นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Tiếng Việt (vi), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

ECHO Asia Notes is a quarterly technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in Asia.

This list contains articles from ECHO Asia Notes, many of which have been translated into regional languages.  

99 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (แสดงปัญหา 33 - 28) |

หน้าบทความคิดเห็นพิเศษ: พืชอาหารสัตว์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย

This article is from ECHO Asia Note # 33.

ผมได้อ่านข ้อกังวลของคุณเดวิด ไพรซ์ (David Price) เกี่ยวกับการส่งเสริมพืชเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพืชรุกรานในบทความเอคโค เอเชีย ฉบับที่ 25 และใคร่ขอแสดงความคิดเห็นจากข ้อสังเกตและประสบการณ์ของผม

ข ้อคิดเห็นของผมมีพื้นฐานตามหลักการต่อไปนี้: 

1.    การช่วยเกษตรกรที่ยากจนเท่าที่จะมีทางท าได ้เป็นสิ่งที่ควรท าตามหลักศีลธรรม
2.    เป้าหมายส าคัญที่สุดในกิจกรรมที่มนุษย์ท าคือการพัฒนาให้สภาวะของมนุษย์อยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น ดังนั้น การรักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจึงอาจไม่ใช่เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของกิจกรรมการ พัฒนาต่างๆ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมได ้ส่งเสริมการใช ้และการแพร่ขยายพันธุ์พืชทุกชนิดที่คุณเดวิดกล่าวถึงให้กับเกษตรกร รายย่อยหลายราย และในบางรายได้ท ามาแล้วถึง 45 ปี ผมจึงขอพูดถึงข้อกังวลที่คุณเดวิดมีเกี่ยวกับพันธุ์พืชแต่ ละชนิดในบทความ เอคโค เอเชีย ฉบับที่ 25  ปัจจุบัยผมอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้นผมจึงขอ ใช ้ตัวอย่างจากพื้นที่นี้ แต่ข ้อคิดเห็นต่างๆน่าจะใช ้ได ้กับทุกพื้นที่ที่เป็นภูมิอากาศร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น 

เทคนิคการขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งสายพันธุ์เขตร้อน

This article is from ECHO Asia Note # 32.

มันฝรั่ง (Solanum tuberosum) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติพิเศษของอาหารที่มีคุณภาพสูง มีส่วนประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมากและยังเป็นแหล่งพลังงานเกณฑ์การผลิตต่อเฮกเตอร์ (Frusciante et al. 2000) ส่วนใหญ่มันฝรั่งจะเติบโตในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น โดยในเขตร้อนนั้นมันฝรั่งมักจะเผชิญกับภาวะเครียดหลายๆด้านที่มีสาเหตุมาจากอากาศร้อน ซึ่งบางครั้งก่อให้กิดปัญหาเช่นการเกิดเป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อรา มีมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ปรับตัวได้ดีกว่ากับภาวะอากาศที่ร้อน จึงอาจเป็นที่มาของการพัฒนาผลผลิตมันฝรั่งในเขตร้อนและอาจเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรรายย่อย อย่างไรก็ตาม การจัดหาต้นพันธุ์หรือวัสดุพันธุ์ให้ได้ตามความต้องการอาจยังเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขอยู่

ผลการเปรียบเทียบเชื้อเพลิงสาหรับเตาเผาชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่หาได้ในพื้นที่

This article is from ECHO Asia Note # 32.

คานา
ในประเทศกาลังพัฒนา ความจาเป็นที่ต้องมีพลังงานในการหุงหาอาหารประจาวันในครัวเรือนถือเป็นภาระและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบันได้มีวิธีการหุงหาอาหารที่ประหยัดและใช้เชื้อเพลิงน้อยลงในการเผาไหม้ที่สะอาดและคุ้มค่าในระดับครัวเรือน วิธีการหนึ่งคือการใช้เตาเผาชีวมวลเพื่อประกอบอาหาร ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนชีวมวลแข็งที่มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นถ่าน (ส่วนมากมาจากวัสดุเหลือทิ้งหรือวัสดุราคาถูก) นามาเผาไหม้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในการหุงหาอาหาร (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทางานของเตาเผาชีวมวล how gasifier stoves work ของดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี (2013))

อาหารสัตว์ทางเลือกสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตร้อน

This article is from ECHO Asia Note # 31.

