นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Tiếng Việt (vi), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

ECHO Asia Notes is a quarterly technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in Asia.

This list contains articles from ECHO Asia Notes, many of which have been translated into regional languages.  

101 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (แสดงปัญหา 48 - 44)

การทดลองใช้กังหันน้ำ: ค้นหาวิธีสูบน้ำแบบต้นทุนต่ำเพื่อการเกษตร - 01-03-2022

ขณะที่เราเริ่มมองหาวิธีการที่ยั่งยืนและใช้พลังงานทางเลือกในการสูบน้ำมาใช้นั้น ทีมงานของเราเริ่ม “ทดลองเล่นๆ”กับแนวคิดของการใช้กังหันน้ำเพื่อสูบน้ำเพื่อการชลประทานไปยังพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ในระดับความชันไม่มากนัก โดยเริ่มแรกนั้นเราเริ่มต้นด้วยการวิจัยและทดสอบเครื่องสูบน้ำที่เรียกว่า สลิงปั๊ม (Sling Pump) แต่ก็เลิกล้มไปหลังจากการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ต้นแบบที่มีอยู่หลายอย่าง สิ่งที่ท้าทายได้แก่ความยากในการประกอบอุปกรณ์เอง ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์พิเศษที่ต้องใช้ และสุดท้ายคือประสิทธิภาพในการทำงาน

AN48 Water wheel fig5

 

‘ความล้มเหลวที่ประสบความสำเร็จ’: แนะนำเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย - 01-03-2022

คุณเดฟมาเมืองไทยสองปีก่อนซึ่งพอดีกับโอกาสที่ได้รับหน้าที่ในขณะนี้ ที่ผ่านมาเกษตรกรชาติพันธุ์กลุ่มน้อยที่อาศัยตามไหล่เขาประสบกับปัญหาผลผลิตที่ลดลงแม้พวกเขาจะพยายามใช้ปุ๋ยเคมีให้มากขึ้น

AN48 SALT fig1

 

การขยายระบบการเลี้ยงแมลงวันลาย - 01-09-2021

สิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จของฟาร์มขนาดเล็กคือฟาร์มนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนของเหลือใช้ในฟาร์มให้เป็นผลผลิตทางเลือกที่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพื่อใช้ในฟาร์มซึ่งเป็นกิจการผู้ผลิตขนาดเล็กเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้ การนำของเหลือใช้ทั่วไป เช่น เศษอาหารและมูลสัตว์ โดยใช้หนอนแมลงวันลายมาเป็นตัวเปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นของเสียเหล่านี้ให้กลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงสำหรับปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังผลิตวัสดุที่เหมาะกับการปรับปรุงดินอีกด้วย

 

นวัตกรรมเตาเผาถ่านไบโอชาร์รุ่น ‘Do-All’ - 01-09-2021

[บรรณาธิการ: ปัจจุบันมีอุปกรณ์เตาเผาถ่านไบโอชาร์อยู่หลากหลายรูปแบบ ตามขนาดและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รูปแบบของเตาในบทความนี้กลายเป็นที่ชื่นชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ เอคโค่ เอเชีย เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตวัสดุที่ถูกแยกสลายด้วยความร้อนและน้ำส้มควันไม้ได้เป็นปริมาณมากในเวลาเดียวกัน รูปแบบอุปกรณ์นี้คิดค้นขึ้นโดยคนไทยที่เป็นคู่มิตรกับเราและเป็นผู้ที่เรายกเครดิตทั้งหมดให้ ขอขอบคุณอาจารย์อรุณ หวายคำที่อนุญาตให้เราแบ่งปันอุปกรณ์นี้ให้กับเครือข่ายเอคโค่]

 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร: ภาพรวมและการป้องกันในฟาร์มขนาดเล็ก - 01-06-2021

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและผลกระทบที่มีต่อการผลิตเนื้อสุกรทั่วโลก

ขณะที่ความเจริญของโลกมีเพิ่มขึ้น ความต้องการโปรตีนจากสัตว์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื้อสุกรกลายเป็นเนื้อสัตว์บกที่มีการบริโภคมากที่สุดที่ 37% ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั่วโลก(Beltrán-Alcrudo et al., 2017) อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย (ภาพที่ 1) โดยตัวเลขแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ 55% ของการผลิตเนื้อสุกรทั่วโลกในปี 2018 (FAOSTAT, 2018) มูลค่าการผลิตเนื้อสุกรโดยรวมทั่วโลกอยู่ใกล้เคียงที่ประมาณ 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2011 (FAOSTAT, 2020) ) โดยในปี 2018 ตัวเลขทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเมื่อเริ่มมีไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever Virus หรือ ASFV) ในภูมิภาคเอเชีย ไวรัสร้ายแรงนี้ได้ทาลายปริมาณสุกรที่มีอยู่และส่งผลให้การผลิตเนื้อสุกรทั่วโลกและการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสุกรลดลงอย่างมาก มีการประมาณว่ามากกว่า 25% ของปริมาณสุกรในโลกต้องตายจากโรคนี้ในช่วงสองปีที่

