ပေါင်းစပ် ဖျက်ပိုးစီမံခန့်ခွဲမှု -(အိုင်ပီအမ်)

Biopest Image 1

ဖျက်ပိုးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစာပေကိုသတိပြုဖတ်ရှုသူများအနေဖြင့်“ပေါင်းစပ်ဖျက်ပိုးစီမံခန့်ခွဲခြင်း” သို့မဟုတ် အိုင်ပီ အမ် (IPM) ဟူသော ၀ေါဟာရကို “ပေါင်းစပ်ဖျက်ပိုးထိမ်းချုပ်ခြင်း” သို့မဟုတ် အိုင်ပီစီ နှင့်လဲလှယ်အသုံးပြုကြ သည် ကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်ပင်ဆင်တူကြသည်။ သို့သော် အိုင်ပီစီသည်သဘာ၀နည်းများကို ဓါတုပိုးသတ်ဆေးပါသည့် ပေါင်းစပ်နည်းအပါအ၀င် ဖျက်ပိုးများအားထိမ်းချုပ်သည့်နည်းအမျိုးမျိုးကိုရည်ညွှန်းသည်၊ အိုင်ပီအမ် သည်လည်း ပိုးမွှားအရေအတွက်နှင့်ပတ်၀န်းကျင်ကိုသေချာစွာဦးစားပေးသတ်မှတ်မှုအပါအ၀င် ဂေဟစ နစ် နှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းစဥ်းစားသည်။ အိုင်ပီအမ်ဖြင့်သင်၏စီးပွားရေး၊ လူမှုအဖွဲ့အ စည်းနှင့်ပတ်၀န်းကျင်အတွက် အကောင်းဆုံးသောအကျိုးဖြစ်စေရန် မည့်သည့်ပိုးသတ်ဆေးမျှမလိုအပ်သည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်၊သို့မဟုတ်ဖျက်ပိုးထိန်းတမျိုးမျိုးသည်အခြားသောတမျိုးမျိုးထက်ပိုကောင်းသည်၊သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုမှအမျိုးမျိုးတို့ကိုစုပေါင်းအသုံးပြုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အိုင်ပီအမ် ၏ နည်းများစွာ တို့သည် အက်(ဖ) အေအိုမှအားပေးခဲ့သည့် နည်းများဖြစ်၍၊မတူညီသော နိုင်ငံများတွင်ခြားနားသည့် ရည်ရွယ်ချက် များရနိုင်ရန်အတွက်တမျိုးစီတို့သည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးသောသူများအား ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ကောက် ပဲသီးနှံ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စီပွားရေးအကျိုးရလဒ်နှင့်ယေဘုယျလုံခြုံမှုတို့ကိုပေးသည့် ခိုင်လုံသောနည်းလမ်းများကိုရရှိ စေနိုင် သည်။

 

အိုင်ပီအမ် အခြေခံမူများ (အက်(ဖ)အေအို မှ)

၁။      ကျမ်းမာသန်စွမ်းသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်း

ရောဂါများနှင့်ဖျက်ပိုးများကို သဘာ၀အလျောက်ခုခံနိုင်သည့်အမျိုးအစားအားရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အပင်ကြီးထွားရန် အ တွက်အထိရောက်ဆုံး အထောက်အကူပေးနိုင်မည့်မြေသြဇာ၊ ရေသွင်းခြင်းနှင့် မြေဆီပြုပြင်မှုတို့ကိုရွေးချယ်ခြင်းတို့ သည် အိုင်ပီအမ်၏ မရှိမဖြစ်သည့်အခြေခံမူများဖြစ်သည်။ သန်မာ သည့်အပင်များကိုစိုက်ပျိုးခြင်းရောဂါများနှင့် ပိုးမွှားဖျက်ဆီးမှုများကို အကာင်းဆုံးတွန်းလှန်နိုင်သည့်အရာများသည် အိုင်ပီအမ် ၏အခြေခံမူများဖြစ်သည်။

၂။ သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များကိုသိရှိနားလည်ခြင်း နှင့် ထိန်းထားနိုင်ခြင်း

သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များ(ဖျက်ပိုးများ)ထဲတွင်ရည်ရှည်တည်တံ့သည့်စိုက်ပျိုးရေး၏မိတ်ဆွေများစွာရှိပါသည်။ လယ်သမားများအနေဖြင့်ပိုးမွှားများ၏အသက်ရှင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတို့၏အရေအတွက်နှင့်လယ်ယာတခု၏သံသရာ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် အစားအစာကွင်းဆက်များ တွင်သဘာ၀သားရဲ/ပိုးမွှားများတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသတိပြုကာ သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိရောက်မှုရှိသောဇီ၀ပိုးမွှားထိန်းချုပ်မှုတွင် ဤဖျက် ပိုးများ၏သဘာ၀ ရန်သူများ ကိုပေါင်း စည်းမည် - သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များ၊ ကပ်ပါးပိုးများ(သို့မဟုတ် ပါရာဆိထွိုက်) နှင့်ပက်သိုဂင်များ။

၂-၁ သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များ သည်အခြားသောတိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် ပိုးကောင်များအပေါ် သားကောင် အဖြစ်ဖမ်းသည့် တိရစ္ဆာန် များသို့မဟုတ်ပိုးမွှားများဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်မိမိတို့ထက် အရွယ်ငယ် သော၊ အရေအတွက်များသောနှင့် သားကောင် သက်တမ်းတလျှောက်၏အဆင့်တိုင်း(ဥ၊ အရွယ်မ ရောက် သေး သော၊ ပိုးရုပ်ဖုံး (အခွံမာ)၊ အရွယ်ရောက်သည့်အဆင့်)တွင်ဖမ်းယူကြသည်။ သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များမှာ ငှက်များ၊ဖားများ၊ဖားပြုပ်များ၊ အိမ်မြှောင်များ၊ မြွေများ၊ ပင့်ကူများ၊ ပုစဉ်းများ၊ ပျစားပိုးများ၊ အာရှပျစားပိုး များ၊ ပိုးတောင်မာ/နွားခြေးပိုးများ၊ အနံ့ နံသောပိုးကောင် များဖြစ်သည်။ သဘာဝသားရဲတိရိစ္ဆာန်များကို အုပ်စု ၂ စုခွဲခြားထားပါသည်။

၁၊ ကိုက်ဖြတ်သည့်သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များ(ဥပမာ-ပျစားပိုးများ၊ အာရှပျစားပိုးများ၊ ပိုးတောင် မာ/နွားခြေးပိုးများ)

၂၊  စုပ်ယူသည့်သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များ(အနံ့ နံသောပိုးကောင်များ)

၂-၂ ပါရာဆိုက်ကပ်ပါးကောင်းများ သို့မဟုတ် ပါရာဆိထွိုက်ကပ်ပါးကောင်များတို့သည် အခြားသောသက်ရှိ များအပေါ်တွင်အသက်ရှင်သန်ကြီးထွားသည့်သေးငယ်သောသက်ရှိများဖြစ်၍ထိုသက်ရှိများကိုအားလျော့သွားအာင်ပြုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် သတ်သည့်အစီအစဥ်တွင်အိမ်ရှင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသူအဖြစ် သိကြ သည်။ ကပ်ပါးတစ်ကောင်သည်သက်ရှိအိမ်ရှင်တခုအတွင်းသို့၀င်နိုင်၍မိမိ၏ကြီးထွားမှုအဆင့်တိုင်းကိုထိုနေ ရာတွင်ပြီးစီးပြည့်စုံစေနိုင်သည်(ဥ၊ အရွယ်မရောက်မီ၊ ပိုးရုပ်ဖုံး (ယင်း၏အခွံမာ)၊ သက်ရှိအိမ်ရှင်တခုတည်း တွင်လည်းတသက်လုံးနေနိုင်သည်။ ကပ်ပါးမတို့သည်မိမိ၏အိမ်ရှင်အား၎င်းတို့၏အတွင်း၌ဥ ဥခြင်း အားဖြင့် ဒုက္ခရောက်စေနိုင်သည်- ဥပမာ ထရိုင်ချိုဂရာမာ နှင့် အန်နာစတေးထပ်စ် တို့ဖြစ်သည်။

၂-၃ ပက်သိုဂင်များ သည်တိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် ပိုးမွှားများအပေါ်တွင်နေထိုင်၍ရှင်သန်ကောင်းစားနေသည့် ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် သေစေနိုင်သော သေးငယ်သည့်ဇီ၀သက်ရှိများဖြစ်သည်။ ရောဂါ-ဖြစ်စေ သောပက်သိုဂင်များတွင်ဗိုင်းရက်စ်များ၊ ဘက်တီး ရီးယား၊ မှို၊ နယ်မာထုတ်များနှင့်ပရိုတိုဇိုအာတို့ပါ၀င်သည်။ ပက်သိုဂင်အမျိုးမျိုးတို့သည် ဖျက်ပိုးများကိုသဘာ၀အလျောက်တိုက်ခိုက်၍ ၎င်းတို့အား ပေါင်းစပ်ဖျက်ပိုး ထိန်းသည့် အရေးပါသည့်အရာဖြစ်လာစေသည်။

၂-၃-၁   ဗိုင်းရပ်စ် ဇီ၀ပိုးသတ်ဆေး - နေရာအနှံ့အပြားတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များကို ဖျက်ပိုးထိန်းချုပ်မှုတွင် အသုံးပြုခြင်းသည် စတင်ဆွဲဆောင်လာသည်။ ထိရောက်သည့်ဥအမာတစ်ခုမှာ ဗိုင်းရပ်စ်သည် နျူကလီးယား ပိုလီဟီဒြိုစစ် ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် အဲန်ပီဗွီ ဗိုင်းရပ်စ်ဇီ၀ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်၍ သီးခြား ဖျက် ပိုးတစ်မျိုးစီကို ဦးတည်ဖျက်ဆီးနိုင်သည် - ဥပမာအားဖြင့်မုန်လာဥပိုး (ခူကောင်ဘ၀တွင်ရှိ သော ပိုး) အဲန်ပီဗွီသည် မုန်လာဥ ပိုး(ခူကောင်ဘ၀တွင်ရှိသောပိုး) ကိုသာထိခိုက်စေမည်၊ ၀ါသီး တောင့်ပိုး အဲန်ပီဗွီသည် ၀ါသီးတောင့်ပိုးကိုသာထိ ခိုက်စေမည်။  အခြားသောအကျိုးပြုပိုးကောင် များကိုအလွယ်တကူမထိခိုက်စေပါ။ အဲန်ပီဗွီ များသည် အိမ်ရှင်တစ်ခုတွင် လျှင်မြန်စွာပွားလာ နိုင်၍ လျှင်မြန်စွာသေစေနိုင်သည် သို့သော်လိပ်ပြာများအားဖြင့်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခြင်းအပါ အ၀င်လျှင် မြန်စွာ ပြန့်နှံ့နိုင်သည်။

ရောဂါလက္ခဏာများ - ခူကောင်များသည် အဲန်ပီဗွီနှင့်ဆက်သွယ်ထိတွေ့လျှင် ပို၍နှေးစွာရွေ့လျား မည်၊ အစာစားခြင်းနည်းသွားမည်၊ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အရောင်စတင်ပြောင်းလဲလာသည်၊ ၎င်း တို့သည့် အပင်၏အမြင့်ဆုံးအပိုင်းသို့ တက်ရန်ကြိုးစားမည်။ ထိုနေရာတွင်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေ ၍ အတူတကွစားသောက်ခြင်းကိုမပြုလုပ်တော့ဘဲ သေသွားသည်၊ ခေါင်းဖြင့်တွဲလဲကျ ဆိုင်းနေသည်။ ထိုနောက်တွင်၎င်းတို့၏၀မ်းဗိုက်နံရံသည်ပေါက်ထွက်၍ အဲန်ပီဗွီ၏ ဗိုင်းရက်စ်ပိုးများပါသည့်အရည် ကြည်ပရိုတင်းများကို ထုတ်မည်၊ ၎င်းတို့သည်လေနှင့်ရေအားဖြင့်ပျံ့နှံ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဖျက်ပိုးများ သည်မိမိကိုယ်ပိုင်ဗိုင်းရက်စ်ပိုးများကိုပြန့်ပွားစေသည်။

၂-၃-၂    ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဆိုင်သောဇီ၀ပိုးသတ်ဆေး(ဘက်တီရီဆိုက်)-ဘက်တီးရီးယားသည် အပင်နှင့် မြေကြီးတွင်နေထိုင်သည့်အလွန်သေးငယ်သော ဇီ၀သက်ရှိဖြစ်၍ ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းနှင့် အကျိုးပြုခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေနိင်သည်။ ဇီ၀ပိုးသတ်ဆေးအတွက်သာမန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည့် ဘက်တီးရီးယားမှာ ဘာစီလပ်စ်မျိုးစိတ်ဖြစ်၍ ဘာဆီလပ်စ်  သူရင်းဂျီယန်းစစ် (ဘီတီ) (Bacillus Thuringiensis (Bt))ဖြစ်သည်။  ဘီတီသည်ဖျက်ပိုးတစ်မျိုးစီကို သီးခြားဖျက်ဆီးနိုင်သည်၊ ဥပမာ-မုန်လာဥပိုး(ခူကောင်)၊ မုန်လာထုပ်ခူကောင်များ၊ဒိုင်းယားမွန်းဘက်ပိုးဖလံ၊ ခူကောင် အဖြူနှင့်၀ါသီး ပိုးများကိုဖျက်ဆီးသော်လည်း သဘာ၀နှင့်အကျိုးပြု၀င်ရောက်ကျုးကျော်သူများကို မူချန်လှပ်ထား သည်။ဘာဆီလပ်စ် ဆပ်တီလစ်(Bacillus subtilis(Bs))များမှာမူမှိုများနှင့်ဗက် တီးရီးယားမှတဆင့် ဖြစ်စေသည့်ရောဂါများကိုထိန်းချုပ်နိုင်၍ လူသားများအတွက်စိတ်ချရသည့် သက်သေ  များတွေ့ ရ သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဘက်တီးရီးယားများကို ဖျက်ပိုးများမှ အရင်ဆုံးစားရမည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့၏ ဗိုက်နှင့်ဆဲလ်နံရံထဲသို့၀င် နိုင်မည်၊ထိုအခါ၎င်းတို့၏အစာခြေဖျက်သည့် စနစ်ကိုနှေးကွေး စေသည့် အဆိပ်များကိုလွှတ်မည်၊ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖျက်ပိုးသည် ဖေါင်းပွလာ၍နောက်ဆုံးတွင် ပွင့်ထွက် သေဆုံးသည်။

၂-၃-၃   မှို ပိုးသတ်ဆေး-ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းတွင်ဖျက်ပိုးနှင့်အပင်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖျက်ရန်အ တွက် မှိုအမျိုးအစားအမျိုး မျိုးကိုအသုံးပြုကြသည်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ထြိုင်ချိုဒါမာနှင့်ဘျူဗီရီယာကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ ထြိုင်ချိုဒါမာကိုမှိုများကြောင့် အမြစ်ပုပ်ခြင်းနှင့်နွမ်းကျခြင်း များကို ထိန်းချုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ စပါးပင်ဖျက်အင်းဆက်ပိုးများ၊မိုအီနာ၊ဖြူဖတ်ဖြူရော် အရောင်ရှိ သည့်ယင်၊ပျပိုး(ဖြုတ်စိမ်း)များ၊ နှင့်အညိုရောင်ကျိုင်းကောင်ငယ်များ နှင့်အခြား -စသည်တို့အတွက် ဘျူဗီရီယာ ကို အသုံးပြုသည်။

၂-၃-၄၊   နယ်မထုတ်(Nematodes)- နယ်မထုတ်များသည်သေးငယ်သောသက်ရှိများဖြစ်၍ မြေကြီး နှင့် ရေများတွင်နေ ထိုင် သည်။ အချို့တို့သည်သီးခြားရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ဥပမာ နယ်မထုတ် မီလိုဒီဂိုင်း အက်စ်ပီပီ သည်ခရမ်းချဥ်ပင်၊ ကွမ်းသီးပင်နှင့်အ ခြားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များအား အမြစ်ထုံး သည့်ရောဂါကိုဖြစ်စေသည်။အခြားသောနယ်မထုတ်များ-“ဖရီး-လစ်ဗင်း”ဟုလူသိ များ သော နယ်မထုတ်မှာမူရောဂါများကိုမဖြစ်စေပါ။၎င်းကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲနိုင်ပါသည်၊ဇီ၀ပိုးသတ်ဆေးတွင် နှစ်မျိုးစလုံးသုံးနိုင်သည့် စတိုင်နဲနီမာ(Steinernema)နှင့် ဟယ်ထီရိုဟာဒစ်ထစ်(Heterorhabditis) တို့ ဖြစ်သည်။ အများဆုံး အသုံးပြုသည့်အမျိုး အစားမှာ စတိုင်နဲနီမာ ကာပိုကာပ်စဲဖြစ်၍မိမိတို့ ကိုယ်အတွင်း၌ရှိသည့်အဆိပ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများကိုစွန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့်များစွာသောပိုးမွှားမျိုးစိတ်များအား ၂၄ -၂၈ နာရီအတွင်းသေစေနိုင်သည်။

၂-၄၊ သဘာ၀ ပေါင်းသတ်ဆေး- ထိုင်းနိုင်ငံရှိအပင်များစွာတို့ကို ဇီ၀ဖျက်ပိုးထိန်းသည့်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြု နိုင်၍အချို့သောဒေသများတွင်ကာလအတော်ကြာကတည်းက အသုံးပြုကြသည်။တမာပင်၊ ထိုင်းဂျင်း၊ နနွင်း၊ ထိုင်းပေါင်းပင်၊ စပါးလင်၊ နွန်တားယားခ်၊အပူပိုင်းဒေသ နွယ်ပင် တမျိုးနှင့် အခြားသောအပင်များကို ဖျက်ပိုးများအားနိုင်သောဆေးများနှင့်၎င်းတို့၏စားသောက်သည့်စနစ်ကို ဖျက်ရန်နှင့်ကြီးထွားမှုကိုဖြိုခွင်း ရန် အတွက်သုံးပြုနိုင်သည်။ဤအပင်များထဲတွင် အကျိုးအဖြစ်ဆုံးအပင်မှာတမာပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ တွင် တမာမှထုတ်ယူ၍ ရသောပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင်ပိုးမွှားထိန်းရန်အတွက် အသုံးပြု လျက်ရှိသည်။

 

သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း

၁။  လယ်ယာများ၊ စပါးခင်းများနှင့်ဥယျာဥ်များတွင်ရှိသည့်အစာအဖြစ်အသုံး၀င်သောအပင်များကို ကာကွယ်ပါ၊ ထိန်းသိမ်းပါ။ ဤအပင်များအထဲတွင် ဂျားရှာယာအနွယ်တူမျိုးကွဲစု၊ ဘောလ်စမ်ပင်မျိုးစိတ်များ၊ ဘဲစားမှော်များ နှင့် ဂလိုဘယ် အာမာရန့်၊အနောက်အိန္ဒိယတွင်ပေါက်သည့် အပင်တမျိုး၊ကန်ဇွန်းနှင့်မြက်အမျိုးမျိုးတို့ပါ၀င်သည်။ ဤအပင်များသည် စီးပွားဖြစ်တန်ဖိုးမရှိပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့၏ ၀တ်မှုန်နှင့်၀တ်ရည်တို့သည် အကျိုးပြုသားရဲ တိရစ္ဆာန်များအားတနှစ်ပတ်လုံးစားသောက်ရန်အစာကိုပေးသဖြင့်ကြာရှည်တည်တံ့သည့်ကျန်းမာသည့်အရေအတွက်ကိုတိုးပွား စေသည်။

၂။  သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များအားအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်အခြေအနေများကိုဖန်တီး  ပါ။ ကောက်ပဲသီးနှံအလှည့် ကျစိုက်ပျိုးခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နောက်ပိုင်းစိုက်ပျိုးရာသီတွင် ဖျက်ပိုးများ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်ရှိလာခြင်းကို ကာကွယ်စဥ်တွင် သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များအား ရာသီတစ်ခုစီတွင် ရှင်သန်နိုင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။

၃။  ခြောက်သွေ့သည့်ရာသီများတွင်အစိုဓါတ်တိုးစေရန်အခင်းများကိုလုံလောက်သောရေလောင်းပါ သို့မဟုတ် ရေသွင်းပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်လည်း သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များအားအသက်ရှင်သန်ရန်နှင့် ပွားများရန် အထောက်အကူဖြစ် စေမည်။

၄၊ ရိတ်သိမ်းပြီးသည့်နောက်တွင်စပါးပင်မှအကြွင်းအကျန်များကိုမီးမရှို့ပါနှင့်၊အကြောင်းမှာလယ်ယာဂေဟစနစ် ၏ဟန်ချက်ကို ထိခိုက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရာသီတစ်ခု၏အစတွင် ဖျက်ပိုးများလျှင်မြန်စွာပျံ့နှံ့ သည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်-သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များအသတ်ခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၅၊     သင်၏သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဖျက်ပိုးနှစ်မျိုးစလုံးကိုအနီးကပ်နှင့်ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ပါ။ ဥပမာသဘာ၀ သားရဲတိရစ္ဆာန်အရေအတွက်များသည့် နေရာများနှင့်ဖျက်ပိုးနည်းသောနေရာများတွင်ဓါတုပစ္စည်းများကို မသုံးပါ နှင့်။

သဘာ၀ဖျက်ပိုးများကိုဂရုစိုက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ

၁၊   သဘာ၀ သားရဲတိရစ္ဆာန်များအားကူညီရာတွင်၎င်းတို့အား ကောင်းမွန်စွာနားလည်ရန်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် များတို့သည်ထိရောက်မှုရှိသည့်ဖျက်ပိုးထိန်းချုပ်မှုရည်ရှည်စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ရာတွင်မိမိတို့၏လယ်ယာများ၊ စပါး ခင်းများနှင့်ဥယျာဥ်များတွင်ရှိနှင့်ပြီးသား သဘာ၀ ရင်းမြစ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။

၂၊    မျှတသည့်ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီခြင်းသည် ဖျက်ပိုးအရေအတွက်ပိုမိုနည်းစေမည်သာမက အသစ် သော ဖျက်ပိုးရောက်လာခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။

၃၊   ဇီ၀ဖျက်ပိုးထိန်းချုပ်ခြင်းသည် အပင်များကိုစားသုံးရာတွင် ပို၍လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေသဖြင့် စားသုံးသူများအ တွက်အကျိုးဖြစ်စေသည်။

၄၊   ဇီ၀ဖျက်ပိုးထိန်းချုပ်ခြင်းသည်လယ်သမားများအားနည်းများစွာဖြင့်ပြန်လည်အကျိုးပြုသည်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ များအရတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် ဓါတုပိုးသတ်ဆေးပမာဏကို လျော့နည်း သွားစေခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်များသို့တင်ပို့သည့်အခါတွေ့ကြုံရမည့်အဟန့်အတားများကိုလည်းလျော့နည်း စေသည်။

၃။ သင်၏မြေကွက်များကိုပုံမှန်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပါ။

သင်၏အပင်များကြီးထွားမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်၊ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ရောဂါများရှိနေခြင်း၊ပေါင်းပင်များနှင့် ဖျက်ပိုးများရှိမရှိကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဖျက်ပိုးများကြောင့်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဂေဟ စနစ်ကိုထိခိုက်စေသည့်အကြောင်းအ ချက်များကိုအပတ်စဥ် ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။သဘာ၀သားရဲ တိရစ္ဆာန်များ၊မြေဆီ၊ရေနှင့်လေအရည်အသွေးနှင့် သင်၏အပင်ကိုထိခိုက်စေမည့်အရာအားလုံး တို့အပါအ၀င် တို့ကို ဆန်း စစ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၄။ ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် လယ်သမားများ

ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေးတစ်ခုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အရာမှာ လယ်သမားတစ်ဦးသည်မိမိ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်၀င်ငွေကို ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန် တာ၀န် ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာအချက်အလက်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လာ၍ထိုသဘောပေါက်နားလည်မှုကိုလယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လယ်သမားတစ်ဦးသည်လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အသွေးနှစ်မျိုးစလုံးတိုးတက်ရန်အကူအညီဖြစ်စေမည်။ ထို့ကြောင့်လယ်ယာတစ်ခုတွင်ကျွမ်းကျင်သူတဦးဖြစ်လာခြင်းဟူသည်မှာ အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူရရှိ ခြင်း နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်ကိုမှန်ကန်စွာနားလည်လာနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်ကိုသိရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ဇီ၀ဖျက်ပိုးထိန်းသိမ်းနည်းများ

ဇီ၀ဖျက်ပိုးထိန်းသိမ်းနည်းများသည်အလွန့်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းများမှစ၍ အစီအရီရှိသည်-လယ်သမားများ မိမိ ဖာသာနေ့စဥ်လေ့ကျင့်နိုင်သောနည်းများ၊ မှန်ကန်သောသင်တန်းများပေးခြင်းမှတဆင့် ပို၍ခက်ခဲသည့်အထူးပြု သင်တန်းများလိုအပ်သောနည်းများအထိရှိကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပညာရှင်အဆင့် လယ် သမားများတို့သည်အချို့သောနည်းများသည်ထိရောက်မှုနည်း၍ အခြားသောနည်းများမှာထိရောက်မှုခိုင်မာသည်ကို နားလည်နှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ထိုနည်းများကို အတူတကွ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်၍အသုံးပြုရပါမည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာထိရောက်ဆုံးဖြစ်မည့် ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရင်းမြစ်များကိုချွေတာခြင်း၊ လယ်သမားများ နှင့် စားသုံးသူများအတွက်စိတ်ချရဆုံးနှင့်ပတ်၀န်းကျင်အပေါ်သက်ညှာမှုအရှိဆုံးနည်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။

 

ဇီ၀ဖျက်ပိုးထိန်းသိမ်းနည်းမျာ၁၊ ဆီလျော်မှုရှိသော အပင်စီမံခန့်ခွဲမှု

၁။        ဆီလျော်သည့်အပင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဤအကြောင်းအရာ၏ဆိုလိုရင်းမှာ အပင်များ၏ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု၊ သန်မာစွာ ကြီးထွားမှုနှင့်ဖျက်ပိုးတုံ့ပြန်မှုကို အကူ အညီဖြစ်စေမည့် ဆီလျော်သည့်ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

၁-၁      မြေဆီကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်ပြုလုပ်ခြင်း-ဤအရာ၏ဆိုလိုရင်းမှာအပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဓါတု ပစ္စည်းပါ၀င်မှုနှင့်မျက်နှာပြင် ကိုက်ညီမှုများအတွက် အခင်းများကိုဆီလျော်မှုရှိသည့် pH အဆင့်များ ဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၁-၂       ကောင်းမွန်သည့်အပင်အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုရန်- အရည်အသွေးကောင်းသည့် အပင်အမျိုး အစားများသည်ဖျက်ပိုးဒဏ် ခံနိုင်မှု ပိုကောင်းသည်။ ဆီလျော်သည့်စိုက်ပျိုးရေးအချိုးအစား၊ နေရာလပ် နှင့် ရာသီဥတုများစ သည်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအား ဖြင့်၎င်းတို့ ကို ပံ့ပိုးပေးပါ။

၁-၃      ရေနှင့်မြေသြဇာ-ပုံမှန်ထည့်ပေးပါ၊ မှန်ကန်သည့်အရေအတွက်နှင့်ဖေါ်မြူလာများကိုအသုံးပြုပါ။

၁-၄      ထွန်ယက်လုပ်ကိုင်ခြင်း-အချို့သောဖျက်ပိုးအမျိုးအစားတို့သည် မြေကြီးကိုလှန်ပေးသည့်အခါ နေ ရောင်ရသဖြင့် သေဆုံးကြသည်။

၁-၅      ပေါင်းသင်ခြင်း-ပေါင်းပင်အများစုတို့သည်ဖျက်ပိုးများ၏အိမ်ဖြစ်၍ အပင်ရောဂါများ၏ အိမ်ရှင်ဖြစ် သည်။ ပေါင်းပင်များသည် အပင်များ၏အစာကိုစားသုံး၍၎င်းတို့ကိုအင်အားလျော့သွားစေသည်။

၁-၆      အကိုင်းအခက်များကိုချိုင်ခြင်း- အကိုင်းများသည် ရှည်လွန်းပါကသစ်ရွက်များ ထူထပ်စွာ ပေါက် ၍အပင်များအားအစားအစာချက်ရန် လုံလောက်သည့်အလင်းရောင်ရရှိခြင်းနှင့် အစိုဓါတ်တိုးလာ ခြင်းတို့မှ ဟန့်တားသည်။ အကိုင်းအခက်များကိုချိုင်ခြင်းအားဖြင့်ဖျက်ပိုး များအတွက်ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းသည့် အိမ်ကိုဖန်တီးပေးသည်။

၁-၇      ကောက်ပင်များကိုအလှည့်ကျစိုက်ခြင်း- ကောက်ပင်များကိုရာသီအလိုက်ခြား၍စိုက်ပျိုးသင့်သည် သို့မဟုတ် မတူသောအပင် မျိုးစိတ်များကိုတလှည့်စီစိုက်သင့်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖျက်ပိုး အမျိုးမျိုး တို့၏အစာရင်းမြစ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။

၁-၈      ကောက်ပင်များကိုပေါင်းစပ်(ရောနှော)စိုက်ပျိုးခြင်း-ကောက်ပဲသီးနှံပင်တမျိုးတည်းကိုအလွန် ကျယ်ပြန့်သည့်နေရာတွင်အပြည့် စိုက်ပျိုးပါကဖျက်ပိုးကျသည့်အခါ တပြင်လုံးသို့လျှင်မြန်စွာပျံ့ နှံ့သွားမည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများကို ရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် ဖျက်ပိုးအစာရင်းမြစ်များနှင့် ပျံ့နှံ့မည့် အခွင့်အလမ်း များကိုကန့်သတ်လိုက်သည်။

၁-၉      ရွှေ့ဆိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း- ရောဂါများစွာကျရောက်သည့်အချိန်မျိုးကိုရှောင်ရှားရန်၊ တခါတရံရာသီ ပင်များ သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုသည့်အပင်များကို ရွှေ့ဆိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည်လည်းအသုံး၀င်သည်။ ဥပမာ- ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပီလောပီနံကိုပုံမှန်အားဖြင့်မိုးရာသီအကုန်ပိုင်း အောက်တိုဘာမှဇန်န၀ါရီလအထိ စိုက်ပျိုး ကြသည်။ ထိုအခါပီလောပီနံပင်သည်ခြောက်သွေ့မှုဒါဏ်ကို မတ်-ဧပြီလတွင်ကြုံရသည်၊တိုက်ဆိုင်သည် မှာ ထိုအချိန်သည် ပီလောပီနံဖျက်ပိုးများပျံ့နှံ့သည့် ပူသောရာသီဖြစ်နေချိန်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့် ပီလောပီနံကိုမိုးဦးရာသီ (ဧပြီလလယ်ခန့်) တွင်စိုက်ရန်အကြံပြုပါသည်၊ သို့မှသာရေရှားပါမှုကို မကြုံရဘဲ အင်အားရှိနေဆဲဖြစ်မည်။ မိုးရာသီသည် ပီလောပီနံ ဖျက်ပိုးများနှစ်သက်သည့်အခြေ အနေကို မဖန်တီး ပေး ပါ။ အခြားသောဥပမာတစ်ခုမှာ လက်ရှိအချိန်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တနှစ်လုံးနီးပါးစိုက်ပျိုးသည့်လယ် ကွင်းများ ၌ပျံ့နှံ့နေသည့်ပျပိုးများဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်ပျပိုးများ၏ အစာအဖြစ်ရှိနေသဖြင့် အခြားနေရာ သို့မည်သည့် အခါတွင်မျှမပြောင်းကြတော့ပါ။ ထိုကြောင့်ပျပိုးများ၏ အသက်ရှင်သည့်သံသရာကို အနှောက် အယှက် ပေးသည့်အနေဖြင့် ဆန်စပါးကို တနှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ထက်မပိုဘဲ စိုက်ရန် အကြံပြုပါ သည်။

၂။ စက်ယန္တရားဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း

ဤအရာသည်စက်များဖြင့် သို့မဟုတ် အခြားသောကရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖျက်ပိုးအရေအတွက်ကို လျော့ချ ခြင်းဖြစ်သည်။ အရေအတွက်နည်းပါက လူများ၏လုပ်အားဖြင့်လုံလောက်နိုင်သည်။

၂-၁       လက်ဖြင့်- ဖျက်ပိုးထိန်းချုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးသောနည်း - အပင်များမှဖျက်ပိုးများကိုကောက်ပါ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကိုခါထုတ် ပါ၊ထို့နောက်သုတ်သင်ပါ။

၂-၃       လူတို့၏လုပ်အား- ရောဂါကျရောက်နေသည့်အပင် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ပြီးသည့်ဖျက်ပိုးများ ဖုံးအုပ်နေသည့် အပိုင်းများကို ချိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်၊ ထိုနောက်သေစေရန်မီးရှို့ပါ။

၂-၄       ပိုက်ကွန်အသုံးပြုခြင်း- အပင်ကိုအပြင်ရှိဖျက်ပိုးများနှင့် လုံး၀သီးခြားခွဲထားရန်အတွက် အသုံးပြု နိုင်သည်။

၂-၅       ထောင်ချောက်- ပိုးကောင်များနှင့် ကြွက်များ၊ ငှက်များနှင့်လင်းနို့များကဲ့သို့သောအခြားသော တိရစ္ဆာန် ဖျက်ပိုးများကို ထောင်ချောက်ဖြင့်သုတ်သင်နိုင်သည်။

၂-၆       မော်တာ-အသုံးပြုစက်များ- အချို့သောမော်တာ-အသုံးပြုစက်များကို ဖျက်ပိုးထိန်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် နှံကောင်/ကျိုင်းကောင်ငယ်များအားဖမ်းသည့်စက် နှင့် ပိုးမွှား-စုပ်စက်။

 

၃။ ဖျက်ပိုးထိန်းရန် ရူပဗေဒကိုအသုံးပြုခြင်း

ဤအရာသည်သိပ္ပံနည်းများနှင့်ကရိယာတန်ဆာပလာများဖြင့် ဖျက်ပိုးများကို မြှူရန်၊ တွန်းလှန်ရန်နှင့် သုတ်သင်ရန် ဖြစ်၍ အပူ၊ အသံနှင့်အလင်းရောင်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။

၃-၁      ဓါတ်ရောင်ခြည်- ကောက်ပဲသီးနှံ့များကိုတင်ပို့မှုမလုပ်မီ ဖျက်ပိုးများကိုသုတ်သင်ရန်ဓါတ်ရောင်ခြည် ကို အသုံးပြုသည်၊ ဥပမာ- အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ အသီးများတင်ပို့ခြင်းမလုပ်မီ ဒူးရင်းသီးဖေါက်ပိုး၊ သရက်ပိုးနှင့် အရှေ့တိုင်းအသီးဖျက်ယင်ကောင်များဖြစ် သည့် ဘက်ထရိုဇိုးရပ်စ် ဒိုစားလပ်စ် နှင့် ဘီ  ကော်ရက်တာစသည်တို့ကိုဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် မှိုများကိုသုတ်သင် ရန်ဆေးဘက်၀င် အပင်များအားဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

၃-၂       အသံ- တုံခါမှုနိမ့်သည့်လက်ကိုင်စက်ကိုအသုံးပြု၍ အသံလှိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါက ဖျက်ပိုးကိုနေရာ တစ်ခုမှ နှင်ထုတ်နိုင်သည်။

၃-၃      အပူ- မြေကြီးများကိုမီးဖုတ်ခြင်းသည် အပင်တွင်တွယ်ကပ်နေသည့် ဖျက်ပိုးများကိုသုတ်သင်ရန် အတွက် အသုံးပြုသည့်နည်း တစ်နည်းဖြစ်သည်။ အပင်တွင်တွယ်ကပ်နေသည့် ဖျက်ပိုးများကိုသုတ် သင်ရန်အတွက်ရေနွေးငွေ့ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

၃-၄      ထောင်ချောက်များ- ဤနည်းသည်တိကျသည့်ပိုးများကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်ရမည်။ ဥပမာ-အလင်း ရောင်ကို ညဘက်တွင်လှည့်ပတ် ပျံသန်းသည့်ပိုးအမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည် (မီးလုံး တစ်လုံးအောက်တွင်ရေထည့်ထားသည့်ပုံးတစ်ပုံးကိုထားပါ)။လေစုပ်စက်များကိုပိုးကောင်များအားစုပ်ယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ပိုးဖလံနှင့်နှံကောင်/ကျိုင်းကောင်အသေးများကိုစုတ်ရန်အလွန် ရေပန်း စားသည်။ မီသိုင်း ယူဂျီနောလ် - မျှားစာထောင်ချောက်သည်အသီးစားယင်ထီးများ ကိုထောင်ဖမ်းရန် ထိ ရောက်သောနည်း ဖြစ်၍ ပရိုတင်း-မျှားစာ ထောင်ချောက်မှာအရှေ့ တိုင်း အသီးစားယင်ထီးအဖိုအမ နှစ်မျိုးစလုံးကိုမြှူဆွယ်နိုင်သည်။

၄။ ဖျက်ပိုးများကိုထိန်းရန်သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များကိုအသုံးပြုခြင်း

-၁      သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားများ-အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်းသားရဲတိရစ္ဆာန်များ (ပုဇင်းများ၊ ပင့်ကူများ စသဖြင့်)၊ ကပ်ပါးကောင်းများ(အမျိုးမျိုးသောကပ်ပါး နကျယ်ကောင်များ၊နယ်မထုတ် များစသည် ဖြင့်) နှင့်ပက်သိုဂင် (ဘက်တီးရီး ယားများ၊ မှို၊ ဗိုင်းရက်စ် စသည်ဖြင့်) များတို့ကို ဖျက်ပိုးအရေ အတွက် အားထိန်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။

၄-၂       အကျိုးကျေးဇူများ

၁၊         ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်- သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များသည်စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်တွင် နေထိုင်ပြီးသားဖြစ်သဖြင့် အခမပေးရ ဘဲအလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် အခြားလို အပ်သည့်ထည့်၀င်ရမည့် ဖျက်ပိုးထိန်းပစ္စည်းများ ကိုလျော့နည်းစေမည်။ 

၂၊          ရည်ရှည်တည်တံ့ခြင်း- သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များသည်၎င်းတို့အတွက်လုံလောက်သည့် အစာ ရှိ၍ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများ ၏နှောက်ယှက်မှုကိုမခံရပါကမိမိတို့၏ဦးရေကိုတည်မြဲစေမည်ဖြစ် သည်။

၃          သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များသည် ဖျက်ပိုးများအားရောဂါခုခံမှုတိုးပွားရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ၊ သို့မဟုတ် အသစ်သော ဖျက်ပိုးအမျိုးအစားများပြားလာရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။

၄          သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များသည် ဖျက်ပိုးများ၏အသက်ရှင်မှုကိုသာဥပါဒ်ပေးသည်၊ ပတ်၀န်း ကျင်ကိုဒုက္ခမပေးပါ။၎င်းတို့သည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအစာအဖြစ်မစားသောကြောင့် ကောက် ပဲသီးနှံများကိုမထိခိုက်စေပါ။

        သဘာ၀သားရဲတိရစ္ဆာန်များသည်လယ်သမားများ၊ စားသုံးသူများ သို့မဟုတ် ပတ်၀န်းကျင်ကို  မထိခိုက်စေပါ။

၅။ မြုံ(ပိုးသတ်ထား)သည့်ပိုးကောင်ကိုအသုံးပြုနည်း(အက်စ်အိုင်တီ)

အက်(ဖ)အေအိုမှ အက်စ်အိုင်တီ ကို ပတ်၀န်းကျင်အားထိခိုက်မှုမဖြစ်စေသောထိရောက်မှုရှိသည့် ဇီ၀ပိုးထိန်းနည်း အဖြစ် ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ ကိုလွှတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သဘာ၀ပိုးကောင်များနှင့်ပွားများမှုစတင် ပြု လုပ်၍မျိုးမအောင်သောဥများကိုဖန်တီးကြသည်။ထိုအခါပိုးမွှားအရေအတွက်နည်းသွားစေသည်။လုံလောက်သောမြုံ(ပိုးသတ်ထား)သည့်ပိုးကောင်ကိုလွှတ်ပါကမျိုးဆက်သုံးဆက်တွင်ဖျက်ပိုးဦးရေသိသာစွာနည်း သွားသည်ကို တွေ့မြင် နိုင်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဤ နည်းဖြင့်အောင်မြင်စွာထိန်းနိုင်ခဲ့သည်-အမျိုးမျိုးသော သီးစားယင်ကောင်၊ ဒိုင်းယားမွန်း ဘက် ပိုးဖလံနှင့်၀ါဖျက်ပိုးများ။

၆။ သဘာ၀မှထုတ်ယူသည့် ပိုးသတ်ဆေးများ

သဘာ၀ရင်းမြစ်မှထုတ်ယူသည့်အမျိုးမျိုးသောအရာများသည် ဖျက်ပိုးများကိုထိန်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် - တမာစေ့၊ စပါးလင်၊ ကွမ်းသီး၊ အပူပိုင်းနွယ်ပင်တမျိုး၊ နွန် ထိုင်း ယပ်ခ် စသည်တို့မှ ထုတ်ယူသောအရာများ။

၇။  ဓါတုပစ္စည်းထိန်းချုပ်ခြင်း

ပေါင်းစပ်ဖျက်ပိုးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင်သတိကြီးစွာထားရသည့် ဓါတုပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းကိုလက်ခံသည်။ သို့သော်အ ခြား သောနည်းများကိုအသုံး ပြု၍ အောင်မြင်မှုမရှိသည့်အခါတွင်သာ နောက်ဆုံးနည်း လမ်းအနေဖြင့် အသုံး ပြုရ ပါမည်။

ဓါတုဖျက်ပိုးနှင့်ဇီ၀ဖျက်ပိုးထိန်းနည်းများကိုနှိုင်းယှဥ်ခြင်း

ဓါတုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း

ဇီ၀ဖျက်ပိုးများကိုအသုံးပြုခြင်း

  • ပြဿနာကိုလျှင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်  အချိန်တိုအတွက်သာ ဖြစ်သည်။
  • စျေးကြီးသည်(ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ဖျန်းရန် ပစ္စည်း ငှားရမ်းခြင်း)
  • ဓါတုပစ္စည်းအားလုံးတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသည်။
  • ဖျက်ပိုးများတွင်ခုခံအားတိုးလာစေ၍အသစ်သော ဖျက်ပိုးအမျိုးအစားတိုး လာစေသည်။
  • ပြဿနာများကိုရည်ရှည်ဖြေရှင်းသည်။
  • စျေးသက်သာသည်(၀ယ်ရန် သို့မဟုတ် မည်သည့် ပစ္စည်းမျှငှားရန်မလိုပါ)။
  • အရာအားလုံးသည်သဘာ၀မှလာသဖြင့် စိတ်ချလုံခြုံမှု ရှိသည်။
  • ဂေဟစနစ်ညီမျှမှုကိုထိန်းရန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။

 

မှီငြမ်းချက်များ

ECHOcommunity. https://www.echocommunity.org/en/resources/ce2006be-0f4c-4405-8dd9-2fdb6e4ea250. Accessed 26 July 2022

FAO. https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/ipm/integrated-pest-management/en/. Accessed 26 July 2022.

 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Integrated Pest Ma... Natural Herbicides

နယ်ပယ်ဒေသ

Asia