นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Tiếng Việt (vi), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

ECHO Asia Notes is a quarterly technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in Asia.

This list contains articles from ECHO Asia Notes, many of which have been translated into regional languages.  

98 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (แสดงปัญหา - 43)

การขยายระบบการเลี้ยงแมลงวันลาย

สิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จของฟาร์มขนาดเล็กคือฟาร์มนั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนของเหลือใช้ในฟาร์มให้เป็นผลผลิตทางเลือกที่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพื่อใช้ในฟาร์มซึ่งเป็นกิจการผู้ผลิตขนาดเล็กเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้ การนำของเหลือใช้ทั่วไป เช่น เศษอาหารและมูลสัตว์ โดยใช้หนอนแมลงวันลายมาเป็นตัวเปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นของเสียเหล่านี้ให้กลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงสำหรับปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังผลิตวัสดุที่เหมาะกับการปรับปรุงดินอีกด้วย

 

Developing Community Seed Banking Practices through Low-Cost Appropriate Technology Use

This article by ECHO Asia Staff members Patrick Trail, Yuwadee Danmalidoi, and Boonsong Thansrithong, appeared in ARI's  'Eudoo' Journal of Rural Future Study (May, 2021)

A number of motivations exist for saving seed at the community level, including crop biodiversity preservation, food sovereignty of local seed, and the potential for improved crop production. Beyond traditional farmer seed saving practices, many opportunities exist for small to medium-sized seed bank entities operated at the community level. This article will summarize some of the work of ECHO and its experiences partnering with community seed banks throughout Southeast Asia.

To date, ECHO has engaged with a growing network of community seed banks (CSBs) throughout the region, serving at the community and/or local NGO level. Current partnerseed banks range in scale and scope but share in their implementation of low-cost appropriate technologies for the storage of their seeds.

A ‘Successful Failure’: Introducing SALT Technology in Northern Thailand

Dave had come to Thailand two years prior exactly for the opportunity that he was now presented with. Ethnic minority hillside farmers had been experiencing lower crop yields even with their efforts in using more chemical fertilizer. 

AN48 SALT fig1

 

Playing with Water Wheels: Exploring Low-Cost Methods for Pumping Irrigation Water

As we began looking into sustainable and alternative solutions for pumping water, our team began ‘playing around’ with the idea of water wheels for the supply of irrigation water to low elevation farmland. We initially began with research and testing of a pump called a Sling Pump, but gave up after testing several prototypes. Challenges included difficulty with DIY assembly, cost, specialized parts, and ultimately its efficiency.

AN48 Water wheel fig5

นวัตกรรมเตาเผาถ่านไบโอชาร์รุ่น ‘Do-All’

[บรรณาธิการ: ปัจจุบันมีอุปกรณ์เตาเผาถ่านไบโอชาร์อยู่หลากหลายรูปแบบ ตามขนาดและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รูปแบบของเตาในบทความนี้กลายเป็นที่ชื่นชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ เอคโค่ เอเชีย เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตวัสดุที่ถูกแยกสลายด้วยความร้อนและน้ำส้มควันไม้ได้เป็นปริมาณมากในเวลาเดียวกัน รูปแบบอุปกรณ์นี้คิดค้นขึ้นโดยคนไทยที่เป็นคู่มิตรกับเราและเป็นผู้ที่เรายกเครดิตทั้งหมดให้ ขอขอบคุณอาจารย์อรุณ หวายคำที่อนุญาตให้เราแบ่งปันอุปกรณ์นี้ให้กับเครือข่ายเอคโค่]

 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร: ภาพรวมและการป้องกันในฟาร์มขนาดเล็ก

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและผลกระทบที่มีต่อการผลิตเนื้อสุกรทั่วโลก

ขณะที่ความเจริญของโลกมีเพิ่มขึ้น ความต้องการโปรตีนจากสัตว์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื้อสุกรกลายเป็นเนื้อสัตว์บกที่มีการบริโภคมากที่สุดที่ 37% ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั่วโลก(Beltrán-Alcrudo et al., 2017) อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย (ภาพที่ 1) โดยตัวเลขแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ 55% ของการผลิตเนื้อสุกรทั่วโลกในปี 2018 (FAOSTAT, 2018) มูลค่าการผลิตเนื้อสุกรโดยรวมทั่วโลกอยู่ใกล้เคียงที่ประมาณ 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2011 (FAOSTAT, 2020) ) โดยในปี 2018 ตัวเลขทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเมื่อเริ่มมีไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever Virus หรือ ASFV) ในภูมิภาคเอเชีย ไวรัสร้ายแรงนี้ได้ทาลายปริมาณสุกรที่มีอยู่และส่งผลให้การผลิตเนื้อสุกรทั่วโลกและการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสุกรลดลงอย่างมาก มีการประมาณว่ามากกว่า 25% ของปริมาณสุกรในโลกต้องตายจากโรคนี้ในช่วงสองปีที่

[ตัวอย่าง] แผนความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับฟาร์มขนาดเล็ก เพื่อการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

[หมายเหตุบรรณาธิการ: นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อยในพื้นหนึ่งและอาจนาไปใช้เป็นต้นแบบได้ แต่เป็นไปไม่ได้ที่มาตรการเหล่านี้จะนาไปใช้ได้จริงหรือเหมาะสมกับบริบทของคุณทุกอย่าง ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการและลาดับความสาคัญของฟาร์มของคุณ เราขอแนะนาว่าแผนที่จะนาไปใช้สาหรับฟาร์มควรมาจากจากการสนทนาในวงกว้างกับทีมของคุณเพื่อให้เกิดการยอมรับ ความเข้าใจ และการปฏิบัติจริงได้อย่างเต็มที่]

The Martinez Airlift Pump: Lifting Water with Air

Water pumps have long been a key component of the small-scale farm and are valuable labor-saving devices that offer a variety of practical applications. Pumps of different types are regularly used for water storage & filtration, irrigation, aquaculture systems, and more. While convenient and useful, pumping water does come at a cost – from the necessary consumption of energy, to the regular maintenance of moving parts. However, new developments in appropriate pump technologies offer options that can save money, increase reliability, improve longevity of equipment, and offer certain other benefits that to be presented in this article. 

AN 44 Fig1

 

Mycorrhizal Fungi - Our Tiny Underground Allies

This article is from ECHO Asia Note # 43

Soil microbes influence almost every food production system on earth. Microbial life helps build and maintain human society because they are among our greatest agricultural allies. Ten years ago, I began studying an exceptional group of soil microbes called ‘mycorrhizal fungi’. These microscopic fungi are essential for productive soil ecosystems, because they support plants and other beneficial soil microbes. With proper management, they can help us improve food production, accelerate rural development, and promote community nutrition security.

There are many ways to discuss soil ecosystems, and numerous physical, chemical, and biological terms can become overwhelming. I favor an overall concept called ‘soil health’ because it reminds us soil is alive, and like all living systems, can range from vibrant to broken. The capacity of soil to sustain plant, animal and human life is fundamental to soil health. I focus on the abundance, diversity and functions of mycorrhizal fungi as key indicators, because we often observe thriving mycorrhizal fungi and other microbes building soil health and developing system stability, resilience and productivity over time.


ภูมิภาค

Asia