1. 19 តុលា 1997 Rebuilding lost soil fertility A tool for quantitative farm analysis Intensification of swidden agriculture in the Philippines Poor soils need organic matter Indigenous green manure in Nepal New Kekulam Recycling household waste in Egypt Biomass transfer
  2. Most farmers know very well that in a forest many plants grow all the time, but the soil never wears out. The soil in a forest also never gets so hard that someone has to plow it. Even more amazing, the plants in a forest do not suffer from droughts. In other words, forest soils stay productive,...
  3. ដំណាំយកធវើជីធមមជាតិពីលាមកសតវ និងធវើគមរបដី (GMCC) គឺជាដំណាំដែលដុះលឿនខលាំងដែលគរប និងការពារដី និងមានការបនសលនូវកំទេចកំទីការពារកុំឲយដីហួតបានយាងចរើន និងធវើឲយដីធូរ និងសំបូរជីជាតិ។ រុកខជាតិបនលែអនលក តរូវបានគេកំណតអាទិភាពចំពោះលទធភាពទបបមរែបមរួលនីតរូហសែនរបសវា។ គេអាចដាំរុកខជាតិបនលែអនលកទាំងនេះបានដោយការបរើគរាប...
  4. Green manure crops are crops that aregrown to be turned under to increase soil fertility. Leguminous green manure crops ( i.e., those which can make nitrogen fertilizers from atmospheric nitrogen) can offer small-scale farmers a tremendous number of advantages. In general GMCCs: provide large...
  5. 19 វិច្ឆិកា 2019 Session :Green manure/cover crops are the only feasible way for smallholder farmers to significantly increase the organic matter content of their basic grain fields (that is, anything over 0.5 ha) at a reasonable cost. We can now say that we know of good species and systems that will work in...
  6. 01 មករា 2002 Proceedings from theApril 26-29, 2000 workshop inTegucigalpa, Hondurasbegin with a general overview of Mucuna and its food and feed uses. After that, the papers themselves appear according to the six workshop sessions: A View from the Field, Anti-Nutritional Factors in Mucuna, Mucuna as a Food,...