This Collection does not exist in your language, View in: English (en), Kiswahili (sw), Español (es), ភាសាខ្មែរ (km), Français (fr), 汉语 (zh), Tiếng Việt (vi), ไทย (th), Bahasa Indonesia (id), မြန်မာ (my),
Or use Google Translate:  
Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

 1. Agwoforetye se yon pratik ki asosye jesyon rekòt anyèl ak /oubyen bèt ak pye bwa. Sistèm Agwoforestye a, lajman konpoze ak yon rekòt kontinyèl, e l ofri yon kapasite rekiperasyon nesesè ki pèmèt yo konbat gwo pwoblèm klimatik tankou sechrès ak gwo lapli, ak tout faktè ekomik ak sosyal ki gen...
 2. Pye bwa twopikal ki bay fwi yo,se yon sous alimantasyon nou ka fè konfyans, menm lè pa gen anpil manje. Depi l fin plante, pye bwa yo ka bay fwi menm si gen gwo chanjman nan kondisyon anviwònmantal yo e sa kontribiye pou fè abitasyon an djanm. depi w fin plante pye bwa ki bay fwi yo , y ap bezwen...
 3. Legim yo se plant oubyen yon pati nan plant yo yo itilize pou moun manje. Nou ka kiltive yo pou fèy yo, tij yo, rasin yo, flè yo, boujon flè yo, grenn vèt yo, gous yo ak fwi yo (estrikti ki pote grenn plant la). Nou fè yon lis kote nou separe legim yo ak kalbas yo paske yo pa gen menm valè...
 4. Plantasyon sereyal yo bay grenn sèch moun ka manje, epi w ka konsève yo pou anpil tan. Vrè sereyal yo soti nan fanmi gramine. sa yo ki sanble ak grenn yo, nou rele yo sereyal sentetik. Majorite grenn yo gen anpil pwoteyin, glisid, ak vitamin B. Plant sa yo varye anpil nan adaptasyon sezonye ak...
 5. GMCC yo se plant ki grandi rapid e ki kouvri tout tè a, epi yo kite yo tankou se pay oubyen labou pou yo anrichi tè. Legim yo gen priyorite paske yo ka ranje gaz ki rele nitrojèn nan. ou ka plante yo pa mwayen grenn, men gen kèk rasin ki konn pouse nan ne yo donk yo ka plante pa bout tou. ECHO pa...
 6. Zèb yo se plant èbez nou itilize pou bay manje bon gou e pou nou fè remèd lakay nou. li pi bon pou w plante oubyen transplante zèb yo nan sezon ki pi fre yo. Flè yo la pou fè bèl dekorasyon, men yo la tou pou atire polinizatè ak ensèk ki itil yo. Nou ka itilize flè yo tou pou kouri dèyè ensèk yo...
 7. Plantasyon endistriyèl yo bay luil, fib, oubyen pwodwi chimik ki soti nan fèy, grenn, ekòs , oubyen ekòs pou fè lajan oubyen ou sèvi nan fèm nan. Plant ki nan plantasyon nou yo sèvi pou fè luil pou fè manje, konfeksyon, foraj, fib, luil motè, oubyen kòm pèstisid.
 8. Legim fèy yo gen bon sous fib alimantè, vitamin (A, C, and B-complex), ak mineral (especially calcium, iron, magnesium, and phosphorus). Fèy vèt fonse yo jeneralman plis nourisan pase fèy vèt klè yo oswa jòn yo. Gen kèk legim fèy ki gen sibstans anti-nitrisyonèl tankou asid ozalik, nitrat yo,...
 9. Ou ka itilize yon varyete plant kòm legim ak sereyal nan zòn twopikal yo. Pami yo, kèk nan yo patikilyèman enpòtan akòz fason yo adapte lajè yo, jan yo grandi rapid anrapò ak fason yo bay bon randman, e bon valè yo genyen anrapò ak nitrisyon. Pifò nan yo se swa sereyal oswa legim. Majorite legim...
 10. Legim yo pwodui grenn pou moun ka manje. Yo rekòlte yo lè yo sèk, e aprè yo kwit yo, anjeneral, li dwe byen tranpe nan dlo pou l ka byen kwit pou manje. Li vrèman bon nan idrat kabòn, vitamin B, souvan pwoteyin li sèvi antanke ranplasman vyann nan rejim alimantè a. Kontni legim ki gen luil la...
 11. Rekòt legim anyèl sa yo se plant ki mare e se plant moun ka grenpe, oswa se plant ki abondan. Yo kiltive fwi yo pou manje, pou fè pwosesis luil, oswa resipyan. Yo rekòlte fwi yo anvan ti grenn yo vin mi yon fason yo ka manje yo tou fre. Yo rekòlte varyete yo itilize pou luil doliv la lè fwi yo mi...
 12. Rekòt Sereyal ak Tibèkil gen ladan anpil lanmidon, ki se yon kontribisyon prensipal nan rejim alimantè a. Plant pèmanan yo an jeneral kontribye pou gen kèk pwoteyin nan rejim alimantè a menmjan ak lanmidon, menmsi sa varye nan mitan espès yo. Anpil rasin ak tibèkil gen sibstans ki toksik oswa...
 13. Yo itilize fèy ak grenn vèt ki pa mi yo kòm legim. Fèy vèt yo gen bon kantite fib e anpil eleman nitritif, espesyalman pwoteyin, vitamin ak mineral, men l gen yon ti kras luil ak glisid. Grenn ki pa mi yo gen eleman nitritif ki sanble ak grenn ki mi yo men yo gen plis vitamin A ak C epi yo pi...

More Related Resources

Liv

Find books about Plant Information Pages

Related Topics

Collections