Ɛtiridii yɛ yareɛ a aboa a yɛ frɛ no ntomtom na ɛde ma. Ɔkwan a ntomtom nam so de ɛtiridii yareɛ ma onipa ɛne sɛ osi wo ho na ɔka wo'a. Sɛ obi nya ɛtiridii yareɛ a ɛnsɛnkyerɛne anaasɛ nneɛma a ɛda ɛdi ɛyɛ yareɛ bebiree, ebi ne; pɛpun, ayaase yaw, tipae, honam mmrɛw anaasɛ ɔbrɛ ɛne honam a ntae nte apɔ. Sɛ obi hu saa nsɛnkyerɛne yi anaasɛ saa yareɛ a ma bobɔ so yi bi a ɛho bɛ hia sɛ ɔkɔ ayaresabea biara a ɛbɛn no.