှင့် ဥ အများစုတွင် အဆိပ်အတောက်ဓာတ်များ၊ အာဟာရဓာတ်ပျောက်စေသော အရာများပါဝင်သောကြောင့် မစားသုံးမီ ချက်ပြုတ်ရပါမည်။ (နောက်ထပ်အချက်အလက်များသိလိုပါက “အမြစ်သီးနှံများမိတ်ဆက်” နည်းပညာမှတ်စုကို ကြည့်ပါ။)


 1. Turnip Brassica rapa var. rapifera

  Turnips are a cruciferous crop (cabbage family) grown for the edible fleshy taproot. The leaves are also a good nutritious green leafy vegetable. There are also varieties that have been developed as a forage crop.
 2. Wild Mung Bean Vigna vexillata

  Wild mung bean is a perennial, vining, nitrogen-fixing plant with edible beans and tubers. This plant is rarely cultivated but rather pods and tubers are collected from wild plants. It has potential for human food, as well as a green manure or cover crop.
 3. Beets Beta vulgaris subsp. vulgaris

  Garden Beets, also called beetroot, are a hardy, cool-season root crop with edible leaves and a fleshy, tap root. The most common beets are deep red throughout but there are varieties that are yellow, white or mixed. The roots are a source of calories and the leaves are a good source of fiber...
 4. Carrot Daucus carota var. sativus

  Carrots are a biennial herb with a swollen taproot that can be up to 25 cm long. This is generally a temperate, or high altitude tropical crop, but the variety ‘Uberlandia’ does well in the lower tropics.
 5. High Carotene Carrot Daucus carota var. sativus ‘ Beta III’

  Wild carrots (Daucus carota) are native in Western Europe, the Near East, and the Mediterranean region. Wild carrots now are widely distributed in temperate Europe, Asia, and in parts of Africa, Australia, and the Americas. It has become a common weed species in croplands in many portions of its...
 6. Jicama Pachyrhizus erosus

  Jicama is a perennial, nitrogen-fixing vine, reaching 10 m in length, and grown for the edible tuber. Jicama is also used as fodder, green manure, or cover crop.
 7. Leek Allium ampeloprasum

  Leeks are a close biennial relative of both onion and garlic, but do not form bulbs. Leaves are flat and large, when cooked they are milder in taste than onions, and are mainly used in soups and similar dishes.
 8. Potato Solanum tuberosum

  The Potato originally comes from the Andes of South America. It has been cultivated there for centuries. Potatoes can be grown at most latitudes, but tend to get more diseases in hot and humid climates, such as those at low elevation in the tropics. There are around 5,000 varieties of Potatoes in...
 9. Radish Raphanus sativus

  Radishes are an annual herb with cylindrical roots up to 65 cm long or round roots up to 8 cm in diameter. They are grown for their slightly spicy roots.
 10. Uberlandia Carrot Daucus carota var. sativus

  Most carrot varieties are temperate biennial plants requiring two years to complete the life cycle. Normally, a cold period during the dormant winter season is required for the first year plants to send up flowering stalks that produce flowers and seeds during the second growing season. Dr....