ปุ๋ยพืชสดและพืชคลุมดิน (GMCC) เป็นการปลูกพืชที่โตเร็วเพื่อคลุมและปกป้องหน้าดิน แล้วปล่อยไว้เป็นวัสดุคลุมดินหรือไถกลบหน้าดินเพื่อบำรุงดิน พืชฝักตระกูลถั่วมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจน ซึ่งงอกได้จากเมล็ด แต่บางชนิดงอกได้ด้วยรากตรงข้อหรือใช้วิธีการตัดชำ วิธีแบบ ECHO ไม่ได้ทำให้เกิดปุ๋ยจากพืชตระกูลถั่ว ศึกษาข้อมูลได้จากบันทึกทางเทคนิค ECHO เกี่ยวกับปุ๋ยพืชสดและพืชคลุมดิน. Also see the GMCC Selection Tool.


 1. Fish Bean Tephrosia vogelii

  Fish bean is a short-lived perennial, semi-woodynitrogen-fixing plant that growsup to 3 m in height. Itis used for green manure, erosion control, and mulch. It is known to contain rotenoids and can be used as an insecticide and fish poison. Fish bean should NOT be used as fodder for animals.
 2. Lablab Lablab purpureus

  ถั่วเเปะยี

  Lablab purpureus is bean capable of growing in a wide range of climatic conditions and soil types,depending upon the variety chosen. It is widely cultivated throughout the tropics and subtropics and occurs wild in tropical Africa (including Madagascar) and India. The palatability of lablab...
 3. Cowpea Vigna unguiculata subsp. unguiculata

  ถั่วดำ

  Vigna unguiculata is a grain legume that originates in Africa. Attributes such as vine shape (climbing, prostrate, or semi-erect), seed color (shades of white, pink, brown, and black), and seed maturation time (60 to 240 days) vary with variety. Pods appear in V-shaped pairs.It is an important...
 4. Rice Bean Vigna umbellata

  ถั่วแป๋

  Vigna umbellata is a nitrogen-fixing perennial legumeoften grown as an annual. Depending on the variety, V. umbellata presents as vining, bush, or semi-erect forms, reaching heights of 30-200 cm. Produces 7.5-12.5 cm long pods. V. umbellata seeds vary in color from green-yellow to red to black. A...
 5. Mung Bean Vigna radiata

  ถั่วเขียว

  Vigna radiata is an annual, erect or semi-erect legume, reaching heights up to 1.25 m. V. radiata produces 4-30 yellow or green flowers per cluster that become pubescent pods. Leaves are alternate and trifoliate.
 6. Slender Leaf Rattlebox Crotalaria ochroleuca

  Crotalaria ochroleuca is an annual herbaceous plant utilized for fiber, forage, and as a green manure cover crop. Reaching heights of 2.5 m, C. ochroleuca bears long, slender, trifoliate leaves and five-petalous blooms (banner, wing, and keel) similar to other legumes. Short-day flowering.
 7. Sunn Hemp Crotalaria juncea

  ปอเทือง

  Crotalaria juncea is an annual herbaceaous plant utilized for fiber, forage, and as a green manure cover crop. Reaching heights of 3.5 m, C. juncea bears long, slender, trifoliate leaves and typical, butterfly-shaped blooms similar to other legumes.
 8. Bush Velvet Bean Mucuna pruriens

  Bush forms of Mucuna pruriens grow rapidly, but have a more compact growth habit than vining types. The leaves are large and trifoliate with lateral leaflets 7–15 cm long, 5–12 cm wide. Flowers are light purple or white, resulting in pods 4-13 cm in length. Wild forms of M. pruriens have pods...
 9. Velvet Bean Mucuna pruriens

  หมามุ่ย

  Velvet bean is a vigorous, nitrogen-fixing, bushy or vining, annual plant. The vines will climb anything available and can reach 10 m or more in length. Velvet bean is somewhat drought tolerant and is an excellent green manure or cover crop with ability to suppress weeds and provide generous...
 10. Horse Gram Macrotyloma uniflorum

  ถั่วขี้ม้า

  Horse gram is a dense, low-growing, nitrogen-fixing, annual crop grown for forage and human consumption. It is usually sown as an intercrop but can also be used as a green manure or cover crop. It will tolerate drought conditions, poor soil, and some salinity.
 11. Jack Bean Canavalia ensiformis

  ถั่วพร้า

  Canavalia ensiformis is native to the West Indies and Central America. It closely resembles Sword Bean, C. gladiata, and the predominantly African wild species, C. virosa. C. ensiformis is widely distributed in the tropics and subtropics although it is regarded as a minor vegetable rather than a...
 12. Pigeon Pea Cajanus cajan

