นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Tiếng Việt (vi), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

ECHO Asia Notes is a quarterly technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in Asia.

This list contains articles from ECHO Asia Notes, many of which have been translated into regional languages.  

99 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (แสดงปัญหา 39 - 33) |

ระบบการทําปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนในครัวเรือน: ตัวอย่างจากประเทศเมียนมาร์

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ในโลกนี้มีไส้เดือนมากกว่า 6,000 ชนิด และมีหลายชนิดที่ไม่ได้ถูกตั้งชื่อหรือศึกษาเลย อย่างไรก็ตาม ไส้เดือนที่ เกษตรกรสนใจมี 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ “กลุ่มอาศัยในดินชั้นล่าง” และ “กลุ่มอาศัยบริเวณหน้าดิน” กลุ่มอาศัยในดิน ชั้นล่างได้แก่ไส้เดือนในสวนท่ัวไปหรือไนท์ครอว์เลอร์(Nightcrawler) ที่มีสีเทาหรือชมพู มีความยาวประมาณ 15 ซม. กลุ่มนี้จะกินดินผสมกับอินทรีย์วัตถุที่เน่าเปื่อย ผู้เชี่ยวชาญด้านไส้เดือนในยุคแรกคือ ชาลส์ ดาร์วิน ซึ่งเป็นผู้ยืนยันว่าไส้เดือนเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างดินให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ที่ทําการเกษตรจะไม่รู้ถึง เรื่องนี้ ไส้เดือนที่อยู่ในดินชั้นล่างจะสร้างอุโมงค์ยาวที่ลึกลงไปเกือบ 2 เมตร ทําให้นํ้าและออกซิเจนแทรกซึมเข้าไป ในดินได้ ในขณะเดียวกันไส้เดือนกลุ่มนี้ยังนําแร่ธาตุที่รวมตัวกันอยู่ในดินขึ้นมายังบริเวณหน้าดิน คุณประโยชน์ ของไส้เดือนที่มีต่อเกษตรกรนั้นมีมากมายเหลือเกิน 

โลกจําลองของค่ายผู้ลี้ภัย: การฟื้นฟูและความยั่งยืนในเมืองที่อุบัติขึ้นแบบเฉพาะการณ์

ผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ความรุนแรงหรือการบีบบังคับที่ทําให้เกิดการละถิ่นฐานเพื่อหลบหนีจากอันตรายกําลังเพิ่มขึ้นท่ัวทุกแห่งในโลก ใน
อัตราเฉลี่ยต่อวัน มีผู้คนจํานวน 44,000 คนที่พลัดถิ่นฐานและแสวงหาที่ลี้ภัยภายในประเทศของตนเอง ไปยังประเทศ เพื่อนบ้าน หรือในต่างทวีป แค่เพียงในปี   2017 มีผู้ลี้ภัย 1.2 ล้านคนที่หนีจากเมียนมาร์, 6.3 ล้านคนหนีจากซีเรีย และ 2.6 ล้านคนหนีจากอัฟกานิสถาน ตัวเลขทั้งหมดของผู้ที่ละถิ่นฐานได้แก่ ผู้อพยพ 25.4 ล้านคน (เช่นผู้ที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ), ผู้ลี้ภัย 3 ล้านคนที่กําลังแสวงหาที่ลี้ภัยอย่างเป็นทางการในประเทศอื่น (หรือที่เรียกว่าผู้ลี้ภัย ทางการเมือง) และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 40 ล้านคน จํานวนร้อยละ 85 ของตัวเลขนี้คือผู้ที่หลบหนีจากความรุนแรง ไปยังประเทศกําลังพัฒนาหรือในพื้นที่ ที่ประชากรกําลังดิ้นรนกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารและความยากจน และ นอกจากนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้อพยพมีอายุตำ่กว่า 18 ปี (UNHCR, 2018)

สถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์แบบธรรมชาติที่ใช้ต้นทุนตำ่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จำเป็นในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในระยะยาว โดยการรักษาความเย็นและมีความชื้นตำ่ไว้ตลอดเวลา จึงเป็นไปได้มากที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีอายุการเก็บยาวได้เป็นเวลาหลายปีในเขตร้อน (Harrington, 1972) แต่น่าเสียดายที่การใช้งานและการบำรุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงและ
ตัวอย่างของธนาคารเมล็ดพันธุ์และธนาคารเชื้อพันธุ์ที่มีอยู่จำนวนมากไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือ
ชุมชนขนาดเล็ก โชคดีที่ปัจจุบันมีตัวเลือกที่หลากหลาย ที่เป็นการลงทุนระดับต่างๆในด้านสถานที่และอุปกรณ์
มากมาย ตั้งแต่ที่ เป็นเทคโนโลยีราคาแพง ไปจนถึงรูปแบบง่ายๆที่ใช้ต้นทุนตำ่ ที่เอคโค เราดำเนินการด้านสถานที่ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ของเราเองที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆท่ัวโลก จากห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  ไปจนถึงตู้คอนเทนเนอร์ส่งของที่นำมาดัดแปลงเป็นตู้เย็น และห้องเย็นบุโฟมที่ทำให้เย็นด้วยระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