คำนำ

สัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีกระเพาะหลายห้องเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งและมีอยู่หลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีความต้องการด้านโภชนาการที่ต่างกันไป สัตว์เคี้ยวเอื้องคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กีบคู่, กีบเท้าแยก,มีสี่ขา และสำรอกอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวต่อหรือที่เรียกว่าการเคี้ยวเอื้อง อยู่ในวงศ์สัตว์อันดับย่อย Ruminantia (ในอันดับ Artiodactyla) สัตว์เคี้ยวเอื้องที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ วัว ควาย แพะ และจามรี

 

เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ราคาประหยัดสำหรับใช้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์

This article is from ECHO Asia Note # 31.

คำนำและที่มา

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดงบประมาณ เพื่อจะได้มีเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในอนาคต และยังเป็นการช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในโลกของเรา ไม่ว่าเราจะปลูกเมล็ดที่เก็บรักษาไว้เอง หรือนำเมล็ดเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนบ้าน หรือการแจกจ่ายผ่านทางองค์กร จะต้องมีขบวนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม, มีความสะอาด, การเตรียมเมล็ด, การอบลดความชื้น และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เมล็ดที่เราเก็บไว้นั้นมีชีวิตและงอกได้ดี บทความนี้จะเน้นที่ความสำคัญของการอบเมล็ดให้เหมาะสมกับความชื้นของเมล็ดที่ควรมี และจะกล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบประหยัดสองแบบที่เราสร้างขึ้นและใช้อยู่ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของ เอคโค เอเชีย อิมแพค เซ็นเตอร์

 

เพอร์มาคัลเชอร์ (Permaculture):

This article is from ECHO Asia Note #30


คำว่าเพอร์มาคัลเชอร์ (Permaculture) ปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้นในการปราศัย ในหนังสือ และบทความในนิตยสารที่เกี่ยวกับ ความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร ค าว่าเพอร์มาคัลเชอร์คืออะไร?  คือกลุ่มเคลื่อนไหว? คือหลักปรัชญา? หรือเป็นแค่ วิธีการออกแบบธรรมดาๆ? ในบทความนี้ ผมจะขอตอบคำถามเหล่านี้ด้วยการมองเพอร์มาคัลเชอร์จากหลายๆด้าน ช่วงแรกผม จะอธิบายประวัติของเพอร์มาคัลเชอร์, หลักจริยศาสตร์ รวมถึงหลักการและข้อปฏิบัติที่ส าคัญ จากนั้นผมจะพูดถึงข ้อคิดเห็น และคำวิจารณ์เกี่ยวกับเพอร์มาคัลเชอร์ และอธิบายมุมมองพื้นฐานที่จะนำเพอร์มาคัลเชอร์ไปปรับใชเ้พื่อให้เป็นทางออกสำหรับปัญหาเรื่องอาหาร น้ำและที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน (เช่น ในมุมมองของนักเพอร์มาคัลเชอร์ที่มีต่อการพัฒนา) และ สุดท้าย ผมจะแบ่งปันประสบการณ์ว่าเพอร์มาคัลเชอร์มีอิทธิพลอย่างไรในชีวิตและการทำงานของผม ทั้งในฐานะคริสเตียน และนักพัฒนาการเกษตร 

ดินในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

This article is from ECHO Asia Note #30

ภาพรวม: ดินในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รายงานนี้อธิบายและวิเคราะห์การแบ่งประเภทและลักษณะของดินกลุ่มใหญ่ๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม (แผนที่ 1) 

คู่มือเบื้องต้นในการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟ

This article is from ECHO Asia Note #29

คำนำ

วิธีการแปรรูปกาแฟมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟที่ได้ใน
ขั้นสุดท้ายว่าจะออกมาดีหรือไม่ การเลือกวิธีการที่สามารถเพิ่มคุณภาพ รสชาติและราคาของกาแฟ
นั้น ทำให้ผู้ผลิตกาแฟได้ทำให้คุณสมบัติที่ซ่อนอยูใ่ นกาแฟนั้นถูกนำออกมาให้มากที่สุด
ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น การ
พัฒนาวิธีก

การวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหารของพืชไร

This article is from ECHO Asia Note #29

คำนำ
คํากล่าวโบราณที่ว่า ‘คุณจะแก ้ปัญหาไม่ได้ถ้า คุณไม่รู้ว่าคุณมีปัญหา’  เป็นค ากล่าวที่สนับสนุน วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของการวินิจฉัยอาการ ขาดธาตุอาหารในพืชได้เป็นอย่างดี เป็นเวลานานมาแล้วที่เกษตรกรและนักวิทยาศาสตร์ ท างานร่วมกันเพื่อหาอาการที่ปรากฏให้เห็นด้วย ตาเพื่อใช ้พิจารณาถึงการขาดธาตุอาหารในพืชไร่ หลายชนิด ร่องรอยและอาการที่แสดงออกมานี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถใช ้วิธีการทดสอบดินและเนื้อเยื่อต ้นพืช ได ้ 

อาหารเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตจากวัตถุดิบในฟาร์ม: การทำอาหารไก่

This article is from ECHO Asia Note #28

ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในฟาร์มทำให้ เกิดระบบการเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้น เศษวัสดุจากผลผลิตและมูลสัตว์เป็นส่วนของ วงจรธาตุอาหารสำหรับพืชและช่วยลดต้นทุนด้วยการใช ้ปุ๋ยหมัก, การเลี้ยงไส้เดือน, การทำปุ๋ยโบกาชิ  และ/รวมถึง ปุ๋ยพืชสด นอกจากนั้นอาหารที่ได้จากวัตถุดิบในฟาร์ม ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ถ้าเกษตรกรมีการจัดการและใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะไก่นั้นเป็นสัตว์ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็ก ถ้าต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่ซื้อมา ในสารเอคโค่ เอเชียนี้ เราจะพิจารณาถึงทางเลือกอื่นที่จะนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับไก่และ อาจรวมถึงสัตว์ปีกอื่นๆ 

ส่วนผสมของอาหารไก่จะต่างกันไปตามพื้นที่ที่มีการเลี้ยงไก่ทั่วโลก การเลือกนั้นมักจะขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรให้เลือก คุณภาพเป็นอย่างไรและราคาเท่าไร ในขณะที่การใช ้วัตถุดิบอื่นๆต้องคำนึงถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่นโปรตีนหยาบหรือโปรตีนที่ย่อยได้ ประโยชน์ด้านโภชนาการของวัตถุดิบเหล่านี้ยังไม่ได้มีการวิจัยที่แน่นอนหรือแน่ชัด ไก่นั้นเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารและเติบโตได้ดีด้วยการเลี้ยงแบบปล่อย เลี้ยงในกรง หรือแม ้แต่ในสภาพพื้นที่ป่าที่ไม่จำกัดบริเวณไว ้        ในบทความนี้ ผมจะแบ่งปันวิธีการที่จะใช ้วัตถุดิบจากฟาร์มให้มากที่สุดในการทำอาหารไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อย โดยจะใช ้อาหารที่เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะหาได ้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ จากนั้นจะอธิบายถึงการทำให้อัตราอาหารเข้มข้นขึ้นในกรณีที่คุณมีพื้นที่ที่ไม่มากที่ให้ไก่ได้ออกกำลังกายหรือ ต้องเลี้ยงไก่ไว้ในกรงหรือในพื้นที่จำกัด  


ภูมิภาค

Asia