  ถั่วมะแฮะ

  Pigeon pea is a nitrogen-fixing, perennial shrub, growing to 4 m in height, that produces green or dry seed in seasonally dry climates. Pigeon peas are adaptable to many soil types and are used as a dry pea, green vegetable, fodder, fuelwood, green manure or cover crop.
 13. Hairy Vetch Vicia villosa

  Native to Europe or western Asia, Vicia villosa is suited to cooler climates. It is a viny legume with longsoft hairs on the stems and leaves. Branchingstems/vines are prostrate (30-70 cm), but can climb (up to 1-2 m) the stalks of any neighboring plants. Stems support long hanging groups of...
 14. Fava Bean Vicia faba

  ถั่วปากอ้า

  Vicia faba is an annual herbaceous plant in the legume family, usually considered to contain three subspecies: V. faba subsp. major (broad bean), V. faba subsp.equina (horse bean), and V. faba subsp. minor (tick bean or pigeon bean). Plants are upright, reaching heights of 1.5-2 m. Leaves of V....
 15. Runner Bean Phaseolus coccineus

  Phaseolus coccineus is a perennialvining legume from the highlands of Central America. Due to its showy red flowers, P. coccineus is often grown as an ornamental, though nearly all parts of the plant are ediblegiven the appropriate preparations. A climbing vine, P. coccineus reaches heights of...
 16. Siratro Macroptilium atropurpureum

  The exact origin of this crop is not known but it is commonly grown from southern Texas south to Peru. It was named “Siratro” and first hybridized in the early 1960’s.
 17. Mexican Sunflower Tithonia diversifolia

  Mexican sunflower is a woody perennialwith showy yellow flowers growing to 3 m in height. It can be used as an ornamental, a hedge, a compost ingredient, a fodder, a green manure, and a soil erosion control. Mexican sunflower is known to be efficient in extracting phosphorus from the soil. Green...
 18. Beach Bean Canavalia rosea (formerly maritima)

  Canavalia rosea is a leguminous, drought, and salt tolerant vine adapted to growing under very dry and hot conditions. Vines are widely distributed on beaches and dunes in the tropics and subtropics, as well as in western and northern Australia. They can reach lengths of 6 m, with a compact...
 19. Sword Bean Canavalia gladiata

  ถั่วดาบ

  Canavalia gladiata is a perennial, fast-growing, heavily producing, climbing legume. It is widely cultivated in the humid tropics of Southeast Asia, but remains a minor vegetable elsewhere. Plants can reach 10 m in length with a deep, penetrating root system. Leaves are trifoliate, similar to...
 20. Butterfly Pea Clitoria ternatea

  ดอกอัญชัญ

  Clitoria ternatea is a climbing, vining, tropical legume. Leaves are pinnately compound, each bearing 5-7 leaflets. Flowers occur in singles or pairs, are 4 cm wide, and are colored deep blue or solid white. These give way to pubescent, flat pods, that, upon maturation, dehisce (split and burst...
 21. American Joint Vetch Aeschynomene americana

  Aeschynomene americana is an annual legume forage crop and green manure cover crop. Considered a “subshrub,” A. americana can reach heights of 1-2 m. Pinnately compound leaves are finely textured, with 25-60 leaflets per leaf. Borne on pubescent stems, leaves reach 7.5 cm in length. Flowers...
 22. Desmanthus Desmanthus virgatus

  Desmanthus is aperennial, nitrogen-fixing tropical shrub that can be used as a green manure/cover crop and as fodder for livestock. This shrub is adaptable to a range of environments and is tolerant of drought.
 23. Flemingia Flemingia macrophylla

  มะแฮะขี้นก

  Flemingia macrophylla is a perennial, deep-rooted, woody, nitrogen-fixing shrub up to 2.5 m in height. It is useful for shade, and for soil conservation and improvement as an alley crop, green manure, or cover crop.
 24. Hairy Indigo Indigofera hirsuta

  Hairy indigo is a reseeding annual, nitrogen-fixing, erect, bushy plant, up to 2.5 m in height. It is used as a forage, summer fallow, green manure, or cover crop.
 25. Sesbania Sesbania rostrata

  Sesbania rostrata is an annual—or short-lived perennial—legume used as a green manure cover crop and fodder species for livestock. Growing to heights of 3 m, S. rostrata is one of the few legumes that produces nodulated stem tissues for further colonization by nitrogen-fixing bacteria. Leaves of...
 26. Tarwi Lupinus mutabilis