แกลบ: ประโยชน์10 ประการเพื่อการเกษตร

This article is from ECHO Asia Note # 37. บทความนี้ มาจาก สารเอคโค ฉบับที่ 37

คํานํา

หนึ่งในโจทย์ของการทำเกษตรแบบยั่งยืนคือการมีแหล่งวัตถุดิบอินทรีย์ (ที่มีองค์ประกอบหลักคือคาร์บอน) ที่เพียงพอ ราคาถูก และสามารถใช้ได้ในพื้นที่เกษตรที่ผลิตอาหารเพื่อบริโภคและเป็นอาหารสัตว์ การจัดการการใช้ประโยชน์สูงสุดจากปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, วัสดุคลุมดิน และวัสดุอินทรีย์อื่นๆจากพื้นที่เกษตรถือเป็นเรื่องที่ต้องทำแน่นอนอยู่แล้ว โดยผลผลิตแต่ละอย่างต่างก็ต้องใช้วัตถุดิบและปัจจัยเพื่อการผลิตของมันเอง ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้มักทำให้เกิดภาวะที่แข่งขันกันภายในพื้นที่เกษตรเอง และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการจัดการให้เหมาะสมสำหรับเกษตรรายย่อยที่มีพื้นที่น้อยและมีความจำกัดด้านแรงงาน ตัวอย่างเช่นวัสดุคลุมดิน บางครั้งอาจต้องอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ และในขณะเดียวกันก็ต้องผลิตพืชเพื่อใช้เป็นวัสดุคลุมดินให้เพียงพอด้วย ยิ่งกว่านั้นการต้องใช้วัสดุเดียวกันนี้เพื่อผลิตปุ๋ยหมักหรือเชื้อเพลิงก็นำมาซึ่งปัญหาที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม่ให้ถูกแมลงกัดกินด้วยวิธี ประหยัดต้นทุน

This article is from ECHO Asia Note #37 : บทความนี้มาจาก วารสาร เอคโค่ เอเชีย โน้ต ฉบับที่ 37

คำนำ

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่เขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควร  หากไม่มีอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อให้เมล็ดพันธุ์อยู่ในสภาพที่แห้งและเย็น ก็จะทำให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เสื่อมไปอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิสูงและความชื้นในช่วงระหว่างการเก็บจะเพิ่มการเผาผลาญของเมล็ดพันธุ์และเหมาะกับการขยายพันธุ์ของแมลงที่กัดกินเมล็ด (Lale and Vidal, 2003; Upadhyay and Ahmad, 2011) เทคโนโลยีเช่นตู้เย็น, เครื่องลดความชื้น และยาฆ่าแมลงอาจช่วยป้องการไม่ให้เกิดสภาพที่ทำให้เมล็ดพันธุ์เสียหายได้ แต่เกษตรกรรายย่อยในเขตร้อนอาจไม่มีสิ่งของเหล่านี้ วิธีดั้งเดิมที่คนในพื้นที่ใช้กันอยู่เพื่อป้องกันแมลงมีอยู่หลายวิธี และส่วนใหญ่มักใช้วิธีแช่หรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ก่อนเก็บ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อฆ่า ทำลายหรือป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามาใกล้เมล็ดพันธุ์ สารบางอย่างอาจช่วยลดอัตราการเติบโตของแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็อาจลดความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการบอกให้ได้ว่าสารหรือสูตรไหนที่จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เกษตรกรควรใช้ เจ้าหน้าที่วิจัยของเอคโคเอเชียได้วิเคราะห์สูตรป้องกันไว้ 5 แบบที่ใช้ต้นทุนต่ำ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการเติบโตของแมลงกัดกินเมล็ดพันธุ์ที่พบได้ทั่วไป ที่มีชื่อว่าด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus) ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วแปบ (Lablab purpureus L.) เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยของเอคโคก่อนหน้านี้จาก ECHO research by Croft et al. 2012 จึงมีการวิเคราะห์แต่ละสูตรทั้งแบบปิดผนึกสูญญากาศและปิดผนึกแบบธรรมดา  

 

วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน

คํานํา 
คุณสมบัติด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพของดินมีตั้งแต่คุณสมบัติที่ดีมากที่ทําให้พืชเติบโตได้ดีไปจนถึง
คุณสมบัติที่ไม่ดีและต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโต ปกติแล้วในพื้นที่เขตร ้อนชื้นมักพบว่าดินในสภาพธรรมชาติ นั้นไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการเติบโตของพืช แต่ตราบใดที่ดินมีความลึกมาก พอที่ ห้รากพืชหย่ังลงและระบายนํ้าได้ดี เมื่อทําการปรับปรุงคุณภาพและจัดการดินอย่างเหมาะสมก็จะทําให้ ดินเกือบทุกประเภทกลายเป็ นดินที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชได้ แม้กระท่ังดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ในธรรมชาติหรือดินที่ไม่ค่อยอุ้มนํ้ายังสามารถให้ผลผลิตการเกษตรที่ ูงอย่างไม่น่าเชื่อหากมีการจัดการดิน และเสริมปัจจัยในการบํารังดินที่เหมาะสม  

