ในส่วนแรกของการอบรมในครั้งนี้นั้น จะกล่าวถึงบทเริ่มต้นและภาพรวมของคุณสมบัติพื้นฐานบางประการของดิน เช่น ส่วนประกอบของดิน ( ของแข็ง,ของเหลว,ก๊าซ) เนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน โครงสร้างดิน ปฏิกิริยาการตอบสนองค่าความเป็นกรดด่างของดิน ความสัมพันธ์ของพืชและน้ำ อินทรียวัตถุ และ ธาตุอาหาร

 หลังจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เราได้ออกไปยังสวนสาธิตของเอคโค่ เพื่อดูและศึกษาหน้าตักของดิน รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อดินในชั้นดินต่างๆที่แตกต่างกัน สีของดิน ความหนาแน่นของดิน และโครงสร้างของดิน ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสฝึกการจำแนกเนื้อดินโดยการใช้มือสัมผัสด้วย

 ขอขอบคุณ ดร.แลนดอน ดารีเล็ก สำหรับการเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้

Presentation Slides กดตรงข้อความภาษาอังกฤษ เพื่อดู สไลด์พาวเวอร์พอย ที่ใช้ในการอบรม

Video highlights: ช่วงต่างๆของวีดีโอ

00:08  กล่าวต้อนรับ โดย ดร.เอ็ด ซาบีโอ ผู้อำนวยการเอคโค่ เอเชีย

06:51  บทเกริ่นนำ

10:35  ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการอบรม

17:45  น้ำในดิน

23:00  คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

27:45  น้ำในดิน

43:10  ขนาดอนุภาคและเนื้อดิน

49:03  ตารางสามเหลี่ยมเนื้อดิน