  Tarwi is an erect, annual, cool-seasonnitrogen-fixing plant that grows up to 2.5 m in height. For human consumption, the seeds must be soaked in water for several days to remove bitter alkaloids. The seeds are high in protein, pressed for oil, and fed to livestock. Tarwi is a good green manure or...
 27. Tropical Kudzu Pueraria phaseoloides

  Tropical kudzu is a perennial, vigorous, deep-rooted, vining or climbingnitrogen-fixing plantwith vines up to 10 m long. This crop tolerates high water levels (even occasional water logging), grows well in the dry season, and can tolerate acidic soils and shade. It is used as a forage, green...
 28. White Lupine Lupinus albus

  White lupine is a cool season, nitrogen-fixing, bushyannual plant that grows up to 1.6 m in height and is adapted to higher altitudes in the tropics. It is mainly used for forage, green manure, or cover crops, but non-toxic modern varieties have been developed for human consumption. The beans are...
 29. Adzuki Bean Vigna angularis

  ถั่วอะซูกิ

  Adzuki bean is a bushingor vining, nitrogen-fixingannual plant that is moderately drought tolerant. This bean grows best in temperate climates or higher altitudes in the tropics. The young pods, fresh seeds, and dry beans are used for human consumption.
 30. Calliandra Calliandra calothyrsus

  Calliandra is a vigorous, nitrogen-fixing, bushy tree that can be fast-growing on poor soils. The tree responds well to coppicing, is a good fuelwood source and the leaves provide excellent fodder. Calliandra is used to enrich soil and provide stability on steep slopes.
 31. Prickly Sesban Sesbania bispinosa

  Prickly sesban is a fast-growing, annual, nitrogen-fixing shrub, growing up to 2 m in one season. It is valuable for soil improvement, erosion control, firewood, forage, fiber, and as a green manure/cover crop.
 32. Agati Sesbania grandiflora

  แคแกง, ดอกแคบ้าน, ดอกแคขาว

  Sesbania grandiflora is a small, fast-growing, nitrogen-fixing tree, that can grow to 10 m height in 3-4 years. This plant is grown mainly as a green manure or cover crop but can also be used as forage for livestock.
 33. Sesbania sesban Sesbania sesban

  ดอกแคร ์ขาว

  Sesbania is a fast-growing, nitrogen-fixing perennial, growing to 7 m in height. It is typically found in wet locations and can withstand water logging and flooded conditions. Sesbania is used as a cover crop or green manure, coppices readily, provides light fuelwood, and good forage for...
 34. Forage Peanut Arachis pintoi

  Forage Peanut is a prostate, nitrogen-fixing, perennial plant, used mostly as a cover crop for erosion, weed, and fire control. It is favored for these purposes in tree plantations, as it will tolerate some shade. It also makes for good cattle and poultry grazing if a 30-day rest period is...
 35. Glycine Neonotonia wightii

  Glycine is a perennial, vining, nitrogen-fixing, green manure or cover crop that may be grown to suppress weed growth, improve the soil nitrogen supply, and slow soil erosion. It is also a forage crop that can be grown in pure stands for hay or in a mixed pasture system.
 36. Grass Pea Lathyrus sativus

  Grass pea is an annual, vining or climbing, drought-tolerantnitrogen-fixing plantup to 1 m in height. It is adapted to cooler temperaturesand higher altitudes in the tropics.Grass peas are an excellent leguminous crop for dry and poor soils. They are very drought tolerant, growing when other...
 37. Jicama Pachyrhizus erosus

  มันแกว

  Jicama is a perennialnitrogen-fixing vine thatreaches10 m in lengthand is grown for the edible tuber. Jicama is also used as fodder, green manure, or cover crop.The tuber is edible and is mainly a starch/carbohydrate source, relatively low in calories. The leaves and mature beans contain...
 38. Cereal Rye Secale cereale

  Secale cereale is an upright, annual, cool season, grain-bearing grass. A tufted grass with hollow stems, S. cereale reaches heights of 2 m. The blue-green leaves are borne on tillers, supported by extensive root systems that extend up to 2 m in the soil. Spike flowers give way to heads of pale...
 39. Bambara Groundnut Vigna subterranea

  Vigna subterranea is an annual, herbaceousnitrogen-fixing legume of particular importance throughout semi-arid Africa. Leaves are trifoliate and are borne along creeping stems that extend along the ground surface. Flowers are yellow and butterfly-shaped, similar to other legumes. Upon...