นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Tiếng Việt, English,
หรือใช้ Google Translate:  

ECHO Asia Notes is a quarterly technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in Asia.

This list contains articles from ECHO Asia Notes, many of which have been translated into regional languages.  

85 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (แสดงปัญหา 41 - 37)

Black Soldier Fly System of the Frangipani Langkawi Organic Farm - 03-01-2013

This article is from ECHO Asia Note # 41.

[Editor’s Note: Anthony Wong the Managing Director of the Frangipani Langkawi Resort in Langkawi, Malaysia and is a longtime steward of green initiatives in Malaysia and the region. Using constructed wetland systems, grey water at his hotels are cleaned and recycled, while large amounts of food waste are up-scaled using an innovative Black Soldier Fly system. Mr. Wong was a recent speaker at the ECHO Asia Agriculture & Development Conference in 2019 and has many years of practical hands-on experience. For further reading and details we would also recommend the Black Soldier Fly Biowaste Processing – A Step-by-Step Guide.]

Integrating Black Soldier Flies on the Farm

The BSF or Black Soldier Fly (Hermetia illucens) brings great potential to any farming system through its ability to consume on-farm waste and produce a highly nutritious feed source. The larvae of the BSF can be grown using nearly any organic waste product, and can be used to up-cycle waste materials into a valuable protein source. BSF have the ability to break down waste resources that cannot be directly fed to humans or livestock, or even worms in a vermicomposting system, thereby making these systems valuable in tightening the nutrient cycle on any farm. In addition to the feed that the larvae becomes, the secondary advantage is their ability to rapidly break down food waste to produce a valuable by-product that can be used as an organic soil amendment. 

A Snapshot of the ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank - 13-03-2020

This article is from ECHO Asia Note # 41.

With a new decade upon us, the ECHO Asia team is pleased to highlight the next chapter in its engagement with the Asia regional network. Many of you are well aware of the goings on of ECHO Asia, but for some it may come as news that we have launched a new farm site. We are therefore eager to publicize to our network the opening of the ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank or ‘ECHO Asia Farm’ (Fig. 1). With this new opportunity ECHO Asia is pleased to share this occasion for growth and expansion.

Two years ago ECHO Asia was blessed beyond measure through the gracious donation of a beautiful tract of land, located just 25 minutes outside of the city of Chiang Mai, Thailand. This 3 hectare (7 acre) parcel of land is located on the site of a former aquaculture enterprise, and has been entrusted to us for the use and benefit of our network partners. We are collectively grateful to God for this blessing, and have chosen to dedicate this site to the service of our network and the farming communities that we ultimately serve.

State of Land in the Mekong Region - Brief - 20-01-2019

This article is from ECHO Asia Note # 40.

The Mekong region lies at the intersection of Southeast, East and South Asia, between two Asian giants: China and India. It comprises five countries that host the bulk of the Mekong river watershed: Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam. The Mekong region is exceptional for its social and ecological richness. Home to 237 million people, the region includes 329 ethnic groups speaking 410 distinct languages, making the region one of the most ethnically-diverse in the world. The Mekong is also a global biodiversity hotspot, with a high degree of ecological and agricultural diversity.

The Mekong region has undergone rapid socio-economic growth over the past two decades alongside pronounced transformations in a number of key sectors. These changes have significantly altered relations between the rural majority and increasingly-affluent urban centres. Land—as both a foundation for national development and the livelihoods of millions of rural and agricultural communities—continues to play a central role in the Mekong region. In all five countries, smallholder farmers play a crucial role in the development of the agricultural sector and, through it, food security and economic growth. However, rural communities are being increasingly swept up into regional and global processes within which they are not always well-positioned to compete. Worse, they are often undermined by national policies that fail to ensure their rights or enable them to reap potential benefits.

Understanding the changing role and contribution of land to development is critical to inform policy, planning and practices toward a more sustainable future. The State of Land in the Mekong Region aims to contribute to a much-needed conversation between all stakeholders by bringing together data and information to identify and describe the key issues and processes revolving around land, serving as a basis for constructive dialogue and collaborative decision-making. 

Highlighted Resources from the Asia Agriculture & Community Development Conference - 20-01-2019

This article is from ECHO Asia Note # 40.

This year’s 7th Biennial ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference took place in Chiang Mai, Thailand 1 - 4 October, 2019. This four-day event was full of practical information relating to sustainable agriculture and community development in the region. We are thankful for the many practitioners (from 28 countries) who gathered to present their expertise, share ideas, swap seeds, and enrich each other through networking! Let us share with you some highlight workshops from this year’s conference. Resources on our ECHOcommunity.org website are hyperlinked throughout this article, so please let this article serve not only as a window into this year’s conference, but also as a gateway to more practical information.

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม่ให้ถูกแมลงกัดกินด้วยวิธี ประหยัดต้นทุน

This article is from ECHO Asia Note # 37.

ค าน า การเก็บรกั ษาเมล็ดพนั ธใุ์นพืน้ ที ่ เขตรอ้นชืน้ และกึ ่งรอ้นชืน้ เป็นเรือ่ งทีย่ ากพอสมควร หากไม่มอีปุ กรณท์ ีอ่ อกแบบ เพือ่ ใหเ้มล็ดพนั ธอุ์ยใู่ นสภาพทีแ่ หง้และเย็น ก็จะทา ใหคุ้ณภาพของเมล็ดพนั ธเุ์สือ่ มไปอยา่ งรวดเรว็ อณุ หภมู สิงและ ู ความชืน้ในชว่ งระหวา่ งการเก็บจะเพิม่ การเผาผลาญของเมล็ดพนั ธแุ์ละเหมาะกบั การขยายพนั ธขุ์องแมลงทีก่ ดั กนิ เมล็ด (Lale and Vidal, 2003; Upadhyay and Ahmad, 2011) เทคโนโลยีเช่นตู้เย็น, เครือ่ งลดความชืน้ และยา ฆ่าแมลงอาจช่วยป้ องกันไม่ให้เกดิ สภาพทีท่ า ใหเ้มล็ดพนั ธเุ์สยีหายได้แตเ่ กษตรกรรายยอ่ ยในเขตรอ้นอาจไม่มสีิ ่งของ เหลา่ นี ้วธิดี ั ้งเดมิ ทีค่ นในพืน้ ที ่ใชก้นั อยเู่ พือ่ ป้องกนั แมลงมอี ยหู่ ลายวธิีและสว่ นใหญม่ กัใชว้ธิแีชห่ รอืเคลอืบเมล็ดพนั ธุ์ กอ่ นเก็บ และมจีุดมุ่งหมายเพือ่ ฆ่า ทา ลายหรอืป้องกนัไม่ใหแ้มลงเข้ามาใกล้เมล็ดพันธุ์ สารบางอย่างอาจช่วยลดอัตรา การเตบิโตของแมลงไดอ้ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ แตก่ ็อาจลดความมชี วีติ ของเมล็ดพนั ธลุ์งดว้ยเชน่ กนั ดงันั ้น สิ ่งสา คญั คอื ค้นหาให้ได้ว่าสารหรือรูปแบบไหนทีจ่ ะเป็นทางเลอืกที ่ เหมาะสมและมปี ระสทิ ธภิ าพที ่ เกษตรกรควรใช้เจา้หนา้ที ่วิจัยของ เอคโคเอเชียได้วิเคราะห์รูปแบบการป้ องกันไว้5 แบบที ่ใชต้น้ ทนุ ต ่า เพือ่ ทดสอบประสทิ ธภิ าพในการป้องกนั การเตบิโต ของแมลงกดั กนิเมล็ดพนั ธทุ์ีพ่ บไดท้ ั ่วไป ทีม่ ชี ือ่ วา่ ดว้งถั ่วเขยีว (Callosobruchus maculatus) ในการเก็บรักษา เมล็ดพนั ธถุ์ั ่วแปบ (Lablab purpureus L.) เพือ่ ใหส้อดคลอ้งกบั งานวจิยั ของเอคโคกอ่ นหนา้นีจ้ าก ECHO research by Croft et al. 2012 จึงมีการวิเคราะห์แต่ละรูปแบบทั ้งแบบปิดผนึกสูญญากาศและปิดผนึกแบบธรรมดา

แกลบ: ประโยชน์10 ประการเพ ื อ่ การเกษตร

This article is from ECHO Asia Note # 37.

คํานํา หนึ ่งในโจทย ์ของการทาํ เกษตรแบบยั ่งยนื คอืการมแีหลง่ วตั ถดุ บิ อนิ ทรยี ์ (ทีม่ อีงคป์ระกอบหลกั คอืคารบ์อน) ที ่ เพยีงพอ ราคาถูก และสามารถ ใช ้ได้ในพืน้ ที ่ เกษตรทีผ่ ลติ อาหารเพือ่ บรโิภคและเป็ นอาหารสัตว ์ การ จัดการการใช ้ประโยชน์สูงสุดจากปุ๋ ยหมัก, ปุ๋ ยคอก, วัสดุคลุมดิน และ วสั ดอุ นิ ทรยีอ์ืน่ ๆจากพืน้ ที ่ เกษตรถอืเป็นเรือ่ งทีมีความท้าทายในตัวของ ่ มัน การผลิตแต่ละอย่างต่างก็ต้องใช ้วัตถุดิบและปัจจยั เพือ่ การผลติ ของ มันเอง ซึ ่งวตถุ ั ดิบเหลา่ นีม้ กั ทาํ ใหเ้กดิ ภาวะทีแ่ ขง่ ขนั กนั ภายในพืน้ ที ่ การเกษตรเอง และเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นขา้งยากในการจดั การใหเ้หมาะสม สาํ หรบั เกษตรรายยอ่ ยทีม่ พี ืน้ ทีน่ อ้ ยและมคี วามจาํ กดั ดา้นแรงงาน ตัวอย่างเช่นวัสดุคลุมดิน บางครั ้งอาจตอ้งอยใู่ นภาวะทีต่ อ้งเลอืกเพือ่ นําไปเป็ นอาหารสัตว ์และในขณะเดียวกันก็ต้องผลิตพืชเพือ่ ใชเ้ป็นวสั ดุ คลุมดินใหเ้พยีงพอดว้ย ยิ ่งกวา่ นั ้นการต้องใชว้สั ดเุดยีวกนั นี ้ เพือ่ ผลติ ปุ๋ย หมกั หรอืเชือ้ เพลงิก็นํามาซึ ่งปัญหาทียุ่ง่ ยากขึน้ไปอก

Gracious Greetings from the New Regional Director of ECHO Asia - 15-02-2019

This article is from ECHO Asia Note # 37.

With deep gratitude, I wish to thank you all ECHO network members for continuous support of and participation in this ECHO Asia Notes published quarterly. Without your valuable participation, this newsletter would not sustain its wide readership and distribution, as well as its value addition to the different endeavors that we do as farmers, community development workers, teachers, managers, researchers, educators, social entrepreneurs, missionaries, trainers, leaders and others. To a significant degree, our inspiration and motives behind this quarterly publication hinge on our collective interests for information sharing, resourcing, networking and learning with and from each other. This is a public good that we, together, contribute to the greater society.


ภูมิภาค

Asia