[ตัวอย่าง] แผนความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับฟาร์มขนาดเล็ก เพื่อการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร - 01-06-2021

[หมายเหตุบรรณาธิการ: นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อยในพื้นหนึ่งและอาจนาไปใช้เป็นต้นแบบได้ แต่เป็นไปไม่ได้ที่มาตรการเหล่านี้จะนาไปใช้ได้จริงหรือเหมาะสมกับบริบทของคุณทุกอย่าง ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการและลาดับความสาคัญของฟาร์มของคุณ เราขอแนะนาว่าแผนที่จะนาไปใช้สาหรับฟาร์มควรมาจากจากการสนทนาในวงกว้างกับทีมของคุณเพื่อให้เกิดการยอมรับ ความเข้าใจ และการปฏิบัติจริงได้อย่างเต็มที่]

การปลูกผักกูด (Diplazium esculentum Reytz.) โดยใช้ตาข่ายกรองแสง - 01-02-2021

พึชตระกูลเฟิร์นที่กินได้มีอยู่หลายสายพันธุ์ทั่วโลก ทั้งในเขตภูมิอากาศร้อนไปจนถึงอากาศอบอุ่น และสายพันธุ์ที่พบได้มากที่สุดได้แก่ Pteridium spp. , Matteuccia struthiopteris), และ Stenochlaena spp.  แต่การศึกษาของเรานี้จะมุ่งไปที่สายพันธุ์ Diplazium esculentum Reytz. หรือผักกูด ซึ่งเป็นพืชผักอายุยืนเขตร้อนที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่เขตเอเชียและเขตโอเชียเนีย (Sakai et.al. 2016) จัดอยู่ในกลุ่มเฟิร์นกินได้และถือเป็นผลผลิตจากป่าไม้ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (Non-Timber Forest Product หรือ NTFP) เป็นผักที่สำคัญตามภูมิภาคในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และรัฐฮาวาย (Lin et al., 2009)  ใบอ่อนของเฟิร์น (หรือยอดที่มีลักษณะม้วนงอ) มักนำไปกินสด ต้ม หรือลวก หรือนำไปปรุงในแกง ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่นำไปบริโภค (Duncan, 2012)

การเลี้ยงชันโรงที่เกาะชวา อินโดนีเซีย

การเลี้ยงชันโรง หรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Meliponiculture หมายถึงการเลี้ยงผึ้งของชาติพันธุ์หนึ่งชื่อว่า Meliponini  ชันโรงนั้นมีสายพันธุ์อยู่หลายร้อยสายพันธุ์ และเป็นไปได้ที่มีสายพันธุ์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว 89 สายพันธุ์ที่พบเฉพาะในเอเชียพื้นที่กึ่งเขตร้อน/เขตร้อน และออสเตรเลีย (Rasmussen, 2008); และ แม้ว่าชันโรงหลายชนิดสามารถผลิตน้ำผึ้งได้ แต่พวกมันเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากผึ้งที่นิยมนำมาเลี้ยงกัน (สายพันธุ์ Apis mellifera และ Apis cerana indica) และแม้ชันโรงจะมีเหล็กไน แต่เป็นเหล็กไนเล็กๆที่ไม่พัฒนา จึงไม่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ แต่ถึงกระนั้นพวกมันก็สามารถกัด (แม้สิ่งที่โดนกัดอาจไม่รู้สึกเจ็บเลย) และพวกมันจะทำให้ผู้ที่มาขโมยน้ำผึ้งต้องระคายเคืองโดยการโจมตีที่ตาและหู มีการเลี้ยงชันโรงมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว โดยส่วนใหญ่ในเขตร้อนของอเมริกาที่ไม่มีผึ้งมาก่อนก่อนที่ชาวอาณานิคมและนักสำรวจชาวยุโรบจะนำเข้ามาเลี้ยง ชันโรงได้รับความสนใจในด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยมากเมื่อเทียบกับผึ้ง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ

เครื่องสูบน้ำแบบลมดันมาร์ติเนส เพื่อการสูบน้ำขึ้นโดยใช้อากาศ

เครื่องสูบน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของฟาร์มขนาดเล็กมาช้านาน และเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดแรงงานสำคัญในการนำไปใช้งานที่หลากหลาย เครื่องสูบน้ำประเภทต่างๆมักใช้สำหรับการเก็บน้ำ กรองน้ำ การชลประทาน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอีกหลายอย่าง แม้ว่าจะสะดวกและมีประโยชน์ แต่เครื่องสูบน้ำก็มีต้นทุน ตั้งแต่การใช้พลังงานที่จำเป็น ไปจนถึงการบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ๆในด้านเครื่องสูบน้ำที่มีความเหมาะสมนั้นมีทางเลือกที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ปรับปรุงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยืนยาวขึ้น และให้ประโยชน์อื่นๆอีกที่จะนำเสนอในบทความนี้

AN 44 Fig1

 


ภูมิภาค

Asia