ความสําคัญของเมล็ดพันธุ์: เสริมสร้างเครือข่าย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ระดับชุมชนในเอเชีย

คํานํา 
ในฐานะองค์กรที่ตั้งใจเสริมสร้างบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร บ่อยครั้งทีเดียวที่เราต้องกลับมาเริ่มต้น กันที่เมล็ดพันธุ์ เราต่างตระหนักดีถึง คุณค่าและความสำคัญของการเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์ผสมเปิด (Open-Pollinated Seeds) การให้ความรู้ถึงประโยชน์ของ พืชที่เติบโตได้ดีในท้องถิ่นแต่มักจะถูก มองข้ามไป และการวิจัยด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ซึ่งใช้ ต้นทุนตำ่ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทำให้เอคโคสามารถช่วยเหลือและเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่คนท่ัวโลกที่พยายามพัฒนา ปรับปรุงระบบอาหารและการเกษตร 

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเขตร้อนส าหรับเกษตรกรรายย่อย

This article is from ECHO Asia Note # 35.

คำนำ

 

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำการเกษตรหรือทำสวนแบบยั่งยืนให้สมบูรณ์แบบคือการสร้างสมดุลระหว่างสวนหรือพื้นที่เกษตรกับการเลี้ยงสัตว์หนึ่งหน่วยขนาดเล็ก การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นฐานข้อที่ 10 ในหนังสือที่ผมเขียนชื่อว่า Sustainable Agriculture in the Tropics  (ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตร้อน) ถ้าคุณได้อ่านสารเอคโคเอเชีย แสดงว่าคุณมีโอกาสดีทีได้มีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งในการเกษตรหรือการทำสวนอยู่แล้ว สัตว์ที่เราเลี้ยงจะช่วยผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงราคาถูกและยังให้ผลผลิตที่นำไปเป็นอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม แม้นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทดลองการผลิตที่เลียนแบบประโยชน์ต่างๆของระบบการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ตามวิถีดั้งเดิม แต่ผลที่ได้ก็ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ที่ทำการทดลอง 

การใช้ถ่านไบโอชาร์ในประเทศก าลังพัฒนา: คุณภาพ ชนิดของดิน และการวัดปริมาณ

This article is from ECHO Asia Note # 35.

มีเอกสารข้อมูลการทดลองจานวนมากที่มีเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับถ่านไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพและข้อดีของถ่านชนิดนี้ มีรายงานในด้านดีมากมายผลการทดลองได้มาจากการทดสอบภาคสนามในประเทศที่กาลังพัฒนา

อย่างไรก็ตาม หากคุณทางานกับเกษตรกรรายย่อยที่ยากจน ข้อดีต่างๆที่มีในรายงานเกี่ยวกับถ่านไบโอชาร์เหล่านั้นอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมด ผมไม่ได้หมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ แต่เป็นข้อมูลที่ดีมาก (แม้จะมีการเอนเอียงไปบ้าง เหมือนผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปส่วนใหญ่ ที่เป็นข้อมูลที่มักจะไม่ถูกต้อง ไม่มีประโยชน์ และไม่มีการรับรอง) แต่คุณควรเก็บความตื่นเต้นเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นไว้ก่อนโดยอย่าลืมคานึงถึงพื้นที่ที่คุณทางานอยู่ และผู้ที่คุณทางานอยู่ด้วย

การฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุเพาะเห็ดด ้วยนวัตกรรมกล่องโฟมที่ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อม

This article is from ECHO Asia Note # 33.

บทย่อ 
เห็ดต่างๆ เช่นเห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus) มักท าการเพาะในถุงพลาสติกที่บรรจุเต็มด้วยวัสดุธรรมชาติ รวมถึงวัสดุเหลือใช ้ในฟาร์ม โดยวัสดุเพาะเห็ดนี้ต ้องผ่านการท าให้ปลอดเชื้อ (ด ้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C) หรือฆ่าเชื้อ (ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 60°C หรือสูงกว่า) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค ไวรัส และสปอร์เชื้อรา แต่อย่างไรก็ตามการท าให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) และ การฆ่าเชื้อ (Pasteurization) เป็น เรื่องที่ท าได ้ไม่ง่ายนักส าหรับเกษตรกรรายย่อยเพราะต ้องมีการใช ้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นจ านวนมาก เกษตรกร รายย่อยส่วนใหญ่ใช ้วิธีท าให้ปลอดเชื้อด ้วยการนึ่งในถังในน ้าเดือด เกษตรกรต ้องซื้อหรือเก็บฟืนมาต ้มน ้า (ซึ่งมี ค่าใช ้จ่ายสูงและ/หรือใช ้แรงงานสูง) การใช ้ถ่านยิ่งท าให้ต ้นทุนสูงมากขึ้นหากต ้องซื้อถ่านหรือเผาถ่าน


ภูมิภาค

Asia