ဖောငဖမြောင်ဖောင်ပိုးေိုော ဖမပာင်းပင်ဖေွေကို ေစ်ပင်ချင်း (သို့ြေဟုေ်) စိုက်ခင်းေစ်ခုလုံး ေျက်စီးေုံးရှုံးဖစနိုင်ေဲ့ အင်းေက်ပိုးြေွှားေစ်ြေျိုး မေစ်ပါေယ်။ အဖကာင်းေုံး ကာကွေယ်နိုင်ေဲ့နည်းလြေ်းက ဖမပာင်းစိုက်ခင်းကို ဖစာစီးစွော ကင်းဖောက်ပါ၊ လိုအပ်ရင် နှိြေ်နှင်းပါ။ ဒီကာေွေန်းဗီဒီယိုက ဖောငဖမြောင်ဖောင်ပိုးကို ဘယ်လို ကင်းဖောက် ရှာဖေွေရြေလဲေိုော ရှင်းမပပါလိြေ့်ြေယ်။ ဒါေိုရင် ဖမပာင်းစိုက်ခင်း၊ သင်နှင့် သင့်ြေိသားစု ကာကွေယ်နိုင်ေို့ လုပ်ဖောင်နိုင်ပပီ မေစ်ပါေယ်။