นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Tiếng Việt (vi), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

ECHO Asia Notes is a quarterly technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in Asia.

This list contains articles from ECHO Asia Notes, many of which have been translated into regional languages.  

99 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (แสดงปัญหา 43 - 40) |

การเสียบยอดมะเขือเทศในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: วิธีการเพิ่มผลผลิตในฤดูฝน

อุปสรรคในการปลูกมะเขือเทศเพื่อผลผลิตในหน้าฝน

การเติบโตของมะเขือเทศนั้นเป็นไปได้ยากในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงมรสุมในหน้าฝนที่อากาศร้อนชื้น ดินที่มีน้ำขังบวกกับความเครียดจากโรคพืชที่มีมากขึ้นและอุณหภูมิที่สูงมักจะทำให้ต้นมะเขือเทศที่มีอายุน้อยที่ทำการย้ายปลูกตายจะมีผลผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมะเขือเทศเป็นพืชที่มาจากต้นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้ และไม่สามรถปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศและดินในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้ยากต่อการให้ผลผลิตในสภาพของภูมิภาคที่มีน้ำมาก

Mycorrhizal Fungi - Our Tiny Underground Allies

This article is from ECHO Asia Note # 43

Soil microbes influence almost every food production system on earth. Microbial life helps build and maintain human society because they are among our greatest agricultural allies. Ten years ago, I began studying an exceptional group of soil microbes called ‘mycorrhizal fungi’. These microscopic fungi are essential for productive soil ecosystems, because they support plants and other beneficial soil microbes. With proper management, they can help us improve food production, accelerate rural development, and promote community nutrition security.

There are many ways to discuss soil ecosystems, and numerous physical, chemical, and biological terms can become overwhelming. I favor an overall concept called ‘soil health’ because it reminds us soil is alive, and like all living systems, can range from vibrant to broken. The capacity of soil to sustain plant, animal and human life is fundamental to soil health. I focus on the abundance, diversity and functions of mycorrhizal fungi as key indicators, because we often observe thriving mycorrhizal fungi and other microbes building soil health and developing system stability, resilience and productivity over time.

การทาอาหารสุกรจากวัตถุดิบในฟาร์ม: อาหารสัตว์จากกล้วยหมัก เปรียบเทียบกับ อาหารสัตว์ที่ผลิตขายในตลาด

This article is from ECHO Asia Note # 42

คานาสู่การทาอาหารสัตว์จากต้นกล้วยหมัก
การทาปศุสัตว์แบบผสมผสานในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยมักเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาวของฟาร์ม โดยเฉพาะการใช้การหมุนเวียนสารอาหารที่จ าเป็น ปศุสัตว์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในฟาร์ม เพราะช่วยเปลี่ยนพืชและวัสดุเหลือใช้ให้เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเพื่อการบริโภคในฟาร์มหรือเพื่อขายต่อไป สุกรซึ่งเป็นสัตว์ที่ก ินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหารจึงถือเป็นตัวแปลงที่มีประสิทธิภาพภาพที่ 1 “อาหารสัตว์จากกล้วยหมัก” ทาทุกสัปดาห์ที่ฟาร์มเอคโค่ เอเชีย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรคือคุณชัย พร้อมกับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในขั้นตอนการทา

ECHOs from the Network: Integrated Pest Management on the Island of Bali - 29-05-2020

This article is from ECHO Asia Note # 42

On the island of Bali we have had recent challenges with the Sugarcane White Grub (Lepidiota stigma) consuming many different crops and frustrating local farmers. In Bali (and Sumatra) we call this pest ‘gayes’, in Javanese it is known as ‘urèt’. In our region, it is a major pest in dryland cropping areas, with the grubs consuming the roots of sugar cane, maize, sorghum, cassava, banana, and other crops. Gayes has always been around, but only in recent years has it become a major pest problem, quickly getting out of control. It has been so bad that some farmers have given up on their fields completely and have abandoned them to grow in other areas. One reason the population has exploded is that back in the olden days people liked to pick and eat the grubs for food, but now the younger generation is not interested. 

ECHOs from the Network: Coffee Drying ‘Bunk-Beds’ for Vegetable Production - 29-05-2020

This article is from ECHO Asia Note # 42

During the coffee harvest season, we find ourselves maxing out every available drying table that we have while processing our coffee. At the Behind the Leaf Coffee Processing Center, we have 122 drying tables, and for 4 months of the year we use every table we have to lay out and dry the fresh cherries. Unfortunately, there are 8 months of the year that we are not using those drying tables, and they take up significant space. Over the years we have experimented with multi-use table alternatives but have largely been unable to take advantage of the land dedicated to drying coffee.

A Snapshot of the ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank - 13-03-2020

This article is from ECHO Asia Note # 41.

With a new decade upon us, the ECHO Asia team is pleased to highlight the next chapter in its engagement with the Asia regional network. Many of you are well aware of the goings on of ECHO Asia, but for some it may come as news that we have launched a new farm site. We are therefore eager to publicize to our network the opening of the ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank or ‘ECHO Asia Farm’ (Fig. 1). With this new opportunity ECHO Asia is pleased to share this occasion for growth and expansion.

Two years ago ECHO Asia was blessed beyond measure through the gracious donation of a beautiful tract of land, located just 25 minutes outside of the city of Chiang Mai, Thailand. This 3 hectare (7 acre) parcel of land is located on the site of a former aquaculture enterprise, and has been entrusted to us for the use and benefit of our network partners. We are collectively grateful to God for this blessing, and have chosen to dedicate this site to the service of our network and the farming communities that we ultimately serve.

ระบบการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย จากแฟรนจิแพนนี ลังกาวี ออร์แกนิกฟาร์ม

This article is from ECHO Asia Note # 41.
[หมายเหตุบรรณาธิการ: คุณแอนโทนี หว่องเป็นผู้ดูแลโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมาเลเซียและภูมิภาคมาอย่างยาวนาน การใช้ระบบบำบัดนํ้าเสียแบบบ่อบำบัด ทำให้นํ้าเสียที่โรงแรมของเขากลายเป็นนํ้าสะอาดและนำกลับมาใช้ได้ ในขณะที่เศษอาหารจำนวนมากถูกนำไปเพิ่มคุณค่าด้วยนวัตกรรมระบบหนอนแมลงวันลาย คุณแอนโทนี หว่องได้รับเชิญเป็นวิทยากรครั้งล่าสุดในการประชุมการเกษตรและการพัฒนา เอคโค เอเชียในปี 2019 และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงมาหลายปี เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Black Soldier Fly Biowaste Processing – A Step-by-Step Guide]

Highlighted Resources from the Asia Agriculture & Community Development Conference - 20-01-2019

This article is from ECHO Asia Note # 40.

This year’s 7th Biennial ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference took place in Chiang Mai, Thailand 1 - 4 October, 2019. This four-day event was full of practical information relating to sustainable agriculture and community development in the region. We are thankful for the many practitioners (from 28 countries) who gathered to present their expertise, share ideas, swap seeds, and enrich each other through networking! Let us share with you some highlight workshops from this year’s conference. Resources on our ECHOcommunity.org website are hyperlinked throughout this article, so please let this article serve not only as a window into this year’s conference, but also as a gateway to more practical information.

สถานะที่ดินในเขตลุ่มแม่น้ำโขง (State of Land in the Mekong Region)

This article is from ECHO Asia Note # 40.

สถานะที่ดินในเขตลุ่มแม่น้ำโขง (State of Land in the Mekong Region)

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ในทวีปเอเชียคือ ประเทศจีนและอินเดีย ภูมิภาคนี้ประกอบด้วย 5 ประเทศที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีความพิเศษในความมั่งคั่งทางสังคมและระบบนิเวศ เพราะเป็นถิ่นที่อยู่ของประชากร 237 ล้านคน โดยภูมิภาคนี้ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 329 กลุ่มที่พูดภาษาต่างๆ 410 ภาษา ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก นอกจากนั้นแม่น้ำโขงยังเป็นแหล่งกำเนิดของความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกที่มีความหลากหลายในระดังสูงด้านนิเวศวิทยาและการเกษตร

รายงานการศึกษาเรื่อง การดูดซึมโลหะหนักในสวนกระถางยางรถยนต์

This article is from ECHO Asia Note # 40.

สวนยางรถยนต์มีประโยชน์มากมาย รวมถึงการปลูกพืชได้หลายๆชนิดบนพื้นที่ๆมีแต่คอนกรีตหรือดินคุณภาพไม่ดี เช่นสวนในเมือง สวนในบ้าน และในที่ตั้งของค่ายอพยพ สวนกระถางยางรถยนต์นี้สามารถยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อให้ผักที่ปลูกไว้พ้นจากสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ย ังมีการนำไปใช้เพื่อเป็นที่ใส่มูลไส้เดือนนอกจากการใช้ภาชนะอย่างอื่น กระถางยางรถยนต์ยังเพิ่มความสวยงามให้กับสวนครัวหลายแห่งทั่วโลก โดยสามารถวางไว้ตั้งแต่ที่ตรงประตูทางเข้า และที่ดีที่สุดคือเป็นแปลงผักแบบกระบะยกพื้น ที่ราคาถูก และเป็นการนำขยะที่มีอยู่มากมายกลับมาใช้ได้อีก เราใช้ยางรถยนต์เหล่านี้ที่เอคโค โกลบอลฟาร์มในประเทศอเมริกาเพื่อใช้ปลูกพืชอายุยืนและพืชอายุสั้น ได้แก่ไม้ผลและพืชที่ให้เมล็ด ยางรถยนต์นี้ไม่ได้ใช้เฉพาะที่เอคโคเท่านั้น แต่ยังได้รับการส่งเสริมให้นำไปใช้โดยเครือข่ายของเราในที่ต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัสดุที่มีให้เลือก


ภูมิภาค